Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Novosti 2019: delovna razmerja, plače in drugi prejemki JU

akt o sistemaPravne podlage za urejanje delovnih razmerij, plač in drugih stroškov dela so v javnem sektorju zelo zapletene. V letu 2019 bo ponovno precej novosti, ki jih boste morali pravilno vpeljati v prakso.

Predava Štefka Korade Purg, strokovnjakinja za sistem javnih uslužbencev.

Pridružite se nam 17. 1. 2019 v Ljubljani, več o seminarju TUKAJ.

Varnost živil po sistemu HACCP - aktualni pristopi in novi trendi

varnost zivil po haccp

Ponudniki hrane v objektih za pripravo hrane morate po določbah ZZUZIS v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati zdravstveno ustreznost živil in pitne vode ter upoštevati vse zahteve živilske zakonodaje. Nadzor na tem področju izvajajo štiri različne inšpekcijske službe, ki vedno pogosteje in natančneje nadzorujejo kakovost, varnost po HACCP sistemu, higieno, sledljivost, označevanje živil in ustrezno vodenje pripadajoče dokumentacije.

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor morate poskrbeti za zakonodajno skladno delo, vsakodnevno pa se tudi soočate z izzivi na področju zagotavljanja hladne verige, sledljivosti, označevanja živil, čiščenja in usposabljanja zaposlenih ter sprememb zakonodaje na področju zagotavljanja varnosti živil.

Novosti in njihovo vpeljavo v prakso bo predstavildr. Mojca Jevšnik.

Datum: 14. februar 2019, več o seminarju TUKAJ

 

Postopek imenovanja novega ravnatelja/direktorja

 

ZOFVI v 59. členu glede na posebnosti v postopku imenovanja ureja zgolj postopek razrešitve ravnatelja. Sicer pa se za razrešitev ravnatelja in direktorja, ko gre za razloge za razrešitev uporablja 38. člen. Zakona o zavodih. V skladu z navedenim členom je svet dolžan razrešiti ravnatelja (direktorja):

 • če ravnatelj (direktor) sam zahteva razrešitev,
 • če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
 • če ravnatelj (direktor) pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
 • če ravnatelj (direktor) s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja, direktorja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.

V postopku imenovanja direktorja mnenja vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora, sveta staršev, lokalne skupnosti, dijakov in študentov svetu zavoda ni treba pridobiti. Vsa druga pravila postopka, ki so predstavljena zgoraj za imenovanja ravnatelja, veljajo tudi v postopku imenovanja direktorja.

Če je z aktom o ustanovitvi določeno, da funkcijo direktorja lahko opravlja tudi eden izmed ravnateljev organizacijskih enot, je treba postopek imenovanja kandidatov na delovno mesto direktorja izpeljati sočasno z imenovanjem ravnatelja, saj se obe funkciji (ravnatelja in direktorja) opravljata v okviru enega delovnega mesta.1

1 55. člen

(imenovanje direktorja)

Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, najmanj pet let delovnih izkušenj in opravljen ravnateljski izpit.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda. Pred imenovanjem in razrešitvijo si mora pridobiti mnenje ministra, razen če se direktorja razreši na njegov predlog.

Mandat direktorja traja pet let. Če funkcijo direktorja opravlja ravnatelj ene izmed organizacijskih enot, se lahko z aktom o ustanovitvi določi tudi krajši mandat, vendar ne manj kot dve leti.

Pri imenovanju direktorja se uporabljata določbi četrtega in petega odstavka 53. člena tega zakona.

Za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja se uporabljajo določbe 54. člena tega zakona.

Koraki:

 • odločitev sveta o razpisu prostega mesta ravnatelja,
 • objava javnega razpisa,
 • pregled pravočasnosti in popolnosti vlog,
 • pridobitev pisnih mnenj pristojnih organov(glede na vrsto zavodov) o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje:
 • mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora,
 • obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni vrtec oziroma šola sedež, kadar je ustanovitelj javne šole oziroma vrtca samoupravna narodna skupnost pa tudi mnenje te skupnosti,
 • obrazloženo mnenje sveta staršev,
 • obrazloženo mnenje dijakov,
 • obrazloženo mnenje študentov,
 • predstavitev kandidatov,
 • izbira med prijavljenimi kandidati,
 • pridobitev mnenja ministra k predlogu za imenovanje,
 • imenovanje ravnatelja,
 • obveščanje kandidatov,
 • sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

V nadaljevanju nekaj osnovnih postopkovnih vprašanj, ki so predmet poslovnika sveta ali vsakokratne odločitve sveta. 

Večina vzgojno-izobraževalnih zavodov je enovitih, brez notranjih organizacijskih enot, kar pomeni, da ravnatelj v takšnem zavodu opravlja funkcijo poslovodnega organa in pedagoškega vodje.

V vzgojno-izobraževalnih zavodih z notranjimi organizacijskimi enotami (vrtci, šole, dijaški domovi …) pa sta funkciji deljeni med direktorja, ki je poslovodni organ zavoda kot celote, in ravnatelja, ki pedagoško vodi organizacijsko enoto. Sam postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja je v obeh primerih enak in ga v nadaljevanju ne bomo razlikovali po statusnih oblikah. Postopek imenovanja direktorja je urejen posebej in bomo nanj izrecno opozorili, če pravila odstopajo od pravil za imenovanje ravnatelja.

Preberite:

 • Osnovna postopkovna vprašanja: administrativno vodenje postopka, obveščanje kandidatov, način glasovanja, konflikt interesov
 • Potek postopka imenovanja ravnatelja
 • Odločitev sveta o razpisu prostega mesta ravnatelja
 • Objava javnega razpisa
 • Pregled pravočasnosti, popolnosti vlog in izpolnjevanje pogojev
 • Pridobitev mnenj
 • Predstavitev kandidatov
 • Izbira kandidata
 • Pridobitev mnenja ministra k predlogu za imenovanje
 • Imenovanje ravnatelja
 • Obveščanje kandidatov
 • Pogodba o zaposlitvi ravnatelja, direktorja, vršilca dolžnosti
 • Posebnosti pri imenovanju direktorja
 • Razrešitev ravnatelja, direktorja

Postopek imenovanja in razrešitve urejata Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) v določbah 32. do 39. člena in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) v določbah 53. do 59. člena.

V postopku imenovanja ravnatelja se ne uporablja določb Zakona o splošnem upravnem postopku, temveč gre za uporabo pravil, ki se nanašajo na uresničevanje pravic iz delovnega razmerja, če z navedenima zakonoma niso določena posebna pravila.

Postopek vodi svet vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljnjem besedilu svet).

Svet v skladu z dvanajstim odstavkom 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu ZOFVI) odloča z večino glasov vseh članov. Izjema je z zakonom določena le za primere, ko je ena izmed organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnega zavoda višja strokovna šola. V teh primerih v postopku imenovanja ravnatelja višje strokovne šole predstavniki staršev in dijakov ne odločajo in v postopku imenovanja ravnatelja drugih organizacijskih enot (npr.: javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije, javnega dijaškega doma ter doma za učence in zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami) ne odločajo predstavniki študentov (peti odstavek 53. a člena ZOFVI). Kar pomeni, da se potrebna večina ugotavlja od števila članov, ki imajo pravico odločati in ne od vseh članov sveta.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font