Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

 • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
 • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
 • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

V šolah in vrtcih nastajajo odpadki, ki jih je treba prepuščati izvajalcu javne službe, in odpadki, ki jih je treba obvezno oddajati zbiralcem odpadkov.

Glede na potrebe posamezne šole ali vrtca je treba najprej izdelati sistem ločevanja odpadkov, ki zajema določitev posameznih zabojnikov, njihovo število in velikost glede na količino odpadkov ter lokacijo postavitve. Določimo, kateri odpadki se bodo ločevali po posameznih razredih oz. oddelkih, kateri odpadki se bodo zbirali na hodnikih ali skupnih prostorih ter na zbirnem mestu na dvorišču ter kateri v za to namenjenih prostorih in kuhinji ter jedilnici. Določimo tudi pogostost praznjenja in poskrbimo za čistočo. Osebe, ki ravnajo z odpadki, poučimo o ravnanju z odpadki in jim damo navodila za ravnanje. Otroke ozaveščamo in poučimo o pravilnem ločevanju odpadkov.

V šolah in vrtcih nastajajo odpadki, ki jih prepuščamo izvajalcem javne službe in odpadki, ki jih moramo oddati zbiralcem. Odpadki, ki jih prepustimo izvajalcu javne službe, so:

 • papir, karton in lepenka,
 • embalaža,
 • biorazgradljivi odpadki (ne iz kuhinje),
 • mešani komunalni odpadki,
 • steklo.

Odpadke zbiramo v za to določenih zabojnikih (posamezne občine imajo različne barve). Cena je določena glede na prostornino zabojnika in ne na dejansko količino odpadkov. Ob prevzemu ne dobimo evidenčnega lista.

Odpadki, ki jih oddajamo zbiralcu, so:

 • biorazgradljivi kuhinjski odpadki (iz kuhinje),
 • olja in masti (iz kuhinje),
 • kartuše in tonerji,
 • odpadna električna in elektronska oprema,
 • baterije in akumulatorji,
 • kemikalije.

Odpadke zbiramo v zabojnikih, ki jih izberemo sami ali se o tem dogovorimo z zbiralcem. Cena je določena glede na dejansko maso odpadkov. Ob prevzemu prejmemo evidenčni list.

Shema odpadkov, ki najpogosteje nastajajo v šolah in vrtcih:

odpadki10

Ločevanje odpadkov

Pri zbiranju komunalnih odpadkov je način zbiranja odvisen od tega, kako je urejeno ločevanje odpadkov v posameznih občinah. Posamezne občine v Sloveniji imajo različne barve zabojnikov, organizacijo ekoloških otokov in različna navodila za ravnanje.

V zabojnik za papir, karton ter lepenko odlagamo pisarniški papir, razrezan pisarniški papir, časopise in revije, prospekte in kataloge, kartonsko embalažo in lepenko. V ta zabojnik ne odlagamo votle sestavljene embalaže od mleka in sokov (tetrapak), ki sodi v zabojnik za embalažo. Prav tako ne odlagamo vanj papirnatih robčkov in brisačk, ki sodijo med biorazgradljive odpadke.

V zabojnik za embalažo odlagamo plastenke, konzerve in pločevinke, votlo sestavljeno embalažo od mleka in sokov (tetrapak), plastične lončke od jogurtov in kave, plastično in alu folijo, v katero so zaviti izdelki, ter plastične vrečke. Kartonsko embalažo odlagamo v zabojnik za papir, karton in lepenko. V ta zabojnik ne spada plastična embalaža z ostanki nevarnih snovi, onesnažena folija …

V zabojnik za biorazgradljive odpadke odlagamo papirnate robčke in brisačke, zelenjavne in sadne odpadke vseh vrst (npr. ostanke od jabolka …). V ta zabojnik spadajo tudi kavna usedlina, ostanki hrane, pokvarjeni prehrambni izdelki, jajčne lupine, če ne nastanejo v kuhinji pri pripravi hrane.

V zabojnik za mešane komunalne odpadke odlagamo odpadke, ki jih ne moremo odložiti v noben drug zabojnik. Sem spadajo: higienski vložki, žvečilni gumi, keramika in porcelan, tkanine in usnje, cigaretni ogorki, kosti, peki papir, umazane folije in vrečke, iztrebki malih živali (zavito v vrečki), ostanki od pometanja, odslužene vilede in krpe …

V zabojnik za steklo odlagamo steklenice, kozarce in embalažo iz stekla. V šolo ali vrtcu nastane stekleni odpadki predvsem v kuhinji. Steklena embalaža mora biti prazna. Zamaški in pokrovčki morajo biti odstranjeni in pravilno odloženi glede na material. V zabojnik za steklo ne smemo odlagati okenskega stekla, avtomobilskega stekla, ogledal, svetil (neonske žarnice, halogenske žarnice, steklo lestencev), pleksi stekla in drugega stekla iz umetnih mas …

Komunalni odpadki, ki jih prepuščamo izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki:

 • papir, karton ter lepenka
 • embalaža
 • biorazgradljivi odpadki
 • mešani komunalni odpadki
 • steklo

Poleg naštetih vrst komunalnih odpadkov nastajajo v šolah in vrtcih tudi drugi odpadki, ki jih moramo skladno z Uredbo o odpadkih in posameznimi specialnimi Uredbami obvezno oddajati zbiralcem odpadkov, ki nam ob prevzemu izdajo evidenčni list.

V Uredbi o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/15 in 69/15) so določene obveznosti izvirnih povzročiteljev odpadkov glede zagotavljanja njihove obdelave, in sicer mora izvirni povzročitelj odpadkov zagotoviti obdelavo odpadkov tako, da jih obdela sam, odda ali prepusti zbiralcu ali odda izvajalcu obdelave. Kadar je za posamezno vrsto odpadkov s posebnim predpisom določena obvezna oddaja ali prepuščanje teh odpadkov zbiralcu, jih lahko izvirni povzročitelj odda ali prepusti samo temu zbiralcu – to velja tudi za komunalne odpadke.

Pravila ravnanja s komunalnimi odpadki so določena z zakonom in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisih. Komunalni odpadek je opredeljen v ZVO-1 kot odpadek iz gospodinjstev in njemu podoben odpadek iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja. Vrste komunalnih odpadkov so določene v seznamu odpadkov iz Uredbe o odpadkih, in sicer kot ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek (podskupina 15 01) ter vsi odpadki iz skupine 20 – komunalni odpadki (mešani komunalni odpadki ter ločeno zbrane frakcije).

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) določa, da je uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami, obvezna, razen če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače. Gospodarske javne službe varstva okolja se določijo z zakonom s področja varstva okolja.

Na podlagi tega ZVO-1 določa, da so zbiranje, obdelava in odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja. ZVO-1 ne določa nobenih izjem glede obvezne uporabe teh javnih služb, daje pa vladi pristojnost, da predpiše vrste dejavnosti, vrste komunalnih odpadkov in vrste nalog, ki se izvajajo v okviru omenjenih javnih služb. Na podlagi tega so v veljavnih predpisih o odpadkih določene izjeme glede zbiranja komunalnih odpadkov: izvirni povzročitelji komunalnih odpadkov iz gospodinjstev imajo možnost, da vračajo določene odpadke distributerju (maloprodaja) ali neposredno zbiralcu teh odpadkov ali pa jih prepuščajo izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (odpadna embalaža, odpadne prenosne baterije in akumulatorji, OEEO, odpadna zdravila, odpadna mineralna in sintetična olja). Izvirni povzročitelji komunalnih odpadkov iz dejavnosti lahko odpadno embalažo oddajajo izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ali neposredno družbi za ravnanje z odpadno embalažo ali vračajo distributerju, izvirni povzročitelji odpadnih jedilnih olj in masti iz gostinstva morajo te odpadke oddajati zbiralcu odpadnih jedilnih olj in jih ne smejo prepuščati izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, izvirni povzročitelji biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva morajo te odpadke oddajati zbiralcu kuhinjskih odpadkov in jih ne smejo prepuščati izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Izvirni povzročitelji iz dejavnosti, pri katerih nastaja zeleni vrtni odpad, morajo njegovo obdelavo zagotavljati v skladu s predpisom, ki ureja odpadke in jih ne smejo prepuščati izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

V šolah in vrtcih nastajajo v kuhinjah biorazgradljivi kuhinjski odpadki, jedilno olje in masti, ki jih je treba obvezno oddajati zbiralcem odpadkov. Nastajajo še odpadne kartuše in tonerji (nevarni ali nenevarni – oznaka), razne baterije in akumulatorji (nevarni ali nenevarni – oznaka), odpadna električna in elektronska oprema, laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z mešanicami laboratorijskih kemikalij.

Odvisno od posamezne šole in dogodkov lahko nastanejo tudi drugi odpadki (kosovni odpadki, gradbeni odpadki …).                                                                                                              

Drugi odpadki, ki jih oddajamo zbiralcu:

 • biorazgradljivi kuhinjski odpadki (20 01 08)
 • jedilno olje in masti (20 01 25)
 • kartuše in tonerji (08 03 18*)
 • odpadna električna in elektronska oprema (20 01 35* ali 20 01 36)
 • baterije in akumulatorji (20 01 33*)
 • laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z mešanicami laboratorijskih kemikalij (16 05 06*)

Te odpadke je obvezno oddajati zbiralcu, ki nam ob prevzemu izda evidenčni list.

Odpadne kartuše in tonerje, odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadne baterije in akumulatorje lahko prepuščamo tudi distributerjem. V tem primeru evidenčnega lista ne prejmemo, temveč ga dobi distributer, ko te odpadke odda zbiralcu. O prepuščanju distributerju navedemo v načrtu gospodarjenja z odpadki.

OBVEZNOSTI:

OSEBA EVIDENCA NAČRT POROČANJE
Povzročitelj evidenca o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi načrt gospodarjenja z odpadki (odvisno od količine) poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi


Pogoji za izpolnjevanje obveznosti povzročitelja odpadkov:

EVIDENCA NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI LETNO POROČILO
>10 t odpadkov >150 t odpadkov >10 t odpadkov
nevarni odpadki >200 kg nevarnih odpadkov >5 kg nevarnih odpadkov
> 10 zaposlenih   >10 zaposlenih

 Evidenca o nastajanju odpadkov

 Šola ali vrtec mora kot povzročitelj odpadkov voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi s podatki o številkah odpadkov in količinah nastalih odpadkih, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v RS.

Podatke je treba v evidenco vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

Povzročitelj odpadkov, pri katerem nastajajo odpadki na različnih krajih, kjer stalno izvaja svojo dejavnost, mora voditi evidence o nastajanju odpadkov ločeno po kraju nastanka odpadkov.

Št.  datum  Št. odpadka  Naziv odpadka Količina v kg  Prevzemnik Evidenčni list DA/NE
01   20 01 08        
02   20 01 25        
03   08 03 18*        
04          
05          
         

Načrt gospodarjenja z odpadki

Če v koledarskem letu nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, je treba izdelati načrt gospodarjenja z odpadki.

Načrt gospodarjenja z odpadki mora vsebovati:

 • podatke o količinah odpadkov po številkah odpadkov in predvidenih trendih njihovega nastajanja,
 • opis obstoječih in predvidenih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje odpadkov z vidika zahtev iz 9. člena te uredbe,
 • opis obstoječih in predvidenih načinov ravnanja z odpadki s podatki o: začasnem skladiščenju odpadkov, ločenem zbiranju, oddaji ali prepuščanju odpadkov,
 • obdelavi, ki jo izvaja ali namerava izvajati sam, in
 • lastni obstoječi ali načrtovani napravi za obdelavo odpadkov,
 • opis ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje pri začasnem skladiščenju odpadkov in pri njihovi obdelavi, če jo izvaja sam, in
 • preglednico predvidenih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje odpadkov in predvidenih načinov ravnanja z odpadki z navedbo rokov izvedbe.

Povzročitelj odpadkov mora načrt gospodarjenja z odpadki ustrezno spremeniti ob vsakokratni odločitvi o spremembi ravnanja z odpadki.

Poročilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi

Ker šola ali vrtec izpolnjujeta pogoje za  obveznost izdelave Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, saj v posameznem koledarskem letu nastane več kot 5 kg nevarnih odpadkov in zaposlujeta več kot 10 oseb, morata ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

Izvirni povzročitelji odpadkov, ki nimate možnosti priprave poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi v aplikaciji IS-Odpadki ali na obrazcu ODP-nastajanje 2018 v xls obliki, lahko predložite poročilo v papirnati obliki na obrazcu ODP-nastajanje 2018, ki je v pdf obliki dostopen na spletni strani ARSO (www.arso.si → Varstvo okolja → Odpadki → Obrazci → Letno poročilo o ravnanju z odpadki za preteklo koledarsko leto: Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi (pdf)) in na spletni strani SURS (www.stat.si → Več → Oddajanje podatkov → Vprašalnik: ODP-nastajanje: Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi).

Obrazca ODP-nastajanje v Exel-ovi obliki (xls) NE tiskajte, ampak ga kot priponko posredujte po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Pred pošiljanjem izpolnjenemu poročilu spremenite ime po naslednjem kriteriju : ODP, 10- mestna matična številka podjetja (primer : ODP1234567000).

Elektronsko pošto s priponko poročila ODP-nastajanje v xls obliki arhivirajte.

odpadki12

 

odpadki13

 

odpadki14

Nadzor

Nadzor opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja. Inšpektorji opravljajo nadzor nad spoštovanjem predpisov s področja varstva okolja. Inšpekcijski nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. Inšpektor si lahko v okviru inšpekcijskega nadzora ogleda prostore, vse listine, pogodbe, dokumente, opravi zaslišanje, fotografira, … O vsem naštetem vodi zapisnik. Zapiše natančen potek in vsebino nadzora, vse izjave strank, navede vse uporabljene listine, pogodbe, dokumente, … (priloge) in ugotovitve. Prisotni lahko poda pripombe na zapisnik. Na koncu podpiše zapisnik inšpektor in vsi prisotni. Če inšpektor ne ugotovi nepravilnosti, kar pomeni, da zavezanec ni kršil zakona ali drugega predpisa, ustavi postopek. Postopek lahko ustavi na zapisnik ali izda sklep o ustavitvi postopka. V primeru, da je zavezanec kršil zakon ali drug predpis je inšpektor dolžan ukrepati. Ukrepa tako, da izreče opozorilo na zapisnik ali izda odločbo, s katero določi rok za odpravo pomanjkljivosti ali nepravilnosti. Po preteku roka opravi kontrolni inšpekcijski pregled, kjer ugotavlja izpolnitev zahtev iz opozorila ali odločbe.

Nespoštovanje zahtev

V primeru, da šola ali vrtec kot pravni osebi ne spoštujeta predpisanih obveznosti se lahko kaznujeta z globo. Za prekršek se z globo kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Višine kazni :

odpadki11

 

Komentarje lahko dodajo le naročniki.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Vsebina članka

 
 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font