Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

 • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
 • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
 • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Vsebina[Skrij]

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - ZUOPP-1 in predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja.

Otroci s posebnimi potrebami so:

 • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
 • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani otroci,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • otroci z avtističnimi motnjami ter
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, ki so priloga Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/03, 93/04, 97/05, 25/06, 23/07 in 14/10) se uporabljajo do 30. 4. 2014.

Kriteriji za otroke z avtističnimi motnjami so kot priloga 7 sestavni del Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/2013) in prenehajo veljati 30. 4. 2014.

S 1. 5. 2014 so pričeli veljati novi kriteriji za opredelitev primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami.

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, določenih v zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja, in na naslednjih ciljih in načelih:

 • zagotavljanje največje koristi otroka,
 • celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,
 • enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,
 • vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in oblike pomoči,
 • individualiziranega pristopa,
 • interdisciplinarnosti,
 • ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja,
 • čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
 • takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in izobraževanja,
 • vertikalne prehodnosti in povezanosti programov,
 • organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,
 • zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka.

Programi

Programi, navodila in smernice za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Predšolska vzgoja

 • Navodila h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami (2003)
 • Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke (92. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 22. 6. 2006) (Uradni list RS, št. 96/06)
 • Smernice za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra – MAS (129. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 4. 2. 2010)

Osnovno šolstvo

1. Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003)

2. Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne (Uradni list RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

3. Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane, (Uradni list RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

4. Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne (Uradni list RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

5. Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za govorno - jezikovne motnje (Uradni list RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

6. Prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami (Uradni list RS, št. 52/14)
• Navodila za delo z otroki z avtističnimi motnjami v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (163. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 27. 3. 2014)

7. Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (Uradni list RS, št. 100/03 in 17/13)

8. Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo (Uradni list RS, št. 100/03 in 17/13)

9. Posebni program vzgoje in izobraževanja (od 1.9.2014), (Uradni list RS, št. 15/14)

Obrazci, vzorci, preglednice

Srednje šolstvo

Srednješolski izobraževalni program
Navodila za izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za gimnazijski program(71. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 14.10.2004)

Navodila za izvajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (68. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 20.5.2014)

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja 

Komisije prve in druge stopnje z upoštevanjem pravila strok pripravita strokovno mnenje, s katerim predlagata usmeritev otrok s posebnimi potrebami v ustrezen program vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, in v skladu s predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega, poklicnega, strokovnega ter splošnega srednjega izobraževanja in z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.

O usmerjanju otrok s posebnimi potrebami odloča na prvi stopnji Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku. Za informacije o postopku usmerjanja so svetovalci, ki vodijo postopke usmerjanja, predsedniki komisij in strokovni sodelavci, ki sodelujejo v postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, dosegljivi na telefonskih številkah, zapisanih v seznamu.

Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami druge stopnje deluje pri ministrstvu, pristojnem za izobraževanje. Delo komisije druge stopnje vodi in organizira predsednik komisije druge stopnje.

Prilagojeni prevozi

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13) v petem odstavku 27. člena določa, da osebi, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljena kot težje ali težko gibalno ovirana (ne more uporabljati javnega prevoza oziroma potrebuje prilagojen prevoz), pripada brezplačen prilagojen prevoz.

V ta namen se zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna na podlagi določil Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14) v povezavi z 8. odstavkom 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D).

Prilagojen prevoz oseb, ki so z odločbo o usmeritvi opredeljene kot težje ali težko gibalno ovirane, subvencionira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) na podlagi sklenjene pogodbe z vzgojno-izobraževalnim zavodom in prevoznikom, ki kot fizična ali pravna oseba opravlja dejavnost prevoza, in ki zadostuje kriterijem usposobljenosti:

 • ustrezno potrjene listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje prilagojenega prevoza (licenca za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenca za opravljanje drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza),
 • potrdilo (homologacija), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje ali težko gibalno oviranega dijaka (vozilo, ki je predelano oziroma primerno za prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka) s priloženo fotografijo vozila,
 • opisni prikaz relacije z natančnimi, preverljivimi (preko svetovnega spleta) ter najbolj racionalnimi števili kilometrov od kraja prebivališča dijaka do kraja šolanja in nazaj do kraja prebivališča dijaka,
 • ceno prevoza na kilometer z DDV-jem (če je prevoznik zavezanec), ceno prevoza na dan z DDV-jem in ceno prevoza na mesec z DDV-jem glede na posamezne šolske dni v skladu s šolskim koledarjem za naslednje šolsko leto,
 • urnik voženj prilagojenega prevoza.

Na podlagi javne objave s strani vzgojno-izobraževalnega zavoda, kjer se težje ali težko gibalno oviran dijak izobražuje, se izmed prijavljenih ponudnikov izbere najustreznejšega z vidika usposobljenosti, opreme in cene. Po opravljeni izbiri najustreznejšega prevoznika vzgojno-izobraževalni zavod na ministrstvo posreduje dokumentacijo o poteku postopka izbire kot tudi dokumentacijo izbranega prevoznika.

Osebe, ki so opredeljene kot težje ali težko gibalno ovirane morajo vzgojno-izobraževalnemu zavodu, kjer se izobražujejo sporočiti naslednje podatke:

 • številko odločbe o usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo,
 • število kilometrov od kraja bivanja do kraja šolanja (v eno smer),
 • vrsto prevoza: dnevni / tedenski (bivanje v dijaškem domu).

Navedeni postopek se praviloma prične pred začetkom šolskega leta oziroma v najkrajšem možnem času po nastali potrebi po prilagojenem prevozu. Sredstva za ta namen bo ministrstvo zagotavljalo na podlagi sklenjene pogodbe o opravljanju prilagojenih prevozov med izbranim prevoznikom, vzgojno-izobraževalnega zavoda in ministrstvom.

Pri izbiri najugodnejšega prevoznika se upoštevajo navodila okrožnice št. 092-7/2014/127 z dne 4. 7. 2014, ki so jo vzgojno-izobraževalni zavodi prejeli dne 7. 7. 2014.

 

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Komentarje lahko dodajo le naročniki.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Vsebina članka

 
 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font