Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Pri pravilni pripravi dietnih obrokov je najpomembnejša praksa! 

Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Praktično kuharsko delavnico vodi Andreja Širca Čampa.

Termini:  24. oktober 2018,  Ljubljana

Več o vsebini, terminih in lokaciji preberite TUKAJ.

Aktualno

Vprašanje: Učenec, ki je vključen v poseben program vzgoje in izobraževanja, bi se moral voziti z organizirano obliko našega šolskega prevoza. Kapacitete na omenjenem vozilu so zasedene, zato sta starša pristala, da otroka dnevno vozita v šolo. Dogovor za povračilo potnih stroškov (znižana kilometrina) smo dosegli tudi z občino.

Zataknilo se je pri obračunu kilometrov, občina pravi, da se obračunavajo samo dve vožnji dnevno. Dejansko se pa mama vrača domov in prihaja od doma - torej so to štiri vožnje dnevno. Mama je nezaposlena in se dejansko domov vrača in v šolo po otroka prihaja od doma.
Prosim za mnenje.

Odgovor: Sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dneh, je v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj) dolžna zagotavljati lokalna skupnost. O načinu prevoza se dogovorijo šola, starši in lokalna skupnost.

Vprašanje: Ali učitelju, ki ima dve šolski uri na določen dan, za ta dan pripada nadomestilo za prehrano? Revizorka meni, da mu ne pripada. Pravi, da, če ima učitelj manj kot štiri cele ure dnevne obveznosti, do regresa za prehrano tisti dan ni upravičen. 

Situacije za te učitelje pa so sledeče:

Prvi primer: učitelj v podaljšanem bivanju: tedenska učna obveznost je 25 ur. Ob petkih kolegica prihaja ob 11.30 in odhaja ob 13.30. Za ta dan ji naj ne bi pripadal regres za prehrano.

Drugi primer: učiteljica predmetnega pouka: tedenska učna obveznost je 22 ur (21ur pouka in ena ura razredništva). Ob torkih pride kolegica ob 10.00 in zaključi ob 13.10.

Obe kolegici sta zaposleni za poln delovni čas 40

Odgovor: V zvezi z vprašanji glede regresa za prehrano je treba upoštevati, da je pravica do regresa za prehrano med delom določena v 130. členu ZDR-1, ki določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.

Podrobneje pa je pravica do regresa za prehrano v javnem sektorju urejena v kolektivnih pogodbah dejavnosti, in sicer v aneksih, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 40/12. V zvezi s tem je treba upoštevati, da so za razlage kolektivnih pogodb pristojne posamezne komisije ali odborov, ustanovljeni za ta namen.

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk se bo po Odredbi o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah izvajal v petek, 16. novembra 2018. 

Po navedeni odredbi lahko vrtci, osnovne šole in zavodi za za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vložite zahtevo za povračilo stroškov za živila v tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki je sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolka, ki morajo biti pridelani oziroma predelani v Sloveniji.

Vprašanje: Kdo izvaja nadzor nad izobraževanjem ravnatelja?

Odgovor: Predpisa o tem, kdo ima nadzor nad ravnateljevim izpopolnjevanjem in izobraževanjem, neposredno ni. Prav ravnatelj je tisti, ki skrbi za pripravo programa izpopolnjevanja in izobraževanja strokovnih delavcev. In prav ravnatelj nadzira, kako se načrtovano izobraževanje uresničuje.

Vprašanje: Zanima nas, kako je z upoštevanjem delovnih izkušenj pri zaposlitvi novih javnih uslužbencev. Težava nastane pri kandidatih, ki so bili zaposleni samo v gospodarstvu ali v družinskih podjetjih.

Primer 1: v razpisu za delovno mesto v administraciji zahtevamo po navadi 2 ali 3 leta delovnih izkušenj.
Prijavi se kandidat, ki je 15 let delal v družinski firmi in ki je imel naziv delovnega mesta administrator, opis dela pa ustreza opisu del za VI. stopnjo. Ga lahko upoštevamo?

Primer 2: prijavi se kandidat, ki več let dela na delih in nalogah za VI. stopnjo, izobrazbo za VI. stopnjo pa je pridobil pred pol leta. Tak kandidat izpolnjuje pogoje?

Primer 3: kandidat že več let dela na delovnem mestu z ustreznimi delovnimi izkušnjami, ima ustrezno izobrazbo, plačan pa je na študentsko napotnico, kar pomeni, da so izkušnje vodene pod študentsko delo. Je to ustrezen kandidat? ...

Za naročnike je na voljo prenovljen vzorec pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest. 

Primeren je v primerih, ko, zaradi več sprememb ali pa so te obsežnejše, pravilnik pripravljate na novo. V vzorcu so upoštevani zakoni, podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, veljavne na dan uveljavitve sprememb pravilnika (torej od 10. 9. 2018)

Vzorec je na voljo TUKAJ.

Opozarjamo na pravilen postopek sprejemanja in potrjevanja pravilnika, več o tem TUKAJ.

Na Uradu informacijskega pooblaščenca so objavili neobvezno mnenje v zvezi z soglasji polnoletnih dijakov za vpogled staršev v njihove ocene. Celotno mnenje je na voljo TUKAJ.

Na spletni strani MIZŠ je objavljen Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2018/19, na katerega se lahko prijavijo javni vrtci (samostojni javni vrtci in vrtci pri osnovni šoli).

Namen krajših programov je ponuditi staršem, ki doslej svojega otroka še niso vključili v institucionalno obliko predšolske vzgoje, da se jim zadnje leto pred vstopom v šolo omogoči možnost obiskovanja krajšega programa v obsegu 240 ur, ki bo za starše brezplačen.

Cilj krajših programov je povečati število vključenih otrok v sistem vzgoje in izobraževanja. Eden izmed strateških ciljev na področju predšolske vzgoje namreč je, da se v organizirano obliko predšolske vzgoje vključi čim več otrok drugega starostnega obdobja in še posebej, da se zagotovi 100 % vključenost otrok v vrtec v letu pred njihovim obveznim vstopom v osnovno šolo. v dveh rokih.

Rok za prijavo v prvem roku je 25. 10. 2018, v drugem roku pa do 25. 1. 2019.

Besedilo razpisa in ostala razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

Na spletni strani MIZŠ je objavljeno javno povabilo osnovnim in srednjim šolam za oddajo vloge za SOFINANCIRANJE DOPOLNILNEGA POUKA MATERNIH JEZIKOV IN KULTUR ZA OTROKE DRUGIH NARODNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018.

Rok za oddajo vlog je 31. januar 2019. 

Besedilo vabila in obrazec za vlogo sta na voljo TUKAJ.

Vprašanje: Na šoli je zaposlena tajnica, izpolnjuje starostne pogoje za upokojitev, ima 41 let in 3 mesece delovne dobe (ima vse pogoje za upokojitev) ter srednješolsko izobrazbo. S 1. 8. 2018 je prenehala veljati prehodna določba glede ustreznosti izobrazbe. Delavki je bilo podaljšano delovno razmerje za eno leto, ko je dopolnila 40 let delovne dobe. Delavka želi nadaljevati z delom, ali je možno?

Odgovor: V zvezi s priloženim vprašanjem je treba najprej opozoriti, da bi upoštevaje dosedanjo ureditev, to pomeni ZUPPJS17, po kateri je javnemu uslužbencu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev starostne pokojnine, morala gospe, ko je izpolnila 41 let pokojninske dobe, prenehala veljati pogodba o zaposlitvi ...

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

  • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
  • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
  • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

  • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
  • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
  • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font