Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Pri pravilni pripravi dietnih obrokov je najpomembnejša praksa! 

Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Praktično kuharsko delavnico vodi Andreja Širca Čampa.

Termini:  24. oktober 2018,  Ljubljana

Več o vsebini, terminih in lokaciji preberite TUKAJ.

Obveznosti in odgovornosti ravnatelja

 

Omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev, torej vseh, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v javnem sektorju (državni organi, občine, javni zavodi, javne agencije, javni skladi), urejata dva predpisa, in sicer:

Zakon in uredba vsebujeta omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev glede sprejemanja daril, predvsem naslednje:

- javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih daril manjše vrednosti in priložnostnih daril manjše vrednosti,

- javni uslužbenec ne sme sprejeti darila v zvezi z opravljanjem službe niti darila zanemarljive vrednosti:

 • če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje,
 • če je to prepovedano v skladu z drugim zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
 • če se kot darilo izroča denar ali vrednostne papirje, darilne bone, vrednostne bone, darilne žetone in dragocene kovine.

Te omejitve veljajo tudi za zakonca javnega uslužbenca, osebo, s katero živi javni uslužbenec v zunajzakonski skupnosti, njihove otroke, starše in osebe, ki živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu, če gre za darilo v zvezi z opravljanjem službe javnega uslužbenca.

Pojmi

V Uradnem listu RS, št. 56/15 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. To je prva sprememba te uredbe po njeni uveljavitvi leta 2003, zato so zneski daril, ki jih upoštevaje omejitve javni uslužbenci lahko sprejemajo, določeni v evrih, in sicer so:

Preprečevanje korupcije in krepitev integritete sta področji, ki sta predvsem v zadnjih letih deležni precejšnje pozornosti in tudi sistemskega urejanja. Za potrebe tega priročnika je smiselno opozoriti na naslednje predpise:

Vsi navedeni predpisi vsebujejo določbe, ki poslovodnim oziroma odgovornim osebam v tudi javnih zavodih nalagajo določene obveznosti na področju krepitve integritete in preprečevanja korupcije.

Predpostavke odgovornosti

Ravnatelj pod določenimi pogoji lahko odgovarja tudi za prekršek. V skladu z 6. členom Zakona o prekrških (ZP-1) je prekršek dejanje, ki pomeni kršitev zakona uredbe vlade, odloka samoupravne, lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek. Prekršek je tako protipravno ravnanje, ki pa ne dosega takšne stopnje družbene nevarnosti kot kaznivo dejanje, zato je zanj predpisana blažja sankcija in drugačen postopek uveljavljanja odgovornosti.

Za razliko od kaznivih dejanj, ki so vsa opredeljena v enem zakonu (to je KZ-1), so prekrški opredeljeni v več predpisih, in sicer je praviloma v vsakem zakonu, ki določa dolžnosti šole oziroma vrtca ali ravnatelja, na koncu zakona navedene kršitve dolžnosti, ki predstavljajo prekršek in kakšna je sankcija za posamezni prekršek za šolo in odgovorno osebo šole oziroma vrtca.

Za prekršek je odgovoren storilec, ki je storil prekršek iz malomarnosti ali z naklepom, predpis o prekršku pa lahko določi, da je storilec odgovoren samo, če je prekršek storil z naklepom (9. člen ZP-1). Za razliko od kaznivih dejanj, kjer je v primerih, določenih z zakonom, storilec lahko odgovoren tudi za poskus, storilec prekrška ni odgovoren za poskus prekrška.

Predpostavke kazenske odgovornosti ravnatelja

Kazenska odgovornost ravnatelja je odgovornost ravnatelja za ravnanje, ki ima vse znake določenega kaznivega dejanja.

V skladu s 16. členom Kazenskega zakonika (v nadaljevanju: KZ-1) je kaznivo dejanje človekovo protipravno ravnanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednosti določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za krivega storilca. Iz navedene definicije izhaja, da je ravnatelj lahko kazenskopravno odgovoren, če stori:

 • dejanje, ki ga zakon določa kot kaznivo dejanje, pri čemer pa je kaznivo dejanje lahko storjeno s storitvijo ali opustitvijo. Z opustitvijo je določeno kaznivo dejanje storjeno, če storilec opusti dejanje, ki bi ga moral storiti oziroma, če ne gre za opustitveno kaznivo dejanje, če storilec ne prepreči prepovedane posledice;
 • je kriv za kaznivo dejanje. Kriv pa je storilec, ki stori kaznivo dejanje z naklepom ali iz malomarnosti pri tem pa se je zavedal ali bi se moral zavedati, da ravna v nasprotju s pravom. Krivda je tako sestavljena iz dveh elementov:
 • naklepa ali iz malomarnosti in
 • zavedanja storilca oziroma možnosti zavedanja, da storilec pri izvrševanju določenega kaznivega dejanja ravna v nasprotju s pravom.

Pravna narava odgovornosti

Šola oziroma vrtec in ravnatelj sta v medsebojnem poslovnem (pogodbenem, obligacijskem) razmerju, ki nastane s tem, ko šola oziroma vrtec (pristojni organ šole oziroma vrtca) ravnatelja na podlagi njegovega soglasja imenuje za to funkcijo. Šola oziroma vrtec in ravnatelj vsebino medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z vodenjem šole oziroma vrtca uredita s pogodbo o zaposlitvi. Poslovno razmerje med šolo in ravnateljem ima značilnosti mandatnega razmerja (1. odstavek 766. člena OZ) oziroma delovno pravnega razmerja. Zato se glede vprašanj, ki niso urejena s posebnimi pravili predvsem uporabljajo določbe delovno pravne zakonodaje in določbe OZ glede predpisane skrbnosti.

Ravnatelj lahko krši svoje obveznosti bodisi tako, da svojih nalog ne opravlja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, bodisi tako da krši obveznosti, določene z zakonom oziroma aktom šole oziroma vrtca. Glede na naravo kršitve in glede na osebe v razmerju, do katerih je ta kršitev storjena (ki prevzemajo posledice) pa so lahko tudi različne posledice oziroma odgovornosti ravnatelja.

V primeru kršitev njegovih obveznosti tako lahko ravnatelj odgovarja predvsem :

 • odškodninsko. Odškodninska odgovornost je povračilo škode, ki jo je ravnatelj povzročil s kršitvijo njegovih obveznosti,
 • kazensko. Kazenska odgovornost je odgovornost za z zakonom predpisana kazniva dejanja ,
 • z odgovornostjo za prekrške, ki je odgovornost za protipravna ravnanja, ki so prav tako družbeno nevarna in terjajo pregon države, vendar njihova družbena nevarnost oziroma teža ni takšna, da bi šlo za kazniva dejanja.

Preberite:

 • Odškodninska odgovornost ravnatelja
 • Kazensko pravna odgovornost ravnatelja
 • Odgovornost ravnatelja za prekrške
 • Odgovornost ravnatelja na področju integritete in preprečevanja korupcije

Z imenovanjem v funkcijo ravnatelja in z njegovim sprejemom te funkcije ravnatelj pridobi mandat za vodenje vrtca, šole, doma za učence, dijaškega doma, zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ( v nadaljevanju bo za vse vrste zavodov uporabljen termin šole oziroma vrtci) in njeno zastopanje.

Splošni predpis, ki določa obveznosti ravnatelja, je Zakon o zavodih (v nadaljevanju: ZZ), konkretneje pa obveznosti ravnatelja ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: ZOFVI). Omenjene določbe pa dopolnjujejo tudi pravila, ki določajo obveznosti ravnatelja na področju finančnega poslovanja in ki so določena v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFFPIPP).

Poleg (splošnih) obveznosti, ki so določene v omenjenih predpisih, tudi številni drugi predpisi določajo obveznosti ravnatelja. Gre za predpise, ki predpisujejo obveznosti šoli, vendar je za izpolnitev navedenih obveznosti odgovoren ravnatelj šole oziroma vrtca, saj med drugim odgovarja tudi za zakonitost njenega poslovanja.

Obveznosti iz temeljnih področij poslovanja so v tem priročniku podrobneje obrazložene, pri tem pa je treba upoštevati, da okvir tega priročnika ne omogoča, da bi opisali popolnoma vse obveznosti, ki jih morajo upoštevati šole oziroma vrtci in s tem tudi njihovi ravnatelji. V tem priročniku so tako opisane zgolj temeljne obveznosti ravnatelja.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

 • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
 • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
 • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
 • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font