Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me
Strokovni seminar

computers

Na področju javnega naročanja nekatere spremembe že veljajo, v kratkem pa se obetajo še druge pomembne novosti in uveljavitve. Kako to poteka v praksi, kaj morate vedeti naročniki (e-naročanje) in kako morate ponudbo oddajati ponudniki (e-oddaja), vam bosta vrhunska strokovnjaka predstavila na strokovnem seminarju.

Novosti predstavljata mag. Marija Bukovec Marovt in Mitja Svet.

PH Unija, Brezovica pri Ljubljani, 28. 8. 2018

Praktična delavnica
 
problematika odsotnosti8

Predavatelj: Miha Šercer

Brezovica, 27. 8. 2018

Odsotnost delavca z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana neposredno vpliva na sposobnost delodajalca za obvladovanje delovnih procesov. Največjo težavo seveda predstavlja zloraba bolniških in drugih odsotnosti z dela. Zato morate delodajalci veliko pozornosti nameniti predvsem preventivnim aktivnostim za zagotavljanje ohranjanja zdravja, seveda pa je nujen tudi nadzor zlorab.

Kakšni so ukrepi za preprečevanje kršitev in kako se z njimi spopasti, ko se že zgodijo, boste izvedli na delavnici.

Kadrovska delavnica 
 akt o sistema
Spoznali boste:
 • pravne podlage, ki vam povzročajo največ dilem (določanje plače, povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja),
 • kadrovske postopke, v katerih se pojavi največ napak (poudarek na izbirnem postopku in sklenitvi pravilne pogodbe o zaposlitvi),
 • vodenje postopkov v primeru ugotavljanja diskriminacije in zaščite dostojanstva zaposlenih,
 • pravice in obveznosti (npr.: glede določanja in izrabe letnega dopusta, regresa …),
 • vodenje kadrovskih evidenc in ravnanje s kadrovskimi dokumenti (tudi v skladu z GDPR).

Delavnico vodi Štefka Korade Purg

Brezovica pri Ljubljani, 30. 8. 2018

Aktualno

Vprašanje: Na šoli je zaposlena tajnica, izpolnjuje starostne pogoje za upokojitev, ima 41 let in 3 mesece delovne dobe (ima vse pogoje za upokojitev) ter srednješolsko izobrazbo. S 1. 8. 2018 je prenehala veljati prehodna določba glede ustreznosti izobrazbe. Delavki je bilo podaljšano delovno razmerje za eno leto, ko je dopolnila 40 let delovne dobe. Delavka želi nadaljevati z delom, ali je možno?

Odgovor: V zvezi s priloženim vprašanjem je treba najprej opozoriti, da bi upoštevaje dosedanjo ureditev, to pomeni ZUPPJS17, po kateri je javnemu uslužbencu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev starostne pokojnine, morala gospe, ko je izpolnila 41 let pokojninske dobe, prenehala veljati pogodba o zaposlitvi ...

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju, kot jih določajo:

Minister za javno upravo je izdal ugotovitveni sklep, kjer določa novo višino regresa za prehrano med delom.

Ta je od 1. julija 2018 višji, in sicer znaša: 3,88 EUR. Regres v tej višini se delavcem obračuna pri plači za mesec julij, z izplačilom avgusta.

Regres za prehrano med delom je od 1. 2. do 31. 7. 2017 znašal 3,79 EUR. 

Ugotovitveni sklep je na voljo TUKAJ.

Vprašanje: Kakšna je pravilna višina izplačanih potnih stroškov delavcu, ki uporabi lastno vozilo za udeležbo na seminarju?

Odgovor: Kot podlago za izplačilo kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene je treba upoštevati (glede na to, da gre za šolo – torej javni zavod) 10. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki določa, da je uporaba lastnega vozila v službene namene možna izjemoma na podlagi dogovora med javnim uslužbencem in delodajalcem. V primeru, da je javnemu uslužbencu v službene namene odobrena uporaba lastnega avtomobila, se mu povrnejo stroški za občasno uporabo avtomobila v obliki kilometrine na podlagi potnega naloga.

Vprašanje: Delavka, ki je pri nas zaposlena za polni delovni čas, dodatno v drugem zavodu opravlja pedagoško delo. Zanima me višina izplačila potnih stroškov delavca, ki ima sklenjeno podjemno pogodbo.

Odgovor: Podjemna pogodba je pogodba civilnega prava in je definirana v Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo)u. S podjemno pogodbo se prevzemnik posla (izvajalec) zavezuje opraviti določen posel (na primer  izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo), naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. Plačilo se določi s pogodbo, če ni določeno že z obvezno tarifo ali s kakšnim drugim obveznim aktom. Povračila stroškov v primerih, ko se sklepa podjemna pogodba, v zakonu niso določena.

Zaposlenemu tudi v letu 2018 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel. Enako določbo za javne uslužbence vsebujejo aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Vprašanje: Ali se v skupno delovno dobo preteklih zaposlitev (zaradi izplačila dodatka na delovno dobo), šteje doba s skrajšanim delovnim časom, ki jo ima pravico koristiti starš do tretjega oz. šestega leta starosti. Se pravi ali se ta doba šteje kot delovna doba ali pokojninska doba?

Odgovor: Skladno s 25. členom ZSPJS je dodatek za delovno dobo del plače, s katerim se vrednotijo delovne izkušnje, pridobljene v celotni delovni dobi javnega uslužbenca ali funkcionarja v obdobjih opravljanja dela v delovnem razmerju in opravljanja samostojne dejavnosti oziroma poklicnega opravljanja funkcije doma ali v tujini ...

Vprašanje: Delavka je marca 2017 izpolnila pogoje za upokojitev. Zaradi potreb delovnega procesa smo ji podaljšali zaposlitev do 31. 8. 2018. Kakšen je postopek prekinitve delovnega razmerja zaradi upokojitve? 

Odgovor:  V navedenem primeru je ob dejstvu, da je delavka izpolnila pogoje za upokojitev marca 2017 treba upoštevati določbe ZUPPJS17, ki v 9. členu določa, da javnemu uslužbencu (moški in ženska), ki bi v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moške na podlagi četrtega, v prehodnem obdobju pa na podlagi petega odstavka 27. člena, v povezavi s prvim in drugim odstavkom 398. člena ZPIZ-2, pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje v enem letu po izpolnitvi teh pogojev ...

To pomeni, da je javni uslužbenki pogodba o zaposlitvi prenehala veljati v enem letu po izpolnitvi pogojev, torej marca 2018, saj ZUPJJS7 nima podlage za podaljševanje delovnega razmerja. ZUPPJS17 je namreč omogočil, da se je vsak javni uslužbenec, ki je izpolnil pogoje za upokojitev v letu 2017, sam odločil in je lahko delal še eno leto po izpolnitvi pogojev.

V zvezi s tem ZUPPJS17 določa, da javnemu uslužbencu, ki se upokoji v roku enega leta po izpolnitvi pogojev, pripada ne glede na določbe kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev odpravnina ob upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje.

ZUPPJS17 določa tudi, da javnemu uslužbencu, ki se ne upokoji najkasneje s prvim dnem po izteku enega leta po izpolnitvi pogojev, pogodba o zaposlitvi preneha veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik oziroma oseba, ki izvršuje pravice in obveznosti delodajalca, s prvim dnem po izteku enega leta po izpolnitvi pogojev iz prejšnjega odstavka. Sklep iz prejšnjega stavka mora predstojnik oziroma oseba, ki izvršuje pravice in obveznosti delodajalca izdati v roku osmih dni pred datumom prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Javni uslužbenec ima pravico do odpravnine v višini dveh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dveh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje.

Delavka torej ne bi mogla imeti delovnega razmerja podaljšanega do avgusta 2018, saj za to ni pravne podlage. Upoštevaje vse navedeno delodajalec mora javni uslužbenki takoj izdati sklep o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, saj ji je pogodba prenehala že po samem zakonu, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pa ji pripada odpravnina v višini dveh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dveh njenih zadnjih mesečnih plač, če je to zanjo ugodneje.

Upokojitev po 9. členu ZUPPJS17 bi bila, če bi javna uslužbenka upokojila v enem letu po izpolnitvi pogojev, torej marca 2018, in v tem primeru bi ji pripadala odpravnina ob upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma treh njenih zadnjih mesečnih plač, če je to zanjo ugodneje.

Sedaj ni možno govoriti o upokojitvi po 9. členu ZUPPJS17, ampak le o prenehanju pogodbe o zaposlitvi na podlagi sklepa delodajalca, javni uslužbenki pa pripada odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi v višini dveh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dveh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje.

Če delavka zaradi organizacije delovnega procesa ni mogla koristiti pripadajočih dni letnega dopusta, ji za to pripada nadomestilo v višini nadomestila za letni dopust. 

Vprašanje: Smo italijanska šola in učitelji tedensko odhajajo v Italijo na razne seminarje, izobraževanja, peljejo učence na izlete itd...  Je to službena pot v tujino in kako se to označi na rek obrazcu, katera šifra? Šolo v naravi večkrat izvajamo v Italiji. Učitelji so cel teden v tujini, ali je to napotitev delavcev? So v tem primeru kakšni posebni obrazci za izpolniti?

Odgovor: Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17; v nadaljnjem besedilu: ZČmIS), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2018, v prvem odstavku 1. člena ZČmIS, ki ureja vsebino zakona, med drugim določa, da ta zakon določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti s sedežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici EU. V obrazložitvi k temu členu v predlogu zakona je zapisano, da »glede na samo opredelitev vsebine zakona v prvem odstavku so iz področja uporabe izvzete napotitve javnih in pogodbenih uslužbencev…«. 

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

 • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
 • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
 • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
 • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font