Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Aktualno

Vprašanje: Delavec se zaposli s 1. 4., konec meseca pa so prvomajske počitnice (en delovni dan). Zaposlil se bi za obdobje 4 mesecev, torej mu pripada sorazmerni delež v višini 4/12. Ali gre lahko porabi dan dopusta že sedaj?

Odgovor: Če se je delavec zaposlil za 4 mesece, potem mu pripada 4/12 dopusta.

Vprašanje: Kdo podpiše obvestilo o letnem dopustu za ravnateljico?

Odgovor: Pri obvestilu o letnem dopustu za ravnateljico je treba upoštevati, da pravice in dolžnosti delodajalca za ravnateljico izvršuje predsednik sveta zavoda, ravnateljica pa izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca do zaposlenih ...

Za naročnike Priročnika smo pripravili Predlog rokovnika za imenovanje ravnatelja/direktorja. 

Za vas je na voljo TUKAJ.

Predlog vsebuje predvidene datume posameznih faz postopka, ki jih prilagodite glede na datum začetka dela novoimenovanega ravnatelja/direktorja. V opombah so napotki glede rokov.

Vsi ostali dokumenti (besedilo razpisa, pogodbe …) so na voljo TUKAJ, ti so uradni vzorci MIZŠ, objavljeni aprila 2016.

Vprašanje: Delavka je pri nas nadomeščala od 11. 5. do 7. 7. 2017. V tem času je koristila 3 dni izrednega dopusta in 2 dni LD oz. koriščenje fonda. Od 1. 9. 2017 pa spet nadomešča pri nas.

V tem času je koristila dopust v času jesenskih in božično novoletnih praznikih.

V maju pa je za 10 dni nadomeščala še na eni drugi šoli.

Po mojih izračunih ji ocena ne pripada. Bi se pa rada prepričala, da je ne bi prikrajšala po nepotrebnem.

Odgovor:

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev  v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09) v 4. členu določa, da je:

 • Enkrat letno treba oceniti javne uslužbence, ki so pri proračunskem uporabniku zaposleni za določen ali nedoločen čas, za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega delovnega časa,
 • v postopku ocenjevanja treba oceniti javne uslužbence, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki so zaradi napotitve s strani delodajalca odsotni več kot šest mesecev in ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega varstva (porodniški dopust).

Vprašanje: Delavka je 30. 4. 2017 izpolnila pogoje za upokojitev, na 30. 4. 2018 (torej 12 mesecev kasneje) ima zadnji delovni dan oziroma ji na ta dan preneha pogodba o zaposlitvi. Ali ji pripada odpravnina v višini 2 ali 3 plač?

Odgovor: ZUPPJS17 v drugem odstavku 9. člena določa, da javnemu uslužbencu, ki je v letu 2017 izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, in ki se upokoji v roku enega leta po izpolnitvi pogojev, pripada ne glede na določbe kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev odpravnina ob upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje ...

Vprašanje: Pri nas je bila zaposlena učiteljica  od 1. 1. 2017 do 24. 7. 2017, za določen in polni delovni čas. S 1. 4. 2017 je napredovala za 2 plačna razreda. Le-ta ni več zaposlena v šolstvu od 24. 7. 2017.

Zanima nas, ali je bilo njeno napredovanje v 2017 izvedeno pravilno?

Podatki o ocenah, ki jih je pridobila tekom zaposlitve v drugem vzgojno-izobraževalnem zavodu pred zaposlitvijo pri nas: 

 • ocena za leto 2012 (januar 2012-december 2012) = 4
 • ocena za leto 2013 (januar 2013-december 2013) = 5
 • ocena za leto 2014 (januar 2014-december 2014) =5
 • ocena za leto 2015 (januar 2015-avgust 2015) = 5
 • leta 2016 ni bila zaposlena v šolstvu, ni ocene za 2016
 • pri nas zaposlena od 1. 1. 2017 do 24. 7. 2017.

Ali prekinitev dela v šolstvu vpliva na napredovanje?

Ali štejeta v napredovalno obdobje  2012 in 2015, saj ni bila zaposlena celo leto za 12 mesecev?

Ali je pravilno napredovala v letu 2017 ali ne? Res je, da trenutno ni nobenega finančnega učinka, ker delavka sedaj ni zaposlena v šolstvu, vendar bi želeli popraviti, če je prišlo do napake.

Odgovor: Prekinitev delovnega razmerja pomeni tudi prekinitev napredovalnega obdobja. Če pa je bila oseba zaposlena kje drugje v javnem sektorju, pa se napredovalno obdobje javnemu uslužbencu ne prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah (drugi odstavek 8. člena uredbe).

Če je šlo za prekinitev napredovalnega obdobja, potem v letu 2017 uslužbenka ni izpolnjevala pogojev za napredovanje ...

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju, kot jih določajo:

 • Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12  - ZPIZ-2, 104/12  - ZIPRS1314, 105/12, 25/13  - odl. US, 46/13  - ZIPRS1314-A, 56/13  - ZŠtip-1, 63/13  - ZOsn-I, 63/13  - ZJAKRS-A, 99/13  -ZUPJS-C, 99/13  - ZSVarPre-C, 101/13  - ZIPRS1415 in 101/13  – ZdavNepr, 107/13 –  odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15),
 • aneksi h kolektivnim pogodbam (Uradni list RS, št. 40/12 in 46/13) in
 • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št.  3/2018),
 • Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 5/2018)
Vprašanje: Na šoli imamo starejši delavki (zaposleni za nedoločen čas) z nazivom izobrazbe (višja izobrazba, dosežena v 80 letih):
- učitelj-specialni pedagog za delo z vedenjsko in osebnostno motenimi vzgojitelj v domovih in
- vzgojiteljica za vedenjsko in osebnostno motene in za učence v domovih.
 
Ali ti dve strokovni delavki lahko opravljata delo poučevanje DSP (dodatne strokovne pomoči) za učence, katerim v odločbi o usmeritvi piše, da jim pripada dodatna ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga?

Odgovor: Ustrezna izobrazba za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na delovnem mestu učitelja za dodatno strokovno pomoč je določena s 1. 6. točko 5. člena Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/11, 10/12, 49/13; v nadaljevanju: pravilnik) – učitelj za dodatno strokovno pomoč:

 • pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj je lahko, kdor je končal:
 • univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
 • magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika ali inkluzivna pedagogika.
 • kot učno pomoč je lahko, kdor je končal:
 • univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike,
 • magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju ali
 • izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil študijski program izpopolnjevanja za učitelje za dodatno strokovno pomoč ... 

Obe izobrazbi, ki sta navedeni v vašem dopisu, sta višješolski izobrazbi, programa pa sta predhodnika kasnejšega univerzitetnega študijskega programa socialne pedagogike oz. magistrskega študijskega programa druge stopnje socialna pedagogika.

Če v odločbi o usmeritvi piše, da jo lahko nudi diplomant univerzitetnega oz. magistrskega študijskega programa druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika, potem spodaj navedeni izobrazbi ne ustrezata.

(dr. Manica Jakič Brezočnik)

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca za področje varstva osebnih podatkov, ki segajo na sledeča področja.

Varstvo osebnih podatkov:

Ostale primere odločb in mnenj ter sodne prakse lahko najdete preko iskalnika. 

Do 28. februarja 2018 morajo naročniki v skladu z ZJN-3 na portal javnih naročil sporočiti podatke o tako imenovanih evidenčnih naročilih, torej tistih oddanih javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti za uporabo zakona.

Poleg tega morajo naročniki do konca februarja na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil objaviti tudi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih vrednost je višja od 10.000 eurov (brez DDV) in nižja od mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3.

V primeru nesporočanja statističnih podatkov oziroma sporočanja napačnih statističnih podatkov o oddanih javnih naročilih pa ZJN-3 predvideva tudi kazenske določbe za naročnika.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

 • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
 • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
 • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
 • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font