Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Pri pravilni pripravi dietnih obrokov je najpomembnejša praksa! 

Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Praktično kuharsko delavnico vodi Andreja Širca Čampa.

Termini:  24. oktober 2018,  Ljubljana

Več o vsebini, terminih in lokaciji preberite TUKAJ.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Ministrstvo) je pripravilo osnutek k dvema pravilnikoma o vrednotenju materialnih stroškov, in sicer:

  • Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom in
  • Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

S predlaganimi pravilniki se določajo merila za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje programa osnovne sole, prilagojenega programa osnovne sole z nižjim izobrazbenim standardom, posebnega programa vzgoje in izobraževanja, za vzgojno dejavnost vzgojno-izobraževalnega dela v bolnišničnih oddelkih ter dodatne strokovne pomoči.

Pojem materialnih stroškov v teh pravilnikih predstavlja odhodke, ki se v skladu z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih odhodkov po denarnem doku razvrščajo med izdatke za blago in storitve.

Metodološki ključ za vrednotenje materialnih stroškov je število oddelkov in število učencev. Merilo za vrednotenje materialnih stroškov je število točk posameznega kriterija. Število točk za vrednotenje posameznega elementa materialnih stroškov je določeno tako, da je višina letnih sredstev iz cenika za leto 2016 pretvorjena v točke po vrednosti 5,00 € za točko.

Materialni stroški po predlaganih pravilnikih so:

-          stroški izvedbe pouka in dni dejavnosti, plavalnega tečaja ter nabave učil in učnih pripomočkov,

-          sredstva učbeniškega sklada ter stroški tiskanja učnih gradiv za prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom.

Za vrednotenje materialnih stroškov pri izvedbi pouka in dni dejavnosti se upoštevajo nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (dnevnice, potnine, nočnine), nabava potrošnega materiala, storitve zunanjih izvajalcev, telekomunikacijski stroški, stroški plačilnega prometa in nadomestilo stroškov fotokopiranja.

Med stroške za dejavnosti in naloge, ki so potrebne za izvedbo programa, sodijo stroški za delo z nadarjenimi učenci, stroški za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih in drugih delavcev, stroški zdravniških pregledov delavcev, stroški izvedbe ekskurzije učencev.

Med druge stroške so vključeni stroški oskrbe za učence, ki so nameščeni v domove za učence s posebnimi potrebami ter stroški razširjene oskrbe za zavode, ki izvajajo vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami.

Pomembna novost pravilnikov je, da ne določajo višine sredstev za vsak posamezni namen, ampak dajejo možnost šoli, da pripadajoča sredstva sama razporeja glede na svoje potrebe in prioritete.

Glede na specifiko posameznega programa šolam pripadajo dodatne točke za delo z učenci Romi, javni prevoz za učence in dijake v vzgojnih zavodih, ki obiskujejo šolo izven zavoda.

Vsak od navedenih pravilnikov pa ima nekatere posebnost:

-          Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa osnovne sole in osnovne sole s prilagojenim programom ter Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa dvojezične osnovne sole in osnovne sole z italijanskim učnim jezikom vsebujeta kriterij, da se vrednost točke v šolah, katerih ustanoviteljica ni mestna občina, poveča za 3 %. Na ta način se šolam izven mestnih središč, ki imajo težji dostop do javnih ustanov, kompenzira del dodatnih stroškov zaradi prevozov.

-          Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami pripadajo dodatni izredni stroški za izvedbo zaključnega izpita, mature, predmaturitetnih preizkusov znanja in druge specifične namene, če je to nujno za nemoteno delovanje zavoda.

Minister, pristojen za izobraževanje, v januarju tekočega leta določi vrednost točke za posamezno proračunsko leto in odločitev objavi na uradni spletni strani ministrstva. V pravilnikih je določen tudi način obsega materialnih sredstev za posamezno solo oziroma zavod. Sredstev za materialne stroške posamezni šoli se določi za proračunsko leto najkasneje do 31. januarja, pri čemer se upošteva stanje števila učencev in oddelkov na dan 15. septembra šolskega leta, ki se začne pred pričetkom proračunskega leta. Končni izračun letnega obsega sredstev za materialne stroške se pripravi najkasneje do 30. oktobra proračunskega leta, pri čemer se za obdobje od 1. 9. do 31. 12. proračunskega leta upošteva število učencev in oddelkov na dan 15. septembra šolskega leta, ki se je začelo v proračunskem letu. Na ta način je dosežena večja preglednost razporeditve sredstev za posamezno solo oziroma zavod.

Predviden začetek uporabe obeh pravilnikov je 1. januar 2018.

Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom je na voljo TUKAJ. 

Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je na voljo TUKAJ.

 

Komentarje lahko dodajo le naročniki.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Vsebina članka

 
 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

  • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
  • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
  • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

  • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
  • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
  • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font