Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Pri pravilni pripravi dietnih obrokov je najpomembnejša praksa! 

Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Praktično kuharsko delavnico vodi Andreja Širca Čampa.

Termini:  24. oktober 2018,  Ljubljana

Več o vsebini, terminih in lokaciji preberite TUKAJ.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev začne  veljati 27. 6. 2018

Spreminja se 1. člen tako, da se glasi:

"Ta pravilnik določa postopek in način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna javnim in zasebnim vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev v obsegu, kot to določa zakon."

Obstoječi pravilnik v 1. členu določa: "Ta pravilnik določa postopek in način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna javnim in zasebnim vrtcem (v nadaljevanju: vrtci) za namen sofinanciranja plačil staršem, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka in so oproščeni plačila za mlajšega otroka ter za sofinanciranje plačil staršev za otroka, ki je dopolnil starost treh let v višini 50% plačila, ki je staršem v skladu z zakonom in pravilnikom, ki ureja plačila staršev, določeno kot plačilo za vrtec."

To pomeni, da pravilnik ureja sofinanciranje vseh plačil staršev v obsegu kot določa Zakon o vrtcih.

Prav tako se spreminja 2. člen, ki se novem glasi:

V 2. členu se besedilo »vsakega 15. dne v tekočem mesecu« nadomesti z besedilom »vsakega zadnjega dne v tekočem mesecu«.

V obstoječem pravilniku je navedeno: "Sredstva za sofinanciranje plačil staršev se vrtcem zagotavljajo v okviru finančnega načrta Ministrstva za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) in se nakazujejo na podlagi pravilno izpolnjenih zahtevkov za posamezni mesec, praviloma vsakega 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun posameznega vrtca."

To pomeni, da se sredstva vrtcem zagotovijo vsakega zadnjega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec in ne več 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Spreminja se tudi 5. člen, kjer se besedilo »praviloma najkasneje do 5. dne v mesecu« nadomestili z besedilom »najkasneje do 10. dne v mesecu«.

V obstoječem pravilniku je navedeno: 

"Vrtci so odgovorni za pravilnost podatkov, ki jih vnašajo v spletno aplikacijo. Podatke za posamezni vrtec vnaša oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj. Podatke, ki morajo biti ažurni, se vnaša mesečno praviloma najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Po tem datumu vnos podatkov za pretekli mesec ni možen, morebitne spremembe ali dopolnitve pa vrtci lahko uveljavljajo s posebno vlogo, ki jo odobri ministrstvo. Odobritev spremembe oziroma dopolnitve se upošteva v naslednjem mesecu."

To pomeni, da je rok za vnos podatkov v spletno aplikacijo do 10. dne v mesecu in ne več do 5. dne v mesecu.

 

Komentarje lahko dodajo le naročniki.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Vsebina članka

 
 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

  • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
  • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
  • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

  • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
  • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
  • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font