Pošiljanje polletnega finančnega poročila

15. 08. 2020 | Javni sektor

ZIPRS 1819 v 62. čl. določa, da mora zavod, najkasneje do 15. avgusta tekočega leta županu oziroma ministru posredovati polletno poročilo, in sicer z namenom, ker je že med izvrševanjem finančnega načrta znotraj proračunskega leta potrebno zagotoviti natančno spremljanje poslovanje zavoda in v primeru ugotovitve medletnega primanjkljaja sredstev pravočasno sprejeti ukrepe, s katerimi se zagotovi, da obseg sredstev, določen v finančnem načrtu zavoda ne bo prekoračen.

Ta določba bo v novem ZIPRS 2021 predvidoma ostala nespremenjena.

Nazaj