Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Elektronska oddaja ponudb in kaj prinašajo spremembe zakona o javnem naročanju (ZJN-3A)

computers

Na področju javnega naročanja nekatere spremembe že veljajo, v kratkem pa se obetajo še druge pomembne novosti in uveljavitve.

Novosti predstavljata mag. Marija Bukovec Marovt in Mitja Svet

PH Unija, Brezovica pri Ljubljani, 21. maj 2018, 9.00 – 13.15

Nova živilska zakonodaja 2018

nova zivilska zakonodaja

 Uredba o najvišji dovoljeni vsebnosti trans maščobnih kislin v živilih in Uredba komisije (EU) 2017/2158 o blažilnih ukrepih in referenčnih ravneh za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih omejujeta transmaščobne kisline in akrilamid v živilih, ki so namenejena prehrani. Teh omejitev se boste morali držati tudi v obrazih javne prehrane, hkrati boste morali prilagoditi tehnološke postopke priprave hrane in sistem HACCP.

Novosti in njihovo vpeljavo v prakso bosta predstavili dr. Mojca Jevšnik in dr. Blaža Nahtigal

Datum: 31. maj 2018, več o seminarju TUKAJ

 

Nova zakonodaja

V Uradnem listu št. 24/18 z dne 13. 4. 2018 je objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami.

Prinaša kar nekaj sprememb:

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr.), ki so jo podpisale pogodbene stranke, to je Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, in reprezentativni sindikati (SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Visokošolski sindikat Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR in Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze) kot stranke na strani delavcev, se nanaša na spremembe ureditve delovnega časa.

Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 45/2017, 25. avgusta 2017, veljati pa so začele naslednji dan po objavi, torej 26. avgusta 2017, uporabljati pa se začnejo 1. septembra 2018, razen 3. člena, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve. Ta člen omogoča, da se nova ureditev delovnega časa uveljavi na izbranih zavodih in se tudi spremlja v praksi.

V Uradnem listu RS št. 55/2017 dne 6. 10. 2017 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (v nadaljevanju: zakon).

Zakon sledi spremembam, objavljenim v zadnjem Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/2017), in delovno mesto pomočnik vzgojitelja v celotnem besedilu zakona nadomesti z novo poimenovanim delovnim mestom »vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja«. Že vrsto let ti strokovni delavci opozarjajo na neskladje med poimenovanjem delovnega mesta in med nazivom pridobljene strokovne izobrazbe po končanem srednješolskem izobraževalnem programu predšolska vzgoja, ko si oseba pridobi naziv vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok. Preimenovanje delovnega mesta se začne uporabljati s 1. 9. 2018 ... 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N)

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je bil obravnavan na Vladi RS dne 4. aprila 2017, od 10. 4. 2017 pa je v obravnavi v Državnem zboru RS.

Bistvene spremembe novele zakona se nanašajo na uskladitev Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: ZOFVI) z odločbo Ustavnega sodišča, U-I-269/12-24, v kateri je odločilo, da je prvi odstavek 86. člena ZOFVI v neskladju z Ustavo RS, ker določa, da zasebnim osnovnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, pripadajo proračunska sredstva v višini 85 odstotkov sredstev, ki jih država zagotavlja javnim osnovnim šolam. Predlagana določba določa programe na področju vzgoje in izobraževanja. Loči med programi, ki so javno veljavni, in tistimi, ki so pridobili javno veljavnost. Javno veljavni programi so tisti, ki jih sprejme minister. Pravico do izvajanja javno veljavnih programov imajo le javni zavodi in na podlagi koncesije zasebni zavodi, medtem ko zasebne šole izvajajo programe, ki so pridobili javno veljavnost, to je tiste, za katere pristojni strokovni svet ugotovi, da izpolnjujejo v zakonu določene pogoje.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

  • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
  • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
  • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

  • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
  • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
  • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font