Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

 • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
 • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
 • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Vsebina[Skrij]

Zakonodaja

Odpadki so opredeljeni v Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 - Odl. US, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)  in v, na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisih.

ODPADEK je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. V Sloveniji sledimo usmeritvam evropske politike, ki poudarja preprečevanje nastajanja odpadkov in daje prednost pripravi odpadkov za ponovno uporabo in njihovemu recikliranju pred energetsko predelavo odpadkov, predelavi odpadkov pa daje prednost pred njihovim odstranjevanjem, če to predstavlja najboljšo možnost z vidika varstva okolja.

Hierarhija ravnanja z odpadki je naslednja:

1. preprečevanje nastajanja odpadkov,

2. priprava odpadkov za njihovo ponovno uporabo,

3. recikliranje odpadkov,

4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava),

5. odstranjevanje odpadkov.

Odlaganje odpadkov na odlagališča je najslabša možnost in se lahko uporabi le, če odpadkov ni mogoče predelati ali odstraniti na druge, za okolje sprejemljivejše načine. Odstopanje od prednostnega vrstnega reda je ob upoštevanju celotnega življenjskega kroga snovi in materialov ter zmanjšanja obremenitve okolja mogoče le za posamezne tokove odpadkov, za katere je tako določeno s posebnimi predpisi.

odpadki6

»Zanka« med preprečevanjem odpadkov, povečanjem ponovne uporabe in recikliranjem se imenuje »krožno gospodarstvo« in ima koristi za okolje in gospodarstvo. Načela krožnega gospodarstva so, da pri proizvodnji uporabljamo naravne vire in uporabljamo energijo iz obnovljenih virov ter odpadke, ki nastanejo pri proizvodnji in po uporabi določenega izdelka, ponovno uporabimo ali recikliramo. Procesi so zasnovani tako, da surovine, materiali in izdelki čim dlje ostanejo v življenjskem ciklu. Cilj krožnega gospodarstva je, da se kar najbolj izkoristijo vse surovine, proizvodi in odpadki, s čimer se povečajo prihranki energije in zmanjšajo emisije toplogrednih plinov. Pri tem je zajet celoten življenjski cikel proizvodov od proizvodnje in potrošnje do ravnanja z odpadki in trga s sekundarnimi surovinami. S krožnim gospodarstvom potrošnika, ki ravna po načelu »vzemi, uporabi, odvrzi« spreminjamo v uporabnika po načelu »vzemi, uporabi, ponovno uporabi, recikliraj«.

Vrste odpadkov

Odpadki nastajajo pri opravljanju proizvodnih in storitvenih dejavnosti in v gospodinjstvu. Ločujemo jih na več vrst, in sicer:

 • nekomunalni odpadki in komunalni odpadki,
 • nevarni in nenevarni odpadki,
 • po sestavi,
 • po dejavnostih,
 • po posameznih specifičnih skupinah,
 • po fizikalno-kemijskih lastnostih.

Nekomunalni odpadki so vsi odpadki, ki nastanejo kot posledica opravljanja določene dejavnosti, na primer odpadki iz kmetijstva, gozdarstva, rudarstva, industrije, termičnih procesov (energetika) in gradbeništva, pa tudi odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov in naprav za čiščenje odpadne vode (blato čistilnih naprav). Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njemu podobni odpadki iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja. Nastanejo zaradi potreb ljudi v gospodinjstvu in gospodarskih ter negospodarskih dejavnostih in ne izhajajo iz proizvodnega ali storitvenega procesa.

Nenevarne in nevarne odpadke ločimo na podlagi Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), ki določa, da je nevarni odpadek odpadek, ki je zaradi ene ali več nevarnih lastnosti s predpisom uvrščen med nevarne odpadke. Po Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) pa je nevarni odpadek odpadek, ki kaže eno ali več nevarnih lastnosti iz priloge Uredbe 1357/2014/EU k Direktivi 2008/98/ES. Odpadek je treba uvrstiti med nevarne odpadke, če je glede na njegove značilnosti možna uvrstitev med nevarne ali nenevarne odpadke, razen če je iz podatkov o sestavi odpadkov ali iz analize odpadkov s preskusnimi metodami razvidno, da ta odpadek nima nobene od lastnosti nevarnih lastnosti. Vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka in vzorčenje odpadkov za njihovo vrednotenje mora opraviti oseba s pridobljeno akreditacijo za vzorčenje odpadkov.

Odpadke (npr.: biološko razgradljivi odpadki, biomasa, papir in karton, les, tekstil, steklo, plastika, kovine, sestavljeni materiali (kompoziti), odpadno usnje, kože, krzno, gume, kisline, baze, topila, barve, laki, kiti, smole, kemikalije, mineralna olja, kamenje, zemlja, žlindra, pepel, mulji …) ločimo tudi po sestavi, ki je pomembna zaradi predelave odpadkov. Odpadke namreč predelujemo glede na njihovo sestavo.

Odpadke lahko ločimo tudi po dejavnostih (npr. kmetijstva, gozdarstva, rudarstva), odpadke iz industrije, iz energetike ter odpadke iz gradbeništva, odpadke iz naprav za obdelavo odpadkov in naprav za čiščenje odpadne vode (blato čistilnih naprav).

Odpadke ločimo tudi glede na posamezne specifične skupine, zaradi nevarnih lastnosti (na primer vsebnosti težkih kovin: živega srebra, kadmija, svinca in šestvalentnega kroma) ali zaradi posebne vloge (težka nadomestljivost oziroma zamenljivost izhodiščnih nevarnih kemikalij z nenevarnimi) in posebnega ravnanja (na primer odpadna embalaža). Posebej obravnavamo odpadke, ki vsebujejo azbest, PCB, odpadke iz proizvodnje TiO₂, odpadna olja, mineralna olja, baterije in akumulatorje z nevarnimi snovmi, gradbene odpadke, izrabljene avtomobilske gume, izrabljena motorna vozila, infektivne odpadke iz zdravstvene dejavnosti, klavnične odpadke in kužni material živalskega porekla ter živalske stranske proizvode, biorazgradljive organske kuhinjske odpadke, odpadna jedilna olja in masti, odpadno električno in elektronsko opremo ter radioaktivne odpadke.

Lahko jih ločimo tudi glede na kemijske in fizikalne lastnosti odpadkov na: anorganske in organske odpadke, na topne in netopne, na gorljive in negorljive odpadke, eksplozivne in neeksplozivne, strupene in nestrupene …

Seznam odpadkov

Posamezne odpadke uvrstimo v klasifikacijski seznam odpadkov, ki je določen v prilogi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES.

Različne vrste odpadkov so določene s šestmestno številčno kodo za odpadek in z ustrezno dvomestno in štirimestno kodo naslovov poglavij. Na seznamu so nevarni odpadki označeni z zvezdico (*).

Šestmestna koda: 

 • glavna skupina – vir odpadka (20 skupin) glede na dejavnost (kmetijstvo, predelava lesa …)
 • podskupina: po posameznih področjih znotraj skupine
 • podskupina: točno določen odpadek znotraj posameznega področja

Za dodelitev številke odpadka je odgovoren povzročitelj odpadkov. Izjema je samo v primerih prepuščanja, ko odpadku dodeli številko zbiralec. 

Pri dodelitvi številke je obvezna uporaba navodil za iskanje posameznih odpadkov na seznamu Poglavja seznama. 

odpadki7

Za iskanje posameznih odpadkov na seznamu slediti naslednjim korakom:

1. korak: 

V poglavjih od 01 do 12 ali od 17 do 20 najprej poiščemo vir nastanka odpadka in nato ustrezno šestmestno kodo odpadka (razen kod, ki se v teh poglavjih končajo z 99). Opozoriti je treba, da mora posamezna proizvodna enota morda svoje dejavnosti uvrstiti v več poglavij. Tako lahko na primer proizvajalec avtomobilov svoje odpadke najde navedene v poglavju 12 (odpadki iz oblikovanja in površinske obdelave kovin), 11 (anorganski odpadki, ki vsebujejo kovine, iz obdelave in površinske zaščite kovin) in 08 (odpadki iz uporabe površinske zaščite), saj različna poglavja ustrezajo različnim korakom v procesu proizvodnje. Če v poglavjih od 01 do 12 ali od 17 do 20 ne najdemo ustrezne kode odpadka, je treba iti na 2. korak.

2. korak

Iščemo v poglavjih 13, 14 in 15. Če nobena od teh kod ne ustreza odpadkom, je treba na 3. korak. Iščemo v poglavju 16. 

Če odpadka ni niti v poglavju 16, se v delu seznama, ki ustreza dejavnosti iz prvega koraka, uporabi koda 99 (odpadki, ki niso navedeni drugje).

Z odpadkom se ravna kot z nenevarnim odpadkom, če je na seznamu odpadkov uvrščen med nenevarne odpadke. Z odpadkom se ravna kot z nevarnim odpadkom, če je na seznamu odpadkov uvrščen med nevarni odpadek. Prepovedano je redčenje ali mešanje odpadkov z namenom znižanja koncentracije nevarnih snovi pod mejo, pri kateri se odpadek opredeli med nevarne odpadke.

Če je odpadek možno uvrstiti med nevarne ali nenevarne odpadke (npr.: 08 01 11* Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi, in 08 11 12 Odpadne barve in laki, ki niso navedeni v 08 11 11), ga je treba uvrstiti med nevarne odpadke, razen če je iz podatkov o sestavi odpadkov (koncentracija nevarnih snovi) ali iz analize odpadkov s preskusnimi metodami razvidno, da ta odpadek nima nobene od lastnosti nevarnih lastnosti. Vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka ter vzorčenje odpadkov za njihovo ovrednotenje mora opraviti oseba s pridobljeno akreditacijo.

Pri ravnanju z odpadki moramo poznati osnovne izraze oseb, ki povzročajo nastajanje odpadkov in oseb, ki nadalje ravnajo z njimi :

-          povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov

-          imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti

-          zbiralec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja zbiranje odpadkov v skladu s to uredbo

-          izvajalec obdelave je predelovalec ali odstranjevalec

-          prevoznik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov drugih imetnikov odpadkov v skladu s to uredbo

-          trgovec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v svojem imenu in za svoj račun kot dejavnost opravlja nakup in naknadno prodajo odpadkov, četudi odpadkov fizično nima v posesti;

-          posrednik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ureja predelavo ali odstranjevanje odpadkov v imenu tretjih oseb, četudi odpadkov fizično nima v posesti

Pravila ravnanja z odpadki

Povzročitelj onesnaževanja mora upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje odpadkov in zagotavljanje predelave odpadkov ali njihovo odstranjevanje, če predelava ni mogoča.

 • Odpadke je prepovedano puščati v okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati.
 • Odpadke iz papirja, kovine, plastike in stekla je treba zbirati ločeno.
 • Odpadke za katere je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja odpadkov s posebnim predpisom, ki ureja ravnanje s posameznim tokom ali vrsto odpadkov (odpadna embalaža, odpadna električna in elektronska oprema, odpadna olja, odpadne baterije in akumulatorji, biorazgradljivi kuhinjski odpadki, odpadna zdravila, odpadna olja in masti…) je treba zbirati ločeno.
 • Pri začasnem skladiščenju odpadkov na kraju nastanka do oddaje ali prepustitve v zbiranje ali obdelavo je treba zagotoviti, da se odpadki ne mešajo med seboj, da ni čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal in, da jih je mogoče obdelati. Začasno skladiščenje je dovoljeno največ dvanajst mesecev. Količina začasno skladiščenih odpadkov ne sme biti večja od količine odpadkov, ki nastanejo zaradi delovanja ali dejavnosti v dvanajstih mesecih.
 • Odpadki morajo biti označeni s podatki o nazivu in številki odpadka in, v primeru nevarnih odpadkov z napisom »nevarni odpadek«.
 • Odpadke je treba obdelati. Obdelavo mora zagotoviti imetnik odpadkov, tako, da jih : obdela sam, odda zbiralcu ali odda izvajalcu obdelave ali pošlje v obdelavo v drugo državo EU ali tretjo državo. Nenevarne odpadke lahko proda trgovcu. Dokazilo o zagotovitvi obdelave je veljavni evidenčni list ali listina iz Uredbe 1013/2006/ES za odpadke, poslane v obdelavo v drugo državo članico EU ali tretjo državo.

Evidenčni list je listina s katero imetnik odpadkov in oseba, ki odpadke prevzame, potrdita oddajo in prevzem pošiljke odpadkov. Evidenčni list vsebuje podatke o: izvirnem povzročitelju, prevozniku odpadkov, zbiralcu, izvajalcu obdelave, klasifikacijski številki in količini odpadkov, kraju oddaje in kraju prevzema pošiljke odpadkov, … Evidenčni list se izpolni z uporabo informacijskega sistema o ravnanju z odpadki. Evidenčni list je veljaven, ko ga s svojim elektronskim podpisom potrdita pošiljatelj odpadkov in prevzemnik odpadkov. Pošiljatelj odpadkov, ki ni registriran uporabnik informacijskega sistema s pisnim pooblastilom pooblasti prevzemnika odpadkov, da ga potrdi tudi v njegovem imenu.

 

»Zanka« med preprečevanjem odpadkov, povečanjem ponovne uporabe in recikliranjem se imenuje »krožno gospodarstvo« in ima koristi za okolje in gospodarstvo. Načela krožnega gospodarstva so, da pri proizvodnji uporabljamo naravne vire in uporabljamo energijo iz obnovljenih virov ter odpadke, ki nastanejo pri proizvodnji in po uporabi določenega izdelka, ponovno uporabimo ali recikliramo. Procesi so zasnovani tako, da surovine, materiali in izdelki čim dlje ostanejo v življenjskem ciklu. Cilj krožnega gospodarstva je, da se kar najbolj izkoristijo vse surovine, proizvodi in odpadki, s čimer se povečajo prihranki energije in zmanjšajo emisije toplogrednih plinov. Pri tem je zajet celoten življenjski cikel proizvodov od proizvodnje in potrošnje do ravnanja z odpadki in trga s sekundarnimi surovinami. S krožnim gospodarstvom potrošnika, ki ravna po načelu »vzemi, uporabi, odvrzi« spreminjamo v uporabnika po načelu »vzemi, uporabi, ponovno uporabi, recikliraj«.

Komentarje lahko dodajo le naročniki.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Vsebina članka

 
 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font