Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Novosti 2019: delovna razmerja, plače in drugi prejemki JU

akt o sistemaPravne podlage za urejanje delovnih razmerij, plač in drugih stroškov dela so v javnem sektorju zelo zapletene. V letu 2019 bo ponovno precej novosti, ki jih boste morali pravilno vpeljati v prakso.

Predava Štefka Korade Purg, strokovnjakinja za sistem javnih uslužbencev.

Pridružite se nam 17. 1. 2019 v Ljubljani, več o seminarju TUKAJ.

Varnost živil po sistemu HACCP - aktualni pristopi in novi trendi

varnost zivil po haccp

Ponudniki hrane v objektih za pripravo hrane morate po določbah ZZUZIS v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati zdravstveno ustreznost živil in pitne vode ter upoštevati vse zahteve živilske zakonodaje. Nadzor na tem področju izvajajo štiri različne inšpekcijske službe, ki vedno pogosteje in natančneje nadzorujejo kakovost, varnost po HACCP sistemu, higieno, sledljivost, označevanje živil in ustrezno vodenje pripadajoče dokumentacije.

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor morate poskrbeti za zakonodajno skladno delo, vsakodnevno pa se tudi soočate z izzivi na področju zagotavljanja hladne verige, sledljivosti, označevanja živil, čiščenja in usposabljanja zaposlenih ter sprememb zakonodaje na področju zagotavljanja varnosti živil.

Novosti in njihovo vpeljavo v prakso bo predstavildr. Mojca Jevšnik.

Datum: 14. februar 2019, več o seminarju TUKAJ

 

Obveznosti priprave načrtov in poročil

 

O Zakonu o fiskalnem pravilu

Na podlagi tretjega odstavka 148. čl. Ustave RS je bil 10. julija 2015 sprejet Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki je začel veljati 25. julija 2015.

ZFisP ureja način in časovni okvir izvajanja srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja ter merila za določitev izjemnih okoliščin, v katerih se lahko odstopi od srednjeročne uravnoteženosti in načina ravnanja ob njihovem nastanku oziroma prenehanju.

Ustava v drugem odstavku 148. čl. določa, da morajo biti vsi prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja ali pa morajo prihodki presegati izdatke. Od tega načela se lahko začasno odstopi samo v izjemnih okoliščinah za državo.

Poleg finančnega načrta zavoda je treba letno pripraviti tudi finančno poročilo zavoda. V finančnem poročilu so zajeti vsi finančni dogodki v obravnavanem obdobju in imajo vpliv na prihodke in odhodke zavoda. Prihodki in odhodki zavoda se pripoznavajo po načelu denarnega toka. V skladu s tem načelom se prihodek oziroma odhodek prizna, ko je poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, nastal in je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

Šteje se, da je pogoj za pripoznavanje prihodkov in odhodkov izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane na drug način, pri čemer ni nastal denarni tok. Za znesek prejetih oziroma danih predujmov, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, se pripoznajo prihodki oziroma odhodki že ob prejemu oziroma izplačilu teh zneskov. Zneski prihodkov in odhodkov se v času, od nastanka poslovnega dogodka, ki je podlaga za njihovo izkazovanje, do izpolnitve pogojev za njihovo pripoznanje, izkazujejo kot posebna postavka časovnih razmejitev.

Letno poročilo zavoda sestavljata računovodsko poročilo in poslovno poročilo. Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma. Obrazec, po katerem se sestavi bilanca stanja, je enoten za vse uporabnike enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju EKN), obrazec, po katerem se sestavi izkaz prihodkov in odhodkov pa je poseben za druge uporabnike EKN in poseben za določene uporabnike EKN. Računovodsko poročilo pripravi pooblaščeni računovodja oziroma oseba, odgovorna za področje računovodstva. Uporabniki EKN podajo v okviru pojasnil tudi pisne računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje podatkov, izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazoma.

Vsebino poslovnega poročila, ki kaže na probleme in dosežke pri poslovanju v proučevanem obdobju, določi uporabnik EKN. Vsebina poslovnega poročila mora biti prilagojena področju, na katerem uporabnik EKN deluje. Sestavni del poslovnega poročila uporabnika enotnega kontnega načrta je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju iz njihove pristojnosti. Poslovno poročilo pripravi predstojnik oziroma poslovodni organ uporabnika EKN. 

Tudi ravnatelji so neke vrste menedžerji, ki načrtujejo cilje zavoda, ki jo vodijo. Vsebina ciljev temelji na interesnem in sistemskem pojmovanju zavoda. Oblikovati morajo politiko organizacije kot celoto ciljev in strategij za doseganje teh ciljev in sredstva za doseganje teh ciljev ob upoštevanju interesov udeležencev, ki so povezani z delovanjem zavoda. Iz teh interesov se oblikuje vizija, iz vizije pa smotri in merila uspešnosti vsakega zavoda. Ravnatelj mora pri organiziranju dela zavoda upoštevati okvir programov in poudarjati sestavine strategije med seboj ter smotre in cilje zavoda. Sklepati mora zavezništva med notranjimi in zunanjimi udeleženci.

Z razmišljanjem, načrtovanjem, kombiniranjem naših virov se opredeljuje organizacijski proces. Pri tem nas zagotovo vodijo predvsem dostopnost, racionalnost, lahko pa tudi izvirnost. S svojim razvojnim planom se predvsem osredotočamo na tisti del naše ideje, v katerem smo izvirni, boljši in naše procese podrejamo tej prednosti. Z opredeljevanjem našega razvojnega modela se posvečamo predvsem racionalizaciji notranje poslovne logistike (informacij in predmetov dela ob racionalni uporabi delovnih sredstev).

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font