dr. Tatjana Hajtnik

Tatjana Hajtnik že več kot dve desetletji deluje v informatiki. Svoje strokovne izkušnje je nabirala tako v gospodarskih družbah in javnem sektorju kot v državni upravi. Strokovno kariero je začela kot sistemska inženirka na velikih računalniških sistemih (mainframe) in jo nadaljevala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot aktivna udeleženka prenove informacijskega sistema OE Krško. Sodelovala je tudi pri pilotskem projektu kartice zdravstvenega zavarovanja v OE Krško, kjer je bila zadolžena za prilagoditev infrastrukturnega dela kartičnega poslovanja v zdravstvenih domovih. V letih od 1999 do 2006 se je v državni upravi intenzivno ukvarjala z informacijsko varnostjo (vodja Službe za varovanje v Centru Vlade za informatiko) in bila nosilka uvedbe sodobnih standardov za informacijsko varnost v Centru Vlade za informatiko in širše v državni upravi. Z oktobrom leta 2006 je prevzela vodenje Sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo v Arhivu RS, kjer se poleg vzdrževanja in razvoja informacijskega sistema Arhiva RS intenzivno ukvarja z elektronsko hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva. Vodila je in aktivno prispevala pri vzpostavitvi sistema izvajanja verifikacijskih postopkov po ZVDAGA (registracije ponudnikov, akreditacije opreme in storitev, potrjevanje notranjih pravil), v okviru katerih je idejno zasnovala in vpeljala kontrolne sezname za preverjanje skladnosti opreme, storitev in notranjih pravil. Zasnovala in vodila je projekt izdelave programske opreme za vodenje spletnih registrov registriranih ponudnikov, akreditirane opreme ter storitev in potrjenih notranjih pravil. Vodi postopke registracij ponudnikov in akreditacij opreme in storitev ter sodeluje v Komisiji za potrjevanje notranjih pravil. Zdaj vodi projekt prenove enotnih tehnoloških zahtev, ki jih predpisuje ZVDAGA, sodeluje pri prevodu specifikacije MoReq2 in intenzivno sodeluje pri pripravi strategije pristojnih arhivov v Sloveniji za zagotavljanje dolgoročne hrambe elektronskega arhivskega gradiva. Tako doma kot v tujini redno predava o e-hrambi ter piše in objavlja strokovne članke s tega področja.

Nazaj