Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

 • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
 • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
 • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Hramba in upravljanje dokumentov ter arhiviranje

 

Uvod

Podobno kot poslovni procesi v gospodarski panogi se tudi v šolstvu procesi digitalizirajo. V izobraževalnih ustanovah je še toliko bolj pomembno, da tem vidiku varnosti namenimo več pozornosti, saj organizacija kot takšna hrani veliko količino osebnih podatkov o otrocih, njihovih skrbnikih, svojih zaposlenih itd. Sodobne informacijske grožnje ne izbirajo tarč in pri tem tudi šole niso izjema.

Varovanje informacij je včasih zmotno predstavljeno v smislu, da zajema le podatke v računalnikih oziroma podatkovnih diskih, torej informacije v digitalni obliki. Informacije se nahajajo tudi na drugih (fizičnih) medijih, največkrat pa pozabimo na tiste, ki jih nosimo v svojih glavah. Uporaba različnih podatkovnih medijev je pri vsakdanjem delu še vedno nujna, kljub pospešeni digitalizaciji poslovnih in življenjskih procesov, zato moramo, ko govorimo o varnosti informacij, zajeti vse. Nevarnosti, ki grozijo celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti naših informacij, lahko v grobem delimo na tehnične in človeške. Poglejmo si pomen različnih terminov, ko govorimo o grožnjah, ki pretijo informacijam v organizaciji (in tudi v domačem okolju).

Štiri vrste rokov hrambe

-   Uredba o upravnem poslovanju 2, 4, 5, 10, 20 - gradivo, ki ima določen rok hrambe označen z leti

-   T - trajno dokumentarno gradivo (hrani se daljše časovno obdobje, v ustanovi kjer nastaja)

-   A - arhivsko gradivo (trajni pravni interes, trajni pomen za zgodovino, znanost in kulturo)

-   A - vzorčno, določi se vzorec na določena leta, vzorec določene dokumentacije, slepi vzorec

EKN 6 1

Na  področju šolstva uporabljamo vseh 9 razredov. Razredi od 0 do 5 in 7 do 9 imajo le tri mestne številke – tri nivoje, ki se uporabljajo za označevanje ali odlaganje dokumentov posamezne vzgojno-izobraževalne institucije. Razred 6 je razdelan na četrtem in petem nivoju.

KLASIFIKACIJSKI NAČRTI 

V preteklosti so tam, kjer je nastajalo veliko dokumentarnega gradiva, dokumente dodatno označili tako, da so jih kasneje lažje našli. Dodatno označevanje dokumentov se je pričelo že pred našim štetjem z uporabo glinenih tablic, na katere so zapisovali pogodbe, davke, posojila. Eni prvih znanih zapisov, sumerski zapisi, so bili zapisi podatkov, protopisava s katero so zapisovali določene vrste podatkov, z njo niso zapisovali jezika, učinkovita pa je bila za izdelavo davčnih napovedi, šifriranje zapisov, ne pa za zapisovanje pesmi. Le zapisi prvih dokumentov na glinenih tablicah niso bili dovolj, ti zapisi so morali biti dosegljivi, zato so jih organizirali, katalogizirali, klasificirali. Katalogiziranje in klasificiranje pa prinaša ločevanje in predalčkanje. Vse stare civilizacije, Sumerci, Egipčani, Kitajci in Inki, so se od drugih ločevale po tem, da so uporabljale izpopolnjene tehnike klasificiranja, katalogiziranja in arhiviranja, kar jim je omogočalo hitro pridobivanje pisanih zapisov (Harari, 2014).

Protopisave omogočajo poenotenje poslovanja. Dober primer je poslovanje pošte, kjer se giblje milijone dokumentov, vsako pismo je označeno z imenom in priimkom, krajem bivanja in hišno številko, poštno številko in krajem poštne številke ter državo. To nam je omogočalo pošiljanje pisem iz Slovenije v Avstralijo, brez da bi se izgubila. Danes v trgovinah in knjižnicah uporabljajo bar kodo, zato da lahko sledijo izdelku do končne prodaje ali pa izposojeni knjigi.

Razvoj modernih držav v 18. in 19. stoletju je vplival na krepitev državne uprave, z razvojem državne uprave se je razvijalo tudi pisarniško poslovanje ter arhiviranje dokumentov. Za lažje upravljanje in nadzor nad dokumenti so se pričeli za državno upravo razvijati klasifikacijski načrti, na sodiščih je nastal sodni red. Dokumenti so dobili še dodatno številčno oznako, poimenovano klasifikacijski znak, s pomočjo katerega so dokumente razvrstili in jih odložili v fascikle, ki so bili ravno tako označeni s klasifikacijskim znakom in letom nastanka gradiva. Danes tudi informatika uporablja dodatne oznake zapisov, to so tako imenovani metapodatki, ki so uporabnikom raznih aplikacij skriti.

Enotni in okvirni klasifikacijski načrti

Klasifikacijski načrti so pripomoček, vodilo, kompas, s katerim upravljamo dokumente. Imajo vnaprej določene roke, koliko časa hranimo določene dokumente, omogočajo nam izločanje dokumentov, katerim preteče rok hrambe, tako se stalne zbirke (arhivi) raznih zavodov, organov ne spremenijo v nepregledna odlagališča "starega papirja".

 Izzivi za ravnatelje

Hitro sprejemanje informacijsko telekomunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) in posledično vedno bolj uveljavljeno elektronsko poslovanje (e-poslovanje) ustvarjata tri glavne motivacijske razloge za vlaganja v sisteme elektronske hrambe (e-hrambe) poslovne dokumentacije (v nadaljevanju gradiva), ki nastaja pri poslovanju vsake organizacije. Prvič, vedno večje je povpraševanje po stalnem, tudi oddaljenem dostopu do tega gradiva. Drugič, vedno večja je na eni strani težnja k zniževanju stroškov, ki jih predstavlja hramba gradiva v fizični obliki, in po drugi strani zagotavljanje njegove varnosti. Tretjič, obstaja zaskrbljenost, kako ohranjati gradivo, ki je že v izvorni obliki digitalno. Obstajajo namreč številne pravne, organizacijske in tehnične ovire pri zagotavljanju dostopnosti, uporabnosti, celovitosti in avtentičnosti gradiva, če ga moramo zaradi zakonskih, poslovnih ali katerih koli drugih razlogov hraniti dolgoročno (nad pet let).

Vse to velja tudi za vzgojno-izobraževalne zavode (v nadaljnjem besedilu šole). Na varnost in zanesljivost njihovega delovanja namreč močno in resno vpliva tudi zmožnost ohranjanja verodostojnosti gradiva, ki ga ustvarjajo pri svojem poslovanju, za ves čas njegove hrambe. Dolgoročno hranjenje gradiva v digitalni obliki tako postaja eden resnejših izzivov tudi vsakega ravnatelja.

Pred nekaj leti pri nas sprejeti predpisi omogočajo, da se gradivu v izvorno digitalni obliki pod določenimi pogoji enakost izvirniku prizna že na podlagi zakona. Za lažjo odločitev, ali in kdaj bo šola vzpostavila sistem e-hrambe in da bo kasneje ta hramba tudi učinkovita (učinki so v prvi vrsti s področja pravnega varstva države, njenih inštitucij in posameznikov, pri arhivskem gradivu pa je pomembno tudi ohranjanje kulturne dediščine.), mora ravnatelj šole poznati nekaj ključnih informacij. Od tega, kdaj in kako pristopiti k e-hrambi, kakšna so tveganja, in na drugi strani prednosti in prihranki, ali je šola pri tem morda podrejena kakšnim zakonskim zahtevam, kdo lahko pri tem pomaga. O tem in še več pa podrobneje v nadaljevanju.

Preberite:

 • Ali e-hramba pripomore k učinkovitejšemu poslovanju?
 • E-hramba ni e-arhiv
 • Štiri načela, ki jih mora ravnatelj razumeti pri e-hrambi
 • Pomembno je poznati zakonske okvire
 • Kaj pravijo predpisi?
 • Kako ločiti kakovostne od nekakovostnih ponudnikov?
 • Katero opremo in storitve kupiti?
 • Notranja pravila – še en način za izboljšavo poslovanja šole
 • Ravnatelj – ključ do učinkovite organizacije e-hrambe
 • Katero strategijo e-hrambe naj šola uporabi in kdo ji pri tem lahko pomaga?
 • Katere napake pri e-hrambi kot ravnatelj ne smete narediti?
 • Prednosti in prihranki zakonsko skladne e-hrambe v primerjavi s klasično

Sodoben način elektronskega poslovanja, in s tem vedno več poslovne dokumentacije v elektronski obliki, pred nas postavlja nove izzive na področju upravljanja dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki se na eni strani odražajo v obliki obvladovanja papirne dokumentacije, na drugi strani pa obvladovanja eksplozije dokumentov, ki so že v izvirni obliki v elektronski obliki. Podlage in okvire za obvladovanje teh izzivov nam ponujajo že pred nekaj leti pri nas sprejeti predpisi. Med pomembnejše na tem področju vsekakor štejemo tudi v letu 2006 sprejet Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki pri upravljanju dokumentarnega in arhivskega gradiva prinaša veliko novosti, in sicer na vsa področja, tako v javno upravo kot zasebni sektor. Zakonodaja v zvezi z upravljanjem dokumentarnega in arhivskega gradiva (v nadaljnjem besedilu: gradivo) doseganje načel varne hrambe gradiva v elektronski obliki tesno povezuje tudi z informacijsko tehnologijo, njeno uporabo in samimi postopki upravljanja tega gradiva. Predpisi urejajo hrambo dokumentarnega gradiva ne glede na njegovo obliko nastanka (papirno, elektronsko) in rok hrambe, in to za pravne, fizične in javnopravne osebe.

Javnopravne osebe so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.

Iz dokumentarnega gradiva pa se odbere arhivsko gradivo, ki se predaja v varno hrambo pristojnim arhivom. To velja tako za gradivo v papirni kot za gradivo v elektronski obliki.

Pristojni arhivi so državni arhiv (Arhiv Republike Slovenije), regionalni arhivi (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv na Ptuju, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici) in arhivi samoupravnih lokalnih skupnosti; opravljajo pa javno službo varovanja arhivskega gradiva.

Preberite:

 • Temeljni predpisi s področja upravljanja in hrambe elektronskega gradiva
 • Predpisi, ki urejajo poslovanje z dokumentarnim gradivom v vzgojno-izobraževalnih zavodih
 • Dokumentarno in arhivsko gradivo v šolah
 • Kako organizirati urejeno upravljanje dokumentarnega gradiva
 • Zbirke dokumentarnega gradiva
 • Roki hrambe šolske dokumentacije
 • Notranja organizacija in usposobljenost zaposlenih ter njihove vloge
 • Učinkovita hramba elektronskega dokumentarnega gradiva
 • Zakonske obveznosti šole
 • Usposobljenost zaposlenih
 • Zagotavljanje ustreznih pogojev za dolgoročno hrambo gradiva
 • Odbiranje in izročanje javnega arhivskega gradiva pristojnemu arhivu
 • Priprava, sprejem in potrditev notranjih pravil za zajem in elektronsko hrambo
 • Uporaba akreditirane strojne in programske opreme ter storitev za zajem in elektronsko hrambo
 • Zakon o spremembi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
 • Sprejemanje podzakonskih aktov
 • Spletne strani
 • Izločanje in uničevanje izvirnega dokumentarnega gradiva
 • Notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki ter spremljevalne storitve
 • Pravna veljavnost gradiva v digitalni obliki
 • Izobrazba in usposobljenost zaposlenih
 • Državna informacijsko-komunikacijska infrastruktura za hrambo in upravljanje arhivskega gradiva v digitalni obliki
 • Certificiranje opreme in storitev
 • Sankcioniranje nespoštovanja zakonskih določil

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font