Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Pri pravilni pripravi dietnih obrokov je najpomembnejša praksa! 

Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Praktično kuharsko delavnico vodi Andreja Širca Čampa.

Termini:  24. oktober 2018,  Ljubljana

Več o vsebini, terminih in lokaciji preberite TUKAJ.

Svet zavoda in svet staršev

 

Pričujoči zapis o poslovniku sveta zavoda je plod lastnih izkušenj, aktivnega sodelovanja pri pisanju poslovnika Osnovne šole Šturje iz Ajdovščine in primerjave različnih poslovnikov, ki so dostopni na svetovnem spletu. Večina poslovnikov je skorajda identična, nekateri se razlikujejo le v podrobnosti opredelitve posamezne teme. Mnoge točke in določila so običajno zapisane v strogem pravnem jeziku, praksa pa večinoma kaže na upoštevanje poslovnika, a na ne tako avtokratičen način, kot je to morda razbrati ob branju določil poslovnika. V zavodih, kjer imajo za svoje delo pomoč poslovnika, je nujno, da ga upoštevajo, še bolj nujno pa je, da ga člani poznajo. Kljub zelo podrobnim določilom v nekaterih točkah obstaja možnost, da kaj ni predvideno. To se običajno spozna pri kaki kompleksni temi. Zato mora bit poslovnik živ, člani pa pripravljeni, da ga dopolnijo, če za to nastane potreba.

Želja pisca tega prispevka je, da se osvetli pomembnost poslovnika sveta zavoda, posamezne rešitve pa so lahko prirejene glede na specifiko posameznega okolja.

Svet zavoda je najvišji organ javnega zavoda, tudi šole ali vrtca, in je zakonsko opredeljen. Pravno podlago za svoje delovanje ima v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ker v tem zakonu ni in ne more biti predpisano popolnoma vse, kar je potrebno za uspešno in demokratično delovanje, si lahko svet zavoda podrobneje uredi pravila svojega delovanja s poslovnikom. Z njim se ureja delo, postopki konstituiranja, pravice in dolžnosti članov, sklicevanje, vodenje ter potek sej, sprejemanje odločitev, vzdrževanje reda na sejah, pisanje zapisnikov in pisnih odpravkov ter drugo. Prav tako lahko člani sveta zavoda razpravljajo in odločajo o vprašanjih, ki niso urejena s poslovnikom, njihova razrešitev pa je nujna za normalno delo sveta zavoda. Poslovnik je javen, in se objavi na spletni strani zavoda, kot informacija javnega značaja.

Obvezne organe javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr. in 20/2011- ZOFVI)) v poglavju, ki ureja organe v javnem vrtcu in šoli ter s tem dopolnjuje določbe Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP) tako, da se za področje javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov ta zakon ne uporablja. Določbe ZOFVI, ki urejajo organe javnih vrtcev in šol, se uporablja tudi za javne domove za učence, dijaške domove ter zavode za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. V nadaljevanju bo podrobneje predstavljen svet vzgojno-izobraževalnega zavoda. Svet je kolektivni organ upravljanja, ki ima z zakonom določeno sestavo, pristojnosti in način volitev predstavnikov zaposlenih.

Preberite:

 • Sestava sveta
 • Mandat članov sveta
 • Konstituiranje sveta
 • Volitve članov
 • Pristojnosti sveta
 • Odločanje sveta
 • Poslovnik sveta (rešitve iz prakse)

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

 • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
 • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
 • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
 • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font