Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

 • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
 • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
 • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Ravnanje z odpadki

 

Gospodarjenje z odpadki je preprečevanje nastajanja odpadkov, zmanjševanje količin in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in ravnanje. Ravnanje z odpadki so postopki od nastajanja odpadkov do končne odstranitve oziroma oskrbe, ki zajema zbiranje, prevoz, začasno skladiščenje, predelavo in odstranjevanje, vključno s kontrolo teh postopkov in okoljevarstvenimi ukrepi. Ti postopki so namenjeni uporabi odpadkov ali sestavin odpadkov oziroma njihovi ponovni uporabi, reciklaža za predelavo v surovine in izraba kurilne vrednosti odpadkov kot predelava odpadkov (postopki, označeni z »R«). Odstranjevanje odpadkov (postopki, označeni z »D«) pa so predvsem biološka, termična, fizikalna predelava odpadkov, ki jih ni mogoče uporabiti z namenom njihove končne oskrbe ter odlaganje odpadkov.

Evidenca o nastajanju odpadkov

Povzročitelj odpadkov mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi s podatki o številkah odpadkov in količinah: nastalih odpadkih in o virih njihovega nastajanja, začasno skladiščenih odpadkih, odpadkih, ki jih obdeluje sam, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v RS, in odpadkih, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.

Podatke je treba v evidenco vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

Povzročitelj odpadkov, pri katerem nastajajo odpadki na različnih krajih, kjer stalno izvaja svojo dejavnost, mora voditi evidence o nastajanju odpadkov ločeno po kraju nastanka odpadkov.

Povzročitelj odpadkov mora evidenco o nastajanju odpadkov za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj tri leta.

Zakonodaja

Odpadki so opredeljeni v Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 - Odl. US, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)  in v, na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisih.

ODPADEK je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. V Sloveniji sledimo usmeritvam evropske politike, ki poudarja preprečevanje nastajanja odpadkov in daje prednost pripravi odpadkov za ponovno uporabo in njihovemu recikliranju pred energetsko predelavo odpadkov, predelavi odpadkov pa daje prednost pred njihovim odstranjevanjem, če to predstavlja najboljšo možnost z vidika varstva okolja.

Hierarhija ravnanja z odpadki je naslednja:

1. preprečevanje nastajanja odpadkov,

2. priprava odpadkov za njihovo ponovno uporabo,

3. recikliranje odpadkov,

4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava),

5. odstranjevanje odpadkov.

Odlaganje odpadkov na odlagališča je najslabša možnost in se lahko uporabi le, če odpadkov ni mogoče predelati ali odstraniti na druge, za okolje sprejemljivejše načine. Odstopanje od prednostnega vrstnega reda je ob upoštevanju celotnega življenjskega kroga snovi in materialov ter zmanjšanja obremenitve okolja mogoče le za posamezne tokove odpadkov, za katere je tako določeno s posebnimi predpisi.

V javnih ustanovah je vrsto in količino odpadkov sicer mogoče predvideti, saj se frekvenca ljudi bistveno ne spreminja, kljub vsemu pa shranjevanje odpadkov ter ustrezno ravnanje z njimi predstavlja izziv tudi zato, ker pogosto jemlje veliko časa.

V javnih ustanovah (šole, vrtci, knjižnice …) lahko predvidimo, da običajno nastajajo naslednje vrste odpadkov:

 • 08 03 17* – kartuše in tonerji,
 • 08 03 18 – odpadni tiskarski tonerji,
 • 15 01 01 – papir in kartonska embalaža,
 • 15 01 07 – steklena embalaža,
 • 15 01 05 – sestavljena (kompozitna) embalaža,
 • 16 05 06* - laboratorijske kemikalije
 • 20 03 01 – mešani komunalni odpadki,
 • 20 02 01 – biološki odpadki,
 • 20 01 08 – biorazgradljivi kuhinjski odpadki,
 • 20 01 25 – odpadno jedilno olje in masti,
 • 20 01 33* – baterije in baterijski vložki,
 • 20 01 35* – odpadna električna in elektronska oprema,
 • 20 03 07 – kosovni odpad,
 • 20 01 21*– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro,
 • 20 01 28 – barve, tiskarske barve,
 • 20 01 29 – čistila, ki vsebujejo nevarne snovi,
 • 20 01 30 – čistila,
 • 20 01 35* – monitorji, TV
 • 20 01 36 – zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 21 35.

V javnih ustanovah je pomembno predvsem dosledno ločeno zbiranje odpadkov. Če te ločujemo že tam, kjer nastanejo, lahko koristne surovine vrnemo v ponovno uporabo in tako varčujemo z energijo, ki je potrebna za nadaljnje ravnanje z odpadki. Pravilno ločeni odpadki ne končajo na odlagališčih, temveč gredo v nadaljnjo predelavo in se znova pojavijo v našem življenju v prenovljeni podobi.

V nadaljevanju so zapisane osnovne informacije o razvrščanju in izbiri posod za zbiranje posameznih vrst odpadkov.

Ker odpadkov ne oddamo takoj pooblaščeni osebi, jih skladiščimo tudi znotraj ustanov. Izvirni povzročitelj odpadkov mora odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja. Odpadke je dovoljeno začasno ali predhodno skladiščiti največ dvanajst mesecev od njihovega nastanka. Nevarne odpadke je prepovedano mešati med seboj. Odpadki pri začasnem skladiščenju morajo biti pakirani tako, da ne ogrožajo okolja in človekovega zdravja, ter opremljeni z oznako o nazivu odpadka in njegovi klasifikacijski številki. Če gre za nevarne odpadke, morajo biti opremljeni tudi z oznako »nevarni odpadek« in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s prepisi, ki urejajo kemikalije. Če so odpadki, ki se prevažajo, nevarno blago, morajo biti označeni tudi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega

Seznam odpadkov je seznam, tako nevarnih kot nenevarnih odpadkov, razvrščenih po ustreznih skupinah predvsem glede na izvor nastanka. Vsak odpadek ima poleg natančno opredeljenega imena vpisano še ustrezno številko odpadka. Seznam odpadkov je določen s sklepom Komisije 2014/955/EU.

Odpadek je snov ali predmet, ki ga zavržemo, nameravamo zavreči ali moramo zavreči zato, ker ga ne potrebujemo ali ni več uporaben. To so vsi predmeti, ki jih ne potrebujemo več ali se jih naveličamo in jih zato zavržemo. Ko tak predmet zavržemo, ta dobi status odpadka. Oseba, ki je zavrgla tak predmet (odpadek), je izvirna povzročiteljica odpadkov.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font