Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Otroci s posebnimi potrebami

 

Otroci s posebnimi potrebami se po Zakonu o osnovni šoli[1] in Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)[2] v času osnovnošolskega izobraževanja lahko šolajo na domu.

Na domu se lahko izobražujejo učenci, ki so že usmerjeni v:

 • izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
 • prilagojen izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom,
 • prilagojen izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in
 • posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/2007, 70/2008, 5/2011, 56/2014, 66/2015, 47/2017, 24/2018) ureja normative in standarde za izvajanje:

 • prilagojenega programa za predšolske otroke,
 • prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom,
 • prilagojenih izobraževalnih programov osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom,
 • posebnega programa vzgoje in izobraževanja,
 • prilagojenih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe,
 • posebnega programa (Post)rehabilitacijski praktikum in
 •  vzgojnih programov

v šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: šole in zavodi).

Merila za oblikovanje oddelkov in skupin za izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom, prilagojenih izobraževalnih programov z enakovrednim izobrazbenim standardom in za izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja se uporabljajo tudi v drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki imajo enote ali oddelke za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

V Uradnem listu Republike Slovenije, številka 24, je bil objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami. Pravilnik prinaša vsebinske in nekaj redakcijskih sprememb, ki se bodo začele uporabljati v šolskem letu 2018/2019.

Uvodna misel

Slovenija se je po skoraj dvajsetih letih prizadevanj nevladnih organizacij in številnih posameznikov, pridružila državam, ki imajo celostno zgodnjo obravnavo najmlajših otrok s posebnimi potrebami in rizičnimi dejavniki zakonsko urejeno. Do sprejetja zakona se pri nas s tem nismo mogli pohvaliti. Nedvomno je, da smo v obstoječem sistemu že sicer imeli storitve v okviru zdravstva, izobraževanja in sociale, vendar storitve niso bile med seboj povezane in usklajene ter regijsko enakomerno porazdeljene. Za družine z najmlajšimi otroki je ta ureditev in v tem času še posebno pomembna: zdravstveni sistem in storitve namreč niso enakomerno porazdeljene in ne zadoščajo potrebam družin ter otrok. Stiske družin so kljub umiritvi ekonomske krize prisotne, najbolj pa so ogrožene enostarševske družine z majhnimi otroki.

Nov Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (veljaven od 8. 4. 2016)

Pravna urejenost področja in novosti

Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami je normativno urejeno z določbo 21. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12-ZUJF in 90/12 – v nadaljevanju ZUOPP-1) in v Pravilniku o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Uradni list RS, št. 22/16; v nadaljevanju: Pravilnik), ki je začel veljati dne 8. 4. 2016.

Na tem mestu velja izpostaviti dejstvo, da je izobraževanje na domu otrok s posebnimi potrebami omejeno zgolj na osnovnošolsko raven vzgoje in izobraževanja in torej ne velja za srednješolsko ali višješolsko raven, prav tako ne velja za nivo predšolske vzgoje.

Zakonski okvir izobraževanja učencev s posebnimi potrebami tako predstavlja pravna norma 21. člena ZUOPP-1, ki določa, da lahko na predlog staršev komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami predlaga usmeritev otroka s posebnimi potrebami v program osnovnošolskega izobraževanja, ki se organizira na domu, če za to obstajajo utemeljeni razlogi in so na domu zagotovljeni ustrezni pogoji.

Izraz otroci s posebnimi potrebami zajema tako predšolsko populacijo kot šolarje in srednješolce. Že v uvodu smo poudarili, da sega to področje tudi v odraslo dobo. Z izrazom otroci s posebnimi potrebami tako mislimo na celotno populacijo, ki je vključena v proces vzgoje in izobraževanja. Na področju predšolske vzgoje je v Zakonu o vrtcih poleg skupine otrok s posebnimi potrebami opredeljeno še, da imajo otroci s posebnimi potrebami prednost pri sprejemu v vrtec. Pomembno novost je uvedla sprememba 11. člena Zakona o osnovni šoli (v nadaljevanju ZoŠ) v letu 2011. Zakon o osnovni šoli tako v skupini otrok s posebnimi potrebami ne navaja več nadarjenih učencev in učencev z učnimi težavami. Skupina otrok s posebnimi potrebami so torej tisti učenci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Zakon o osnovni šoli loči od skupine otrok s posebnimi potrebami učence z učnimi težavami in nadarjene učence. Šole morajo tako učencem z učnimi težavami in nadarjenim učencem prilagoditi metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočiti vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Specifične učne težave se namreč razprostirajo na kontinuumu od lažjih čez zmerne do težjih in najtežjih. Usmerjali naj bi se le učenci z najtežjimi specifičnimi učnimi težavami – učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) nadalje natančneje opredeljuje skupine otrok s posebnimi potrebami, ki se usmerjajo v programe vzgoje in izobraževanja. Na področju sekundarnega izobraževanja so pravice otrok s posebnimi potrebami prav tako opredeljene v zakonskih in podzakonskih aktih. Še posebno so opredeljene pravice dijakov pri izvajanju mature, in sicer v Zakonu o maturi in Pravilniku o izvajanju mature za kandidate s posebnimi potrebami. Poleg Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je krovni zakon na tem področju, so sprejeti tudi podzakonski akti, ki natančneje opredeljujejo število ur dodatne strokovne pomoči in pravico do fizične pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami) ter organizacijo in način dela komisij za usmerjanje (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami). Ker se lahko na predlog staršev otrok s posebnimi potrebami usmeri v program osnovnošolskega izobraževanja, ki se organizira na domu, če za to obstajajo utemeljeni razlogi in so na domu zagotovljeni ustrezni pogoji, je bil leta 2004 (sprememba leta 2012) sprejet tudi Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu, ki podrobneje določa pogoje za izvajanje programov osnovnošolskega izobraževanja za učence s posebnimi potrebami, ki se izvaja na domu, in kriterije za financiranje.

Preberite:

 • Vrste programov
 • Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
 • Skupine otrok s posebnimi potrebami
 • Kratek opis značilnosti posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami
 • Dodatna strokovna pomoč
 • Spremljevalec za fizično pomoč
 • Tolmač za slovenski znakovni jezik
 • Individualizirani program (v nadaljevanju IP)
 • Strokovna dokumentacija
 • Pogovor z otrokom/mladostnikom o postopku usmerjanja
 • Mnenje otrokovega vzgojitelja/vzgojiteljice oz. učitelja/učiteljice
 • Druge pomembne novosti

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font