Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Pri pravilni pripravi dietnih obrokov je najpomembnejša praksa! 

Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Praktično kuharsko delavnico vodi Andreja Širca Čampa.

Termini:  24. oktober 2018,  Ljubljana

Več o vsebini, terminih in lokaciji preberite TUKAJ.

Hramba in upravljanje dokumentov ter arhiviranje

 

Uvod

Podobno kot poslovni procesi v gospodarski panogi se tudi v šolstvu procesi digitalizirajo. V izobraževalnih ustanovah je še toliko bolj pomembno, da tem vidiku varnosti namenimo več pozornosti, saj organizacija kot takšna hrani veliko količino osebnih podatkov o otrocih, njihovih skrbnikih, svojih zaposlenih itd. Sodobne informacijske grožnje ne izbirajo tarč in pri tem tudi šole niso izjema.

Varovanje informacij je včasih zmotno predstavljeno v smislu, da zajema le podatke v računalnikih oziroma podatkovnih diskih, torej informacije v digitalni obliki. Informacije se nahajajo tudi na drugih (fizičnih) medijih, največkrat pa pozabimo na tiste, ki jih nosimo v svojih glavah. Uporaba različnih podatkovnih medijev je pri vsakdanjem delu še vedno nujna, kljub pospešeni digitalizaciji poslovnih in življenjskih procesov, zato moramo, ko govorimo o varnosti informacij, zajeti vse. Nevarnosti, ki grozijo celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti naših informacij, lahko v grobem delimo na tehnične in človeške. Poglejmo si pomen različnih terminov, ko govorimo o grožnjah, ki pretijo informacijam v organizaciji (in tudi v domačem okolju).

Štiri vrste rokov hrambe

-   Uredba o upravnem poslovanju 2, 4, 5, 10, 20 - gradivo, ki ima določen rok hrambe označen z leti

-   T - trajno dokumentarno gradivo (hrani se daljše časovno obdobje, v ustanovi kjer nastaja)

-   A - arhivsko gradivo (trajni pravni interes, trajni pomen za zgodovino, znanost in kulturo)

-   A - vzorčno, določi se vzorec na določena leta, vzorec določene dokumentacije, slepi vzorec

EKN 6 1

Na  področju šolstva uporabljamo vseh 9 razredov. Razredi od 0 do 5 in 7 do 9 imajo le tri mestne številke – tri nivoje, ki se uporabljajo za označevanje ali odlaganje dokumentov posamezne vzgojno-izobraževalne institucije. Razred 6 je razdelan na četrtem in petem nivoju.

KLASIFIKACIJSKI NAČRTI 

V preteklosti so tam, kjer je nastajalo veliko dokumentarnega gradiva, dokumente dodatno označili tako, da so jih kasneje lažje našli. Dodatno označevanje dokumentov se je pričelo že pred našim štetjem z uporabo glinenih tablic, na katere so zapisovali pogodbe, davke, posojila. Eni prvih znanih zapisov, sumerski zapisi, so bili zapisi podatkov, protopisava s katero so zapisovali določene vrste podatkov, z njo niso zapisovali jezika, učinkovita pa je bila za izdelavo davčnih napovedi, šifriranje zapisov, ne pa za zapisovanje pesmi. Le zapisi prvih dokumentov na glinenih tablicah niso bili dovolj, ti zapisi so morali biti dosegljivi, zato so jih organizirali, katalogizirali, klasificirali. Katalogiziranje in klasificiranje pa prinaša ločevanje in predalčkanje. Vse stare civilizacije, Sumerci, Egipčani, Kitajci in Inki, so se od drugih ločevale po tem, da so uporabljale izpopolnjene tehnike klasificiranja, katalogiziranja in arhiviranja, kar jim je omogočalo hitro pridobivanje pisanih zapisov (Harari, 2014).

Protopisave omogočajo poenotenje poslovanja. Dober primer je poslovanje pošte, kjer se giblje milijone dokumentov, vsako pismo je označeno z imenom in priimkom, krajem bivanja in hišno številko, poštno številko in krajem poštne številke ter državo. To nam je omogočalo pošiljanje pisem iz Slovenije v Avstralijo, brez da bi se izgubila. Danes v trgovinah in knjižnicah uporabljajo bar kodo, zato da lahko sledijo izdelku do končne prodaje ali pa izposojeni knjigi.

Razvoj modernih držav v 18. in 19. stoletju je vplival na krepitev državne uprave, z razvojem državne uprave se je razvijalo tudi pisarniško poslovanje ter arhiviranje dokumentov. Za lažje upravljanje in nadzor nad dokumenti so se pričeli za državno upravo razvijati klasifikacijski načrti, na sodiščih je nastal sodni red. Dokumenti so dobili še dodatno številčno oznako, poimenovano klasifikacijski znak, s pomočjo katerega so dokumente razvrstili in jih odložili v fascikle, ki so bili ravno tako označeni s klasifikacijskim znakom in letom nastanka gradiva. Danes tudi informatika uporablja dodatne oznake zapisov, to so tako imenovani metapodatki, ki so uporabnikom raznih aplikacij skriti.

Enotni in okvirni klasifikacijski načrti

Klasifikacijski načrti so pripomoček, vodilo, kompas, s katerim upravljamo dokumente. Imajo vnaprej določene roke, koliko časa hranimo določene dokumente, omogočajo nam izločanje dokumentov, katerim preteče rok hrambe, tako se stalne zbirke (arhivi) raznih zavodov, organov ne spremenijo v nepregledna odlagališča "starega papirja".

 Izzivi za ravnatelje

Hitro sprejemanje informacijsko telekomunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) in posledično vedno bolj uveljavljeno elektronsko poslovanje (e-poslovanje) ustvarjata tri glavne motivacijske razloge za vlaganja v sisteme elektronske hrambe (e-hrambe) poslovne dokumentacije (v nadaljevanju gradiva), ki nastaja pri poslovanju vsake organizacije. Prvič, vedno večje je povpraševanje po stalnem, tudi oddaljenem dostopu do tega gradiva. Drugič, vedno večja je na eni strani težnja k zniževanju stroškov, ki jih predstavlja hramba gradiva v fizični obliki, in po drugi strani zagotavljanje njegove varnosti. Tretjič, obstaja zaskrbljenost, kako ohranjati gradivo, ki je že v izvorni obliki digitalno. Obstajajo namreč številne pravne, organizacijske in tehnične ovire pri zagotavljanju dostopnosti, uporabnosti, celovitosti in avtentičnosti gradiva, če ga moramo zaradi zakonskih, poslovnih ali katerih koli drugih razlogov hraniti dolgoročno (nad pet let).

Vse to velja tudi za vzgojno-izobraževalne zavode (v nadaljnjem besedilu šole). Na varnost in zanesljivost njihovega delovanja namreč močno in resno vpliva tudi zmožnost ohranjanja verodostojnosti gradiva, ki ga ustvarjajo pri svojem poslovanju, za ves čas njegove hrambe. Dolgoročno hranjenje gradiva v digitalni obliki tako postaja eden resnejših izzivov tudi vsakega ravnatelja.

Pred nekaj leti pri nas sprejeti predpisi omogočajo, da se gradivu v izvorno digitalni obliki pod določenimi pogoji enakost izvirniku prizna že na podlagi zakona. Za lažjo odločitev, ali in kdaj bo šola vzpostavila sistem e-hrambe in da bo kasneje ta hramba tudi učinkovita (učinki so v prvi vrsti s področja pravnega varstva države, njenih inštitucij in posameznikov, pri arhivskem gradivu pa je pomembno tudi ohranjanje kulturne dediščine.), mora ravnatelj šole poznati nekaj ključnih informacij. Od tega, kdaj in kako pristopiti k e-hrambi, kakšna so tveganja, in na drugi strani prednosti in prihranki, ali je šola pri tem morda podrejena kakšnim zakonskim zahtevam, kdo lahko pri tem pomaga. O tem in še več pa podrobneje v nadaljevanju.

Preberite:

 • Ali e-hramba pripomore k učinkovitejšemu poslovanju?
 • E-hramba ni e-arhiv
 • Štiri načela, ki jih mora ravnatelj razumeti pri e-hrambi
 • Pomembno je poznati zakonske okvire
 • Kaj pravijo predpisi?
 • Kako ločiti kakovostne od nekakovostnih ponudnikov?
 • Katero opremo in storitve kupiti?
 • Notranja pravila – še en način za izboljšavo poslovanja šole
 • Ravnatelj – ključ do učinkovite organizacije e-hrambe
 • Katero strategijo e-hrambe naj šola uporabi in kdo ji pri tem lahko pomaga?
 • Katere napake pri e-hrambi kot ravnatelj ne smete narediti?
 • Prednosti in prihranki zakonsko skladne e-hrambe v primerjavi s klasično

Sodoben način elektronskega poslovanja, in s tem vedno več poslovne dokumentacije v elektronski obliki, pred nas postavlja nove izzive na področju upravljanja dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki se na eni strani odražajo v obliki obvladovanja papirne dokumentacije, na drugi strani pa obvladovanja eksplozije dokumentov, ki so že v izvirni obliki v elektronski obliki. Podlage in okvire za obvladovanje teh izzivov nam ponujajo že pred nekaj leti pri nas sprejeti predpisi. Med pomembnejše na tem področju vsekakor štejemo tudi v letu 2006 sprejet Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki pri upravljanju dokumentarnega in arhivskega gradiva prinaša veliko novosti, in sicer na vsa področja, tako v javno upravo kot zasebni sektor. Zakonodaja v zvezi z upravljanjem dokumentarnega in arhivskega gradiva (v nadaljnjem besedilu: gradivo) doseganje načel varne hrambe gradiva v elektronski obliki tesno povezuje tudi z informacijsko tehnologijo, njeno uporabo in samimi postopki upravljanja tega gradiva. Predpisi urejajo hrambo dokumentarnega gradiva ne glede na njegovo obliko nastanka (papirno, elektronsko) in rok hrambe, in to za pravne, fizične in javnopravne osebe.

Javnopravne osebe so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.

Iz dokumentarnega gradiva pa se odbere arhivsko gradivo, ki se predaja v varno hrambo pristojnim arhivom. To velja tako za gradivo v papirni kot za gradivo v elektronski obliki.

Pristojni arhivi so državni arhiv (Arhiv Republike Slovenije), regionalni arhivi (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv na Ptuju, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici) in arhivi samoupravnih lokalnih skupnosti; opravljajo pa javno službo varovanja arhivskega gradiva.

Preberite:

 • Temeljni predpisi s področja upravljanja in hrambe elektronskega gradiva
 • Predpisi, ki urejajo poslovanje z dokumentarnim gradivom v vzgojno-izobraževalnih zavodih
 • Dokumentarno in arhivsko gradivo v šolah
 • Kako organizirati urejeno upravljanje dokumentarnega gradiva
 • Zbirke dokumentarnega gradiva
 • Roki hrambe šolske dokumentacije
 • Notranja organizacija in usposobljenost zaposlenih ter njihove vloge
 • Učinkovita hramba elektronskega dokumentarnega gradiva
 • Zakonske obveznosti šole
 • Usposobljenost zaposlenih
 • Zagotavljanje ustreznih pogojev za dolgoročno hrambo gradiva
 • Odbiranje in izročanje javnega arhivskega gradiva pristojnemu arhivu
 • Priprava, sprejem in potrditev notranjih pravil za zajem in elektronsko hrambo
 • Uporaba akreditirane strojne in programske opreme ter storitev za zajem in elektronsko hrambo
 • Zakon o spremembi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
 • Sprejemanje podzakonskih aktov
 • Spletne strani
 • Izločanje in uničevanje izvirnega dokumentarnega gradiva
 • Notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki ter spremljevalne storitve
 • Pravna veljavnost gradiva v digitalni obliki
 • Izobrazba in usposobljenost zaposlenih
 • Državna informacijsko-komunikacijska infrastruktura za hrambo in upravljanje arhivskega gradiva v digitalni obliki
 • Certificiranje opreme in storitev
 • Sankcioniranje nespoštovanja zakonskih določil

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

 • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
 • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
 • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
 • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font