Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Ukrepi na področju plač

 

Tudi v letu 2018 bodo veljali še nekateri ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela ter nekateri ukrepi v zvezi z delovnim razmerjem javnega uslužbenca. Posebej je treba poudariti, da posebnega zakona, ki bi to področje urejal, ni, kar pomeni, da je treba upoštevati zakon (ZUPPJS17), ki je bil uveljavljen že v letu 2017, prav tako pa je treba upoštevati veljavne kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev ter druge zakone in podzakonske predpise.

Za urejanje delovnih razmerij, pravic in obveznosti javnih uslužbencev, plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja je torej treba v letu 2018 upoštevati zlasti naslednje predpise:

 • ZDR-1,
 • ZSPJS,
 • Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
 • Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 68/2017,
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, Uradni list RS, št. 77/2017,[1]
 • Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 ter drugih ukrepih v javnem sektorju – ZUPPJS17, Uradni list RS, št. 88/16,
 • Kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev, ki veljajo v javnem sektorju.

Kot vsako leto je treba tudi v letu 2018 upoštevati Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 – ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17) in na njegovi podlagi sprejeto Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način spremljanja njihovega izvajanja.

Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so konec leta 2016 sklenili Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016), v katerem so se dogovorili tudi o načinu in rokih za odpravo anomalij v plačnem sistemu javnega sektorja.

Pogajanja za odpravo anomalij so potekala do sredine julija 2017, ko je bil sprejet dogovor, da se najprej odpravijo anomalije za delovna mesta, ki so uvrščena do 26. plačnega razreda, in za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb, kamor se uvrščajo delovna mesta policistov, pravosodnih policistov, vojakov, gasilcev, uradnikov Finančne uprave, občinskih redarjev in pristaniških nadzornikov. Pogajanja so potekala v dveh smereh, in sicer:

 • pogajanja za spremembe in dopolnitve oziroma za aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), v kateri so v plačne razrede uvrščena orientacijska delovna mesta in nazivi, in
 • pogajanja za sklenitev aneksov h kolektivnim pogodbam poklicev in dejavnosti.

Hkrati pa so bile pripravljene tudi spremembe in dopolnitve dveh uredb, in sicer:

 • Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/0873/08 in 6/11) in
 • Uredbe o o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni list RS, št. 71/0878/08 in 85/10).

Za realizacijo dogovorjenih sprememb uvrstitev v plačne razrede in s tem višje plače javnih uslužbencev je treba izvesti naslednje aktivnosti ...

Vlada in reprezentativni sindikati so 10. novembra 2016 podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, s katerim so se dogovorili za podaljšanje nekaterih ukrepov, ki so bili uveljavljeni v letu 2015, in za nekatere spremembe, ki bodo v nadaljevanju ob povzetku vseh dosedanjih še posebej poudarjene. Ukrepi bodo uveljavljeni s sprejetjem Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju, Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in Aneksom št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor.

V nadaljevanju bodo predstavljeni ukrepi na področjih plač, regresa za letni dopust, delovne uspešnosti, napredovanja, nekaterih dodatkov, jubilejnih nagrad in dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Vlada in reprezentativni sindikati so 9. decembra 2015 podpisali Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, s katerim so se dogovorili za podaljšanje ukrepov, ki so bili uveljavljeni v letu 2014, in za nekatere spremembe, ki bodo v nadaljevanju ob povzetku vseh dosedanjih še posebej poudarjene. Ukrepi bodo uveljavljeni s sprejetjem Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 ter Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Pri izvajanju ukrepov bo treba upoštevati naslednje pravne podlage:

 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14)
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US in 85/14)
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14 in 84/14)
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09)
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in Kolektivna pogodba za področje vzgoje in izobraževanja

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font