Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Pri pravilni pripravi dietnih obrokov je najpomembnejša praksa! 

Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Praktično kuharsko delavnico vodi Andreja Širca Čampa.

Termini:  24. oktober 2018,  Ljubljana

Več o vsebini, terminih in lokaciji preberite TUKAJ.

Šolska prehrana

 

Ne spreglejte - rok prijave v novo šolsko shemo poteče 5. septembra!

V Uradnem listu št. 26/2017 je objavljena nova Uredba o izvajanju šolske sheme, ki kot največjo novost poleg sadja in zelenjave uvaja tudi mleko in mlečne izdelke, in sicer se otrokom in mladostnikom razdeljujejo v šoli kot dodatni obrok:

 • sveže sadje in zelenjava, dodatno lahko tudi predelano sadje in zelenjava v skladu s strategijo;
 • mleko in mleko brez laktoze, dodatno lahko tudi mlečni proizvodi v skladu s strategijo.

Šolsko sadje in zelenjava ter šolsko mleko, katerih stroške zavod dobi povrnjene v skladu s to uredbo, se razdeljujejo poleg redne šolske prehrane kot dodatni obrok, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja šolsko prehrano, v delu, ki se nanaša na organizacijo šolske prehrane. Hkrati z vložitvijo vloge šola potrdi izjavo, da k stroškom dobave šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka na podlagi šolske sheme ne bo prištevala stroškov redne prehrane ter da šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka ne bo uporabila pri pripravi rednih šolskih obrokov.

Vrste sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave oziroma vrste mleka in mlečnih proizvodov, za katere šola dobi pomoč, so navedene v sprejeti strategiji. Glede na razpoložljivost na trgu da šola pri izbiri šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka prednost lokalni nabavi, ekološkim proizvodom in proizvodom, priznanim na podlagi shem kakovosti, pri čemer se upoštevajo kratke oskrbovalne verige in okoljevarstvene koristi v skladu z enajstim odstavkom 23. člena Uredbe 1308/2013/EU.

Besedilo Uredbe je na voljo TUKAJ, obrazci vlog in zahtevkov so na voljo TUKAJ.

Zakon o šolski prehrani

»Prehrana otrok in odraščajoče mladine ima več posebnosti in prav zato ji posvečajo mnogo pozornosti v vseh družbenih sistemih, tudi pri nas. Slovenija je ena izmed držav v svetu, ki namenja šolski prehrani otrok posebno skrb,« je zapisalo Ministrstvo za šolstvo in šport RS v oceni stanja predloga Zakona o šolski prehrani, ki ga je državni zbor sprejel v maju 2010, in kot razloge za sprejem zakona navedlo: »Dejstvo je, da je zdrava, redna in pravilna prehrana bistvenega pomena ter je izredno pomembna za ključen razvoj in zdravje slehernega posameznika, še posebej pomembna pa je za otroke v razvoju in mladostnike, saj zdrava prehrana daje energijo za rast in gibanje ter omogoča boljše pogoje za osebnostni razvoj. Dobro načrtovana in organizirana šolska prehrana je najučinkovitejša korekcija nepravilne družinske prehrane. Samo z objektivnimi normativi dnevnih potreb je otrokom in odraščajoči mladini mogoče doseči ustrezen vnos hranljivih in varovalnih snovi in s tem omogočiti pravilen telesni in duševni razvoj. Tudi skrbno pripravljen polnovreden obrok hrane ne izpolni svojega namena, če ga otrok odklanja. Prav zaradi tega sta psihološki in socialni vidik hrane enako pomembna kot fiziološki. Zato je vzgojna in izobraževalna vloga šole pri razvijanju zavesti o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja in odgovornega odnosa do sebe in svojega zdravja izrednega pomena.«

Novi zakon je še junija istega leta doživel spremembe s sprejetjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 62/2010) in kasneje z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v maju 2011 (Uradni list RS št. 40/2011) ter Zakonom za uravnoteženje javnih financ v maju 2012 (Uradni list RS št. 40/2012). Z navedenimi posegi so posamezne določbe Zakona o šolski prehrani prenehale veljati, nekatere pa je bilo treba uskladiti in prilagoditi novemu načinu uveljavljanja teh pravic. Zato se je pristojno ministrstvo v letu 2013 odločilo, da pripravi nov zakon, ki povzema vse posege v sistem. Novi Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS št. 3/2013) pa je bil ponovno spremenjen in dopolnjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani v juniju 2014 (Uradni list RS št. 46/2013). Višina subvencije je določena z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16), ki je bil nazadnje spremenjen v letu 2016. Sprememba se je začela uporabljati s 1. 2. 2017, kar bo predstavljeno v nadaljevanju.

Preberite:

 • Določbe, ki veljajo za vse vzgojno-izobraževalne zavode, razen za zavode za izobraževanje odraslih, za katere se zakona ne uporablja
 • Organizacija šolske prehrane
 • Evidence šolske prehrane
 • Nadzor
 • Subvencioniranje šolske prehrane
 • Upravičenci do subvencije za malico
 • Postopek za uveljavljanje subvencije
 • Vračilo neupravičeno prejete subvencije

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

 • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
 • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
 • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
 • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font