Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Novosti 2019: delovna razmerja, plače in drugi prejemki JU

akt o sistemaPravne podlage za urejanje delovnih razmerij, plač in drugih stroškov dela so v javnem sektorju zelo zapletene. V letu 2019 bo ponovno precej novosti, ki jih boste morali pravilno vpeljati v prakso.

Predava Štefka Korade Purg, strokovnjakinja za sistem javnih uslužbencev.

Pridružite se nam 17. 1. 2019 v Ljubljani, več o seminarju TUKAJ.

Varnost živil po sistemu HACCP - aktualni pristopi in novi trendi

varnost zivil po haccp

Ponudniki hrane v objektih za pripravo hrane morate po določbah ZZUZIS v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati zdravstveno ustreznost živil in pitne vode ter upoštevati vse zahteve živilske zakonodaje. Nadzor na tem področju izvajajo štiri različne inšpekcijske službe, ki vedno pogosteje in natančneje nadzorujejo kakovost, varnost po HACCP sistemu, higieno, sledljivost, označevanje živil in ustrezno vodenje pripadajoče dokumentacije.

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor morate poskrbeti za zakonodajno skladno delo, vsakodnevno pa se tudi soočate z izzivi na področju zagotavljanja hladne verige, sledljivosti, označevanja živil, čiščenja in usposabljanja zaposlenih ter sprememb zakonodaje na področju zagotavljanja varnosti živil.

Novosti in njihovo vpeljavo v prakso bo predstavildr. Mojca Jevšnik.

Datum: 14. februar 2019, več o seminarju TUKAJ

 

Ravnanje z odpadki

 

Cilj, ki ga želimo doseči pri ravnanju z odpadki, je zmanjševanje količin odloženih odpadkov in povečevanje deleža njihove ponovne uporabe oziroma recikliranja. Eden izmed pogojev, da bi odpadki lahko ponovno postali koristne surovine, je njihovo ločevanje na izvoru in pravilno odlaganje v zabojnike na ekološke otoke. Zato ima spodbujanje mladine v vrtcih in šolah, uslužbencev v javnih ustanovah k ločenem zbiranju odpadkov in izobraževanju velik pomen za odgovorno ohranjanje čiste okolice in svežega zraka.

Preberite:

 • Seznam vrst odpadkov, ki nastajajo v VIZ
 • PRIMER: Ureditev ločenega zbiranja odpadkov v Osnovni šoli in vrtcu OŠV

V nadaljevanju je predlagana usmeritev za doseganje učinkovitega sistema ravnanja z odpadki.

 • Letno izobraževanje o učinkovitem ravnanju z odpadki vseh zaposlenih in pogostejše tistih služb, ki se vsak dan srečujejo z nastajanjem odpadkov.

 • Priporočljivo je kupovati material v obliki in dimenzijah, ki zmanjšuje nastanek odvečnih ostankov.

 • Zagotoviti, da registrirana družba prevzame v snovno predelavo ter reciklažo ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže v skladno s predpisi, ki veljajo na tem področju.

 • Nevarne odpadke, ki nastanejo pri vzdrževanju naprav (čistilne krpe, olja in maziva ter drugi odpadki) zbirati ločeno in jih predajati pooblaščenim zbiralcem.

 • Vrtni odpad zbirati ločeno v posebnem zabojniku. Za odvoz naj skrbi javno komunalno podjetje.

 • V upravni zgradbi uvesti sistem ločenega zbiranja odpadkov. Ločevati plastiko, papir, biološke odpadke, tiskarske tonerje, odpadno električno ter elektronsko opremo in mešane komunalne odpadke. Tiskarske tonerje in odpadno elektronsko opremo predajati pooblaščenemu zbiralcu, druge odpadke pa naj prevzame javna komunalna služba.

 • Za spodbudo, da bi zaposleni ločeno zbirali odpadke, zmanjšati število košev (odstraniti jih izpod vsake mize) in na frekvenčnih mestih urediti centralne točke.

 • Redno obveščati vse zaposlene o konceptu in načinu ravnanja z odpadki.

Obrazci, vzorci, preglednice

V kategoriji UPORABNA ORODJA so na voljo vzorci:

- KLASIFIKACIJSKI SEZNAM ODPADKOV

- PREGLEDNICA ZA VODENJE EVIDENC O ODPADKIH

- PREGLEDNICA RAVNANJA Z ODPADKI SKUPINE 15-20

- LETNO POROČILO O NASTAJANJU ODPADKOV V PROIZVODNIH IN STORITVENIH DEJAVNOSTIH ZA LETO 2014

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE LETNEGA POROČILA O NASTAJANJU ODPADKOV V PROIZVODNIH IN STORITVENIH DEJAVNOSTIH ZA LETO 2014

V kategoriji ZAKONODAJA/VARNOST IN ZDRAVJE je na voljo aktualna zakonodaja.

V javnih ustanovah je vrsto in količino odpadkov sicer mogoče predvideti, saj se frekvenca ljudi bistveno ne spreminja, kljub vsemu pa shranjevanje odpadkov ter ustrezno ravnanje z njimi predstavlja izziv tudi zato, ker pogosto jemlje veliko časa.

V javnih ustanovah (šole, vrtci, knjižnice …) lahko predvidimo, da običajno nastajajo naslednje vrste odpadkov:

 • 08 03 17* – kartuše in tonerji,
 • 08 03 18 – odpadni tiskarski tonerji,
 • 15 01 01 – papir in kartonska embalaža,
 • 15 01 07 – steklena embalaža,
 • 15 01 05 – sestavljena (kompozitna) embalaža,
 • 16 05 06* - laboratorijske kemikalije
 • 20 03 01 – mešani komunalni odpadki,
 • 20 02 01 – biološki odpadki,
 • 20 01 08 – biorazgradljivi kuhinjski odpadki,
 • 20 01 25 – odpadno jedilno olje in masti,
 • 20 01 33* – baterije in baterijski vložki,
 • 20 01 35* – odpadna električna in elektronska oprema,
 • 20 03 07 – kosovni odpad,
 • 20 01 21*– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro,
 • 20 01 28 – barve, tiskarske barve,
 • 20 01 29 – čistila, ki vsebujejo nevarne snovi,
 • 20 01 30 – čistila,
 • 20 01 35* – monitorji, TV
 • 20 01 36 – zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 21 35.

V javnih ustanovah je pomembno predvsem dosledno ločeno zbiranje odpadkov. Če te ločujemo že tam, kjer nastanejo, lahko koristne surovine vrnemo v ponovno uporabo in tako varčujemo z energijo, ki je potrebna za nadaljnje ravnanje z odpadki. Pravilno ločeni odpadki ne končajo na odlagališčih, temveč gredo v nadaljnjo predelavo in se znova pojavijo v našem življenju v prenovljeni podobi.

V nadaljevanju so zapisane osnovne informacije o razvrščanju in izbiri posod za zbiranje posameznih vrst odpadkov.

Vsi zaposleni v javni ustanovi so dolžni ravnati v skladu z zakonodajnimi zahtevami, vezanimi na ravnanje z odpadki. Zaposleni so dolžni:

 • preprečevati in omejevati nastajanje odpadkov,
 • skrbeti za pravilno ravnanje, zbiranje in shranjevanje odpadkov,
 • v kolikor kot povzročitelj odpadkov niste prijavljeni v sistem IS-Odpadki, prevzemniku odpadka podpisati Pooblastilo za izdelavo in podpis elektronskih evidenčnih listov,
 • poskrbeti za učinkovito predajo odpadkov pooblaščenim prevzemnikom,
 • pri predaji odpadkov prevzeti evidenčni list o predaji odpadkov,
 • evidenčne liste in drugo dokumentacijo o predaji odpadkov (ravnanju z odpadki) shraniti v arhivsko mapo,
 • preprečevati mešanje nevarnih in nenevarnih odpadkov,
 • pravočasno obvestiti vodjo o morebitnih nesrečah in nepravilnostih pri ravnanju z odpadki.

Odgovorno ravnanje z odpadki je eden ključnih dejavnikov varovanja in ohranjanja okolja. Cilj, ki ga zasledujemo pri ravnanju z odpadki, je zmanjševanje količin odloženih odpadkov in povečevanje deleža njihove ponovne uporabe oziroma recikliranja. Eden izmed pogojev, da bi odpadki lahko ponovno postali koristne surovine, je njihovo ločevanje in pravilno odlaganje v zabojnike za zbiranje odpadkov.

Povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastajajo nevarni odpadki ali nastane 10 ton odpadkov ali več oziroma zaposluje 10 ali več oseb, mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:

Osnovni dokumenti za ravnanje z odpadki so našteti v nadaljevanju.

Ker odpadkov ne oddamo takoj pooblaščeni osebi, jih skladiščimo tudi znotraj ustanov. Izvirni povzročitelj odpadkov mora odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja. Odpadke je dovoljeno začasno ali predhodno skladiščiti največ dvanajst mesecev od njihovega nastanka. Nevarne odpadke je prepovedano mešati med seboj. Odpadki pri začasnem skladiščenju morajo biti pakirani tako, da ne ogrožajo okolja in človekovega zdravja, ter opremljeni z oznako o nazivu odpadka in njegovi klasifikacijski številki. Če gre za nevarne odpadke, morajo biti opremljeni tudi z oznako »nevarni odpadek« in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s prepisi, ki urejajo kemikalije. Če so odpadki, ki se prevažajo, nevarno blago, morajo biti označeni tudi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega

Uredba o odpadkih določa petstopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki, ki se upošteva kot prednostni vrstni red pri načrtovanju politike ravnanja z odpadki, in sicer:

 • preprečevanje nastajanja odpadkov,
 • priprava odpadkov za ponovno uporabo,
 • recikliranje,
 • druga predelava (npr. energetska predelava),
 • odstranjevanje, pri čemer imajo drugi postopki odstranjevanja prednost pred odlaganjem.

Glede politike ravnanja z odpadki v javnih ustanovah so pomembni predvsem izvajanje ukrepov in uvedba rešitev, ki preprečujejo nastajanje odpadkov, ter ločeno zbiranje kot postopek priprave odpadkov na ponovno uporabo. Z ločenim zbiranjem namreč dodobra olajšamo zahtevnost nadaljnjega ravnanja z odpadki. 

Seznam odpadkov je seznam, tako nevarnih kot nenevarnih odpadkov, razvrščenih po ustreznih skupinah predvsem glede na izvor nastanka. Vsak odpadek ima poleg natančno opredeljenega imena vpisano še ustrezno številko odpadka. Seznam odpadkov je določen s sklepom Komisije 2014/955/EU.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font