Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

 • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
 • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
 • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

 

Reforma evropskega zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov prinaša nekaj pomembnih novosti tako za posameznike kot za upravljavce in obdelovalce osebnih podatkov. Ključna pravna akta, ki ju bodo morali slednji upoštevati in izvajati, sta Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; uredba oz. GDPR) ter novi Zakon varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). ZVOP-2 v času posodabljanja priročnika še ni bil sprejet, zato bodo njegove ključne novosti predstavljene kasneje.

GDPR prinaša nekaj pomembnih novosti, ki ji morajo upoštevati in izvajati tudi vzgojno-izobraževalni zavodi.

Informacijski pooblaščenec je v marcu 2015 izdal prenovljene smernice o videonadzoru. Prve smernice na to temo je Informacijski pooblaščenec izdal že leta 2009, od takrat pa so se v praksi postavila nova vprašanja, sprejete pa so bile tudi nekatere odločitve v inšpekcijskih in sodnih postopkih, ki so terjale posodobitev smernic. V zadnjih letih smo tako bili priča dvomom glede uporabe lažnih kamer, kamer v avtomobilih, kamer, ki jih na sebi nosijo uradne osebe, vprašanja glede dostopa do videonadzora preko spleta in druga vprašanja, ki jih prva izdaja smernic ni obravnavala.

Splošna uredba o varstvu podatkov (angl. General Data Protecion Regulation – GDPR; v nadaljevanju: uredba) med številnimi novostmi, ki se nanašajo na načelo odgovornega ravnanja (accountability), uvaja tudi obvezen institut pooblaščene osebe za varstvo podatkov (angl. Data Protection Officer – DPO; v nadaljevanju: pooblaščena oseba). Smernice Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 Direktive 95/46/EC (v nadaljevanju: Delovna skupina) pojasnjujejo nekatera vprašanja, ki so se pojavila z uvedbo novega instituta in bodo služila kot pripomoček pri dilemah, vezanih na imenovanje, naloge in pristojnosti pooblaščenih oseb, imenovanje katerih bo z dnem 25. 5. 2018 tudi za javne organe, torej tudi za javne vzgojno-izobraževalne zavode[1] (v nadaljevanju: VIZ) postalo obvezno.

V nadaljevanju bodo predstavljeni členi uredbe, ki opredeljujejo pooblaščenca kot enega ključnih akterjev v organizaciji, ki bo pripomogel k poslovanju, skladnem z uredbo, njegove naloge, položaj ter pogoje za imenovanje.

Varstvo osebnih podatkov zagotavlja že Ustava RS, ki v 38. členu določa, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Vsakdo ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi.

Uvod

Živimo v času, ko nas na vsakem koraku spremlja sodobna komunikacijska tehnologija. Tudi v šoli. Prav pri učiteljih se porajajo mnoga vprašanja, kot na primer:

 • Ali lahko/naj šola prepove učencem1 vnos mobilnih telefonov v prostore šole? Ali je to tudi smiselno?
 • Ali lahko učitelj prepove uporabo mobilnih telefonov pri pouku?
 • Kaj naj (lahko) stori učitelj, ko ugotovi, da ga učenec snema ali fotografira brez dovoljenja?
 • Kaj lahko stori učitelj (šola), ko ugotovi, da je učenec takšne posnetke objavil na družbenih omrežjih?

Odgovor na ta in podobna vprašanja je večplasten. Vprašanje vnosa mobilnih telefonov v šolo je lahko pravno, lahko pa seveda tudi strokovno vprašanje.

Preberite:

 • Kako ravnati v primeru neprimerne uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij?
 • Pomen preventivnih ukrepov
 • Umik nezakonito objavljenih vsebin s spleta

Biometrijske ukrepe se vedno izvaja zaradi identifikacije – preverjanja posameznikove identitete. Ugotavljanje istovetnosti z obdelavo biometričnih značilnosti posameznika je zanesljivo, po drugi strani pa ob morebitni izgubi ali zlorabi biometričnih podatkov posameznik izgubi nadzor nad svojimi najbolj intimnimi značilnostmi. Po naravi stvari zato biometrijski ukrepi pomenijo velik poseg v zasebnost in dostojanstvo posameznika, zato pogoje za njihovo uporabo razlagamo ozko – v prid zaščite posameznikove zasebnosti.

Videonadzor je eden od možnih načinov obdelave osebnih podatkov. Z videonadzorom pridobljeni podatki (posnetki), ki se nanašajo na določenega ali vsaj določljivega posameznika, so osebni podatki. Sodobni način življenja, zlasti razvoj tehnologije in potreba po varnosti posameznikov in premoženja so ključni razlogi za zakonsko ureditev izvajanja videonadzora z vidika varstva osebnih podatkov.

ZVOP-1 ureja videonadzor v 74. (splošne določbe), 75. (dostop v uradne službene oziroma poslovne prostore), 76. (večstanovanjske stavbe) in 77. členu (delovni prostori). Iz navedenih zakonskih določb je predvsem razvidno, da je zakonodajalec uporabo videonadzora kot oblike obdelave osebnih podatkov omejil, tako da je določil zaprt krog dopustnih namenov za njegovo izvajanje. ZVOP-1 tako eksplicitno našteva, koga oziroma kaj je dopustno varovati z videonadzorom in kdaj oziroma zakaj.

Razlika med posredovanjem osebnih podatkov in pravico posameznika do seznanitve

Med obveznostmi upravljavca je tudi zagotavljanje t.i. notranje in zunanje sledljivosti. Notranja sledljivost je del ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov, zagotavljanje zunanje sledljivosti pa je obveznost upravljavca, povezana s posredovanjem osebnih podatkov uporabnikom – pravnim in fizičnim osebam, ki so na podlagi zakona1 upravičene pridobiti in nadalje uporabiti določene osebne podatke posameznika. V javnem sektorju privolitev posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ni zadosten temelj za posredovanje njegovih osebnih podatkov tretjim. Če torej uporabnik ne razpolaga z zakonskim upravičenjem za pridobitev in nadaljnjo obdelavo določenih osebnih podatkov, bo šola posredovanje osebnih podatkov zavrnila. Domnevni uporabnik bo odločitev šole lahko izpodbijal pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije. Priporočeno je, da je zavrnitev posredovanja osebnih podatkov dana v obliki upravnega akta (odločbe), ne glede na morebitne formalne pomanjkljivosti2 pa bo imel zavrnjeni prosilec možnost izpodbijanja vsebinske odločitve in zatrjevanja upravičenosti do zahtevanih podatkov pred sodiščem Upravnim sodiščem Republike Slovenije. O tem, ali je treba ob zavrnitvi posredovanja osebnih podatkov uporabniku izdati upravno odločbo ali ne, med pravniki ni enotnega stališča. Dejstvo pa je, da bo imel zavrnjeni prosilec, pa čeprav boste njegovo zahtevo vsebinsko zavrnili z dopisom, pravno varstvo zoper takšen posamičen akt3 pred Upravnim sodiščem. To bo na koncu tudi odločilo o njegovi upravičenosti do zahtevanih osebnih podatkov.

ZVOP-1 na več mestih določa obveznosti upravljavcev osebnih podatkov, ki jih morajo ti spoštovati, da se zagotovi zakonita in poštena obdelava osebnih podatkov. Upravljavci morajo:

 • zagotoviti zakonitost obdelave osebnih podatkov (8. člen ZVOP-1),
 • skrbeti za točnost in ažurnost osebnih podatkov v zbirkah (18. člen ZVOP-1),
 • kadar obdelujejo osebne podatke na podlagi osebne privolitve posamezniku dati informacije o namenih obdelave (19. člen ZVOP-1),
 • poskrbeti, da se osebne podatke po izpolnitvi namena ali po izteku zakonsko določenega roka hrambe briše, uniči, blokira ali anonimizira (21. člen ZVOP-1),
 • zagotoviti notranjo in zunanjo sledljivost obdelave – možnost naknadnega ugotavljanja, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi in kdo od zaposlenih je obdeloval določene osebne podatke, kdaj in za kakšen namen (22. člen ZVOP-1),
 • sprejeti lastne notranje akte in v njih predpisati postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov,
 • voditi seznam oseb, ki so odgovorne za posamezne zbirke OP in oseb, ki lahko obdelujejo določene osebne podatke,
 • ustrezno zavarovati osebne podatke (24. in 25. člen ZVOP-1),
 • pripraviti kataloge zbirk osebnih podatkov (26. člen ZVOP-1) in podatke iz katalogov posredovati za vpis v register pri Informacijskem pooblaščencu (27. člen ZVOP-1),
 • posameznikom zagotoviti pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora (30.–33. člen ZVOP-1),
 • sprejeti pisni sklep o uvedbi videonadzora, objaviti ustrezno obvestilo, pisno seznaniti zaposlene, se posvetovati s sindikati (74. člen ZVOP-1),
 • pridobiti odločbo IP o dovolitvi izvajanja biometrije (80., 81. člen ZVOP-1).

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font