Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

  • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
  • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
  • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
  • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
  • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Aktualno

Vprašanje: Naša strokovna delavka je bila predstavljena invalidski komisiji pri ZPIZ-u.

Izrek odločbe navajam:

»Zavarovanka se razvrsti v 3. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in se ji prizna pravica do dela na drugem delu, ki je lahko fizično delo z ročnim premeščanjem bremen do 10 kg,  delo, ki se opravlja le občasno v prisilnem položaju hrbtenice, in delo, pri katerem je potrebna le nizka spretnost prilagajanja, s krajšim delovnim časom od polnega 4 ure dnevno, 20 ur tedensko od 10. 10. 2018 dalje. Kontrolni pregled je potreben oktobra 2020.«

Delavka je delala v podaljšanem bivanju (8 do 10 učencev), sedaj pa smo ji zagotovili delo v dopoldanskem delovnem času, v skupini, ki je manjša od skupine v podaljšanem bivanju.

Delo poteka v dopoldanskem času, ko se delavka še počuti dobro. Delavka dela dve šolski uri (preračunano za 4 delovne ure na dan). Izhajali smo predvsem iz tega, da je dopoldanska skupina manjša, v razredu 4 učenci. Delavka se s tem delovnim mestom strinja. Fizičnih obremenitev v dopoldanski skupini ni, ker so učenci samostojni. Gre za center za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.

Odgovor: Najprej pojasnjujem, da mnenja o ustreznosti delovnega mesta, ki ga opisujete v vašem elektronskem sporočilu, ne moremo podati, ker je za to pristojen ZPIZ. V zvezi z rešitvijo opisane situacije pa vam v nadaljevanju podajam pojasnila o postopku in načinu reševanja le-te.

Vprašanje:  Ali morajo kandidati, ki se prijavijo na razpisano prosto delovno mesto v vzgoji in izobraževanju, še vedno priložiti izpis iz kazenske evidence?

Odgovor: Zahteva po predoložitvi potrdila kandidata je opredeljena v 107.a členu ZOFVI. Ta določa, da na področju vzgoje in izobraževanja ne more biti zaposlena oseba, ki:

  • je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Kandidat to dokazuje s potrdilom, ki jo pridobi na Ministrstvu za pravosodje, Kazenska evidenca. V vlogi mora navesti, da se potrdilo uveljavlja v prijavi za zaposlitev v vzgoji in izobraževanju na podlagi 107.a člena ZOFVI (vloga namreč zahteva, da prosilec navede pravno podlago, zakaj potrdilo potrebuje).

Opozarjamo še na eno določbo, in sicer je z zadnjo novelo ZOFVI bil dodan tudi zadnji odstavek:

Oseba, zoper katero je uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz druge alineje prvega odstavka tega člena, ne more skleniti pogodbe o zaposlitvi ali opravljati dela na področju vzgoje in izobraževanja.

To pomeni, da se kandidat, zoper katerega je uveden kazenski postopek na sodišču zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, nikakor ne more zaposliti na področju vzgoje in izobraževanja, velja pa za vse zaposlene, ne samo strokovne delavce, prav tako ne za pripravnike ali katerekoli druge osebe, ki bi prihajale v stik z otroki/učenci/dijaki – kot so na primer zunanji izvajalci interesnih dejavnosti, dni dejavnosti, šole v naravi …

Zaradi tega člena morajo kandidati dostaviti tudi potrdilo sodišča, da se proti njim ne vodi kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. To potrdilo ima tudi omejen čas veljavnosti.

 

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja.

Varstvo osebnih podatkov:

Informacije javnega značaja:

Ostale primere odločb in mnenj ter sodne prakse lahko najdete preko iskalnika. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je po vzoru brezplačnih učnih gradiv za prvošolčke zdaj objavilo predlog za brezplačna učna gradiva tudi za učenke in učence drugega razreda osnovne šole. Del sredstev bodo namenili še za brezplačno uporabo elektronskih učnih gradiv v zadnji triadi osnovne šole.

Zgornje zajema predlog sprememb Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, ki je objavljen na portalu e-Demokracija. Pripombe na ministrstvu sprejemajo do 16. maja, so pa predlog sprememb že posredovali v medresorsko usklajevanje.

V okviru sprememb pripravljajo tudi rešitve, ki bi z novim šolskim letom omogočale bolj transparentno upravljanje z učbeniškim gradivom, brez nepotrebnih administrativnih ovir.

Predlog je na voljo TUKAJ.

Vprašanje:  V 107. členu KP VIZ je navedeno, da so do povračila so upravičeni vsi delavci, katerih bivališče je oddaljeno od delovnega mesta 1 km po najkrajši poti.

V okrožnici z naslovom Prenovljena aplikacija za prevoz (številka: 6030-2/2016/1, z dne 26. 8. 2018) je na strani 3, 5. odstavek: 4.1. Upravičenost do povrnitve stroškov prevoza in višina  zapisano: Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, če znaša razdalja do kraja bivališča oziroma od kraja, iz katerega se dejansko vozi na delo in z dela, do delovnega mesta več kot dva kilometra, upoštevanje tudi pešpoti.

Zanima me, ali še vedno velja pogoj razdalja od kraja bivališča do kraja delovnega mesta več kot dva kilometra.

Odgovor: Glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela, prav tako pa glede drugih povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja je za zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja treba od 1. 6. 2012 uporabljati Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 40/12, ki v 2. členu določa, da se ne glede na določbe o povračilih stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov javnih uslužbencev iz Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 56/02, 43/06 – ZkolP, 52/07, 60/08, 33/10, 83/10, 89/10 in 79/11), ki se nanašajo na: 

Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo je objavljen dokument PRIPOROČILA ZA IZBIRO UČBENIKOV IN KOMPLETOV UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Z njim poudarjajo, da je izbor učnega gradiva avtonomna odločitev učotelja, hkrati pa predstavlja strokovni izziv, ki temelji na poznavanju vsebine in uporabnosti razpoložljivih učnih gradiv. Da bi sledili sodobnim didaktičnim pristopom in zagotovili dvig kakovosti učenja, je potrebno pri izbiri učnega gradiva upoštevati različne kriterije – ali gradivo zagotavlja razvoj kritičnega mišljenja, višjih taksonomskih ravni, ali podpira razvoj bralne pismenosti (bralnih učnih strategij ipd.) in sodobne koncepte učenja. 

V nadaljevanju so podana še posebna priporočila za uporabo učnih gradiv v prvem razredu oz. prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Celotno besedilo priporočil je na voljo TUKAJ.

Vprašanje: Delavki smo izplačali jubilejno nagrado prepozno. Kako moramo pravilno ravnati - ali se za nazaj obračunajo tudi obresti in kako je z obračunom dohodnine?

Odgovor: Jubilejno nagrado, ki pripada delavcu, običajno predpisujejo veljavne kolektivne pogodbe, interni akti delodajalca ali pogodba o zaposlitvi. Prav tako običajno predpisujejo kolektivne pogodbe kdaj in v kakšni višini se jubilejna nagrada izplača delavcu. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18) npr. določa, da se jubilejna nagrada izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.

Vprašanje: Delavka A je bila v službi od 7.45 do 13.15. Od 13.15 je imela nato izobraževanje. Na potnem nalogu je označila uro vrnitve ob 21.00. Ali ji za omenjeni dan pripadata dva regresa za malico? Prosim za dodatna pojasnila kako postopati v takih primerih.

Ali bi delavki v primeru, da bi imela službeno pot, ki bi trajala 8 ur in 1 minuta, pripadala 2 regresa za malico (nad 8 ur do 12 ur dela še en znesek regresa za prehrano)?

Odgovor: Glede na to, da se vprašanje nanaša na javno uslužbenko, zaposleno v šoli, je treba upoštevati Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, Uradni list RS, št. 40/12, ki v 3. členu ureja regres za prehrano med delom in določa tudi, da v primeru, ko je javni uslužbenec na službenem potovanju in ni upravičen do dnevnice v skladu z 9. členom tega aneksa, mu pripada dodaten regres za prehrano v primeru, da službeno potovanje traja več kot osem ur. 

Vprašanje: Zaradi nemotenega opravljanja dela smo zaposlili delavko, ki še nima opravljenega strokovnega izpita. Delavka je podala vlogo za koriščenje izrednega plačanega dopusta za opravljanja  strokovnega izpita. Ali ji le-ta pripada glede na to, da delavka ni zaposlena na delovnem mestu pripravnika, ampak kot redno zaposlena?

Odgovor: 51. člen KPVIZ določa: 

Za pripravo na strokovni izpit pripada pripravniku do V. stopnje strokovne izobrazbe 5 delovnih dni, pripravniku VI. in VII. stopnje strokovne izobrazbe pa 7 delovnih dni odsotnosti z dela z nadomestilom plače. To odsotnost lahko koristi le enkrat.

Vprašanje: Koliko dodatnih dni dopusta pripada učitelju, ki ima stopnjo izobrazbe VI (višja šola, po STAREM študijskem programu)? 

Odgovor: Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 2. točki 47. člena določa dneve dopusta glede na izobrazbo, ki se zahteva za delovno mesto, pri tem ni pomembno, kakšno izobrazbo ima oseba, ki to delovno mesto zaseda.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font