Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Elektronska oddaja ponudb in kaj prinašajo spremembe zakona o javnem naročanju (ZJN-3A)

computers

Na področju javnega naročanja nekatere spremembe že veljajo, v kratkem pa se obetajo še druge pomembne novosti in uveljavitve.

Novosti predstavljata mag. Marija Bukovec Marovt in Mitja Svet

PH Unija, Brezovica pri Ljubljani, 21. maj 2018, 9.00 – 13.15

Nova živilska zakonodaja 2018

nova zivilska zakonodaja

 Uredba o najvišji dovoljeni vsebnosti trans maščobnih kislin v živilih in Uredba komisije (EU) 2017/2158 o blažilnih ukrepih in referenčnih ravneh za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih omejujeta transmaščobne kisline in akrilamid v živilih, ki so namenejena prehrani. Teh omejitev se boste morali držati tudi v obrazih javne prehrane, hkrati boste morali prilagoditi tehnološke postopke priprave hrane in sistem HACCP.

Novosti in njihovo vpeljavo v prakso bosta predstavili dr. Mojca Jevšnik in dr. Blaža Nahtigal

Datum: 31. maj 2018, več o seminarju TUKAJ

 

Aktualno

Vprašanje: Delavka, ki je sicer zaposlena za nedoločen čas je od 28. aprila 2017 neprekinjeno na bolniški (ne gre za delovno poškodbo). Ali se jo za leto 2017, klub temu oceni, ker bi delavka s tem pridobila tretjo oceno in s tem izpolnila napredovanje v višji plačni razred?

Odgovor: Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede določa, da je treba oceniti javne uslužbence, ki so zaposleni za določen ali nedoločen čas, za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega delovnega časa (prvi odstavek 4. člena uredbe), če so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo pa se  tudi tisti javni uslužbenci, ki so zaradi napotitve s strani delodajalca odsotni več kot šest mesecev in ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega varstva (tretji odstavek 4. člena uredbe).

Vprašanje:

Zaposlili bomo delavko učiteljico podaljšanega bivanja (tarifni razred VII/2, plačna podskupina D2 PR 30-35), do zdaj je bila delavka zaposlena na delovnem mestu skupinski habilitator F017008, tarifni razred VII/2, in je napredovala za 1 plačni razred, trenutno je v 32. plačnem razredu. Zanima nas, v kateri plačni razred jo lahko uvrstimo?

Odgovor:

Glede na to, da sta obe delovni mesti v istem tarifnem razredu, to je VII/2, se za določitev plače na novem delovnem mestu uporablja določbe prvega odstavka 20. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ...

V Uradnem listu št. 30/18 je bil objavljen nov Pravilnik o bivanju v dijaških domovih.

Veljati je začel 27. aprila, uporabljati se začne 1. septembra 2018.

Pravilnik je na voljo TUKAJ.

 

Vprašanje: Zaposlena učiteljica na glasbeni šoli korepetira zbor na sosednji osnovni šoli. Zanima me, kako pravno pravilno izplačati opravljeno delo. Ali lahko mi, glasbena šola, na osnovno šolo izdamo račun? V odloku ustanovitvenega akta imamo vpisano dejavnost: umetniško ustvarjanje. Če ja, me zanima kako pravno izplačati prejeta sredstva delavki. Učiteljica, zaposlena v glasbeni šoli, korepetira izven svoje učne obveze pevski zbor osnovne šole. 

Odgovor: 

Če učiteljica nima te obveze določene v pogodbi o zaposlitvi, da korepetira zbor na drugi osnovno šolo, potem sta dve možnosti za poplačilo tega dodatnega dela izven pogodbe o zaposlitvi, in sicer ...

Vprašanje: 

Delavka je bila pri nas zaposlena na delovnem mestu čistilke za nadomeščanje odsotne delavke, in sicer od 4. 9. 2017 do 23. 2. 2018. Za leto 2017 ji je pripadalo 6 dni dopusta, od tega je izkoristila 3 dni, za leto 2018 ji je pripadalo 4 dni dopusta. Ker je bila pretežno v bolniškem staležu, dopusta do izteka pogodbe (do prihoda delavke, ki jo je nadomeščala) ni mogla izkoristiti, saj je bila do tega datuma v bolniškem staležu. Ali ji moramo za pripadajočih in neizkoriščenih 7 dni dopusta izplačati nadomestilo za nekoriščen dopust (164. člen ZDR)?

ODGOVOR:

ZDR-1 v 164. členu določa, da je neveljaven sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja. Delavec se tudi ne more odpovedati pravici do letnega dopusta niti enostransko z izjavo niti z dogovorom z delodajalcem. Tudi če bi delavec podpisal izjavo, s katero bi se odpovedal letnemu dopustu, bi bila taka izjava neveljavna. Prav tako bi bil neveljaven sporazum med delavcem in delodajalcem, s katerim bi se dogovorila za izplačilo nadomestila namesto izrabe letnega dopusta. Zakon določa eno samo izjemo, ko je tak dogovor dovoljen, in sicer ob prenehanju delovnega razmerja ...

Vprašanje: 

Svet zavoda je občini soustanoviteljici poslal sklep za pridobitev pisnega mnenja o kandidatu, prijavljenem za delovno mesto ravnatelja. Občina ima rok za podajo mnenja 20 dni od prejema sklepa. Vemo, da mnenje občine ni zavezujoče, oz. če ga ne prejmemo v roku 20 dni, lahko Svet kljub temu nadaljuje po sprejeti časovnici  in predpisanih rokih brez pridobljenega mnenja občine. Ampak občina nas je opozorila, da imajo občinsko sejo šele v sredini meseca maja  in da šele na tej seji podajo mnenje. Skratka namignili so nam, da naj se mi (Svet zavoda s svojo časovnico) prilagodi občini. Kako lahko ravnamo?

Odgovor:

Kot je že odgovorjeno v samem vprašanju, ima občina skladno 7. odstavkom 53. a člena rok za pripravo mnenja 20 dni. Po izteku 20-dnevnega roka lahko svet šole odloča brez tega mnenja, kot to določa 8. odstavek istega člena ...

Vprašanje: Učiteljski zbor poda pisno mnenje k izbiri kandidata za ravnatelja/ico. V zakonodaji (ZOFVI) piše da je glasovanje tajno ... nato se oblikuje mnenje, ki ga posredujejo Svetu zavoda. Zanima me, kako je z glasovanjem, če je prijavljen samo 1 kandidat/ka. Je postopek glasovanja za oblikovanje mnenja lahko tudi drugačno (javno, brez glasovnic in volilne komisije itd.)? Kako bi potem potekal postopek glasovanja, oblikovanja mnenja v učiteljskem zboru, v svetu staršev itd.? 

Odgovor: 

1. Glede na določilo ZOFVI (53. a člen, 1. alineja) je v postopku imenovanja ravnatelja pomemben korak pri delu sveta šole tudi pridobitev mnenja vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora šole (v nadaljevanju učiteljski zbor). Pri tem je potrebno upoštevati naslednja izhodišča ...

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca za področje varstva osebnih podatkov, ki segajo na sledeča področja.

Varstvo osebnih podatkov:

Ostale primere odločb in mnenj ter sodne prakse lahko najdete preko iskalnika. 

Vprašanje: Delavci na obdobni zdravniški pregled odhajajo v kraj, ki je od šole oddaljen 13 kilometrov. Ali so delavci upravičeni do povračila potnih stroškov za potovanje do zdravstvenega doma, kjer opravijo zdravniški pregled? Ali jim moramo izdati potne naloge? 

Odgovor: 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011) v prvem odstavku 5. člena določa, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje zaposlenih pri delu. Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu mora izvajati ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, ukrepi pa morajo zagotavljati varnost zaposlenih in drugih oseb, ki so prisotne v delovnem procesu. Skladno s 36. členom ZVZD-1 mora delodajalec zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, skladno s 54. členom ZVZD-1 pa se mora delavec odzvati in opraviti zdravstveni pregled. Kot pa določa 14. člen ZVZD-1, pa zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu vključno z zdravstvenimi pregledi zaposlenemu ne sme povzročati finančnih obveznosti ...

Izšla je spletna publikacija Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja (ur.  Nataša Majerič Kekec), ki je plod sodelovanja slovenskih javnih arhivov. 

Besedila so prispevale Mirjana Kontestabile Rovis, dr. Zdenka Bonin, Elizabeta Eržen, Podlipnik, mag. Hana Habjan, Vesna Sirk in Simona Velunšek.

Publikacija je na voljo na spletni strani MIZŠ.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

  • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
  • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
  • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

  • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
  • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
  • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font