Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

govorni razvoj

 • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
 • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
 • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Avtorica: Nives Skamlič, logopedinja

1. DATUM ZAČETKA: 29. maj 2019

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

Varnost udeležencev izobraževanj

 

Uvod

Različni načini nasilja v družini - kot družbene prakse - ustvarjajo različne pristope k reševanju tovrstne problematike. Nasilje v družini se pojavlja skozi vso zgodovino naše civilizacije, ne glede na družbeno ureditev, socialno, ekonomsko, versko ali kulturno okolje. Država je dolžna zagotavljati ključne pogoje za blagostanje in varnost, k temu pa pomembno prispevata tudi splošna družbena odgovornost in vrednostni sistem, ki ga posamezniki sprejemamo v času primarne in sekundarne socializacije. Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, v nadaljevanju: ZPND) je z uveljavitvijo v letu 2008 pomembno prispeval k dvigu občutljivosti družbe do problema nasilja v družini, ki je vse dotlej veljalo za intimno stvar sleherne družine, v katero pa nima pravice posegati nihče – niti sosedje niti sorodniki in še manj država s svojimi ustanovami.

K dvigu kakovosti dela z žrtvami nasilja so v zadnjem desetletju prispevali programi pomoči žrtvam in redna izobraževanja ter usposabljanja za strokovne delavce, kot so policisti, socialni delavci, pedagoški in svetovalni delavci, zdravstveni delavci, torej vse, ki se pri svojem delu srečujejo z različnimi oblikami nasilja. Pomembno vlogo pri teh dejavnostih je imelo sodelovanje državnih ustanov z nevladnimi organizacijami. Izvedene aktivnosti so od leta 2008 pripomogle k izboljšanju sistemske obravnave žrtev nasilja v družini in storilcev nasilnih dejanj, s posebnim poudarkom na zaščiti ranljivih družbenih skupin, ter medresorskega in interdisciplinarnega sodelovanja.

Državni zbor RS je dne 25. 10. 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-A), ki je bil dne 4. 11. 2016 objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/2016. Novela zakona je začela veljati dne 19. 11. 2016.

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (v nadaljevanju: ZPND) opredeljuje pojem nasilja v družini, določa vlogo in naloge državnih organov, nosilcev javnih pooblastil, izvajalcev javnih služb in drugih izvajalcev storitev na področju socialnega varstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, organov samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: organi in organizacije) in nevladnih organizacij pri obravnavanju nasilja v družini ter določa ukrepe za varstvo žrtev nasilja v družini.

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je izdala nove Smernice za šolske poti, ki so osnovane na aktualni zakonodaji in primerih dobrih praks iz lokalnih okolij, ki učinkovito ter celostno pristopajo k večji varnosti na šolskih poteh. Dokument predstavlja koristen in uporaben pripomoček osnovnim šolam in lokalnim skupnostim za izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti, za celovitejši pregled in izboljšanje varnosti šolskih poti ter za poenoteno označevanje šolskih poti.

Mediacija je ena izmed oblik alternativnega reševanja sporov, ki se v Sloveniji pospešeno razvija na vseh področjih, zelo intenzivno pa vstopa tudi v šolski prostor. V kontekstu šole govorimo o šolski mediaciji, ki jo izvajajo šolski strokovni delavci, in vrstniški mediaciji, ki jo izvajajo usposobljeni učenci/dijaki med svojimi vrstniki. Namen obeh vrst mediacij pa ni samo pomoč pri reševanju konfliktov, ampak je predvsem vzgoja učencev za konstruktivno reševanje konfliktov, ki je izjemno pomembna veščina, še posebej, če se zavedamo, da je šola prostor, v katerem se srečujejo otroci iz različnih socialnih ozadij, z različnimi vzorci komuniciranja, različnimi prepričanji ipd., kar vse prispeva k temu, da lahko šola predstavlja žarišče konfliktov.

Tudi ti dejavniki so privedli do tega, da postaja vprašanje vzgoje v slovenskih šolah zmeraj bolj aktualno, čemur se je poskušalo slediti tudi z uvajanjem vzgojnih načrtov v osnovne šole leta 2008. Spoznanje, da so vzgojni ukrepi le oblika zunanje prisile, ki ne rešujejo bistva težave, je privedlo do intenzivnega iskanja drugačnih pristopov, s katerimi bi zasledovali pomembne vzgojne faktorje, kot so dobri medsebojni odnosi, odgovornost, zaupanje, varnost, samostojnost, skupinske izkušnje, sodelovanje, socialna potrditev pa tudi solidarnost. Številne izmed naštetih vzgojnih faktorjev pa izpolnjujeta ravno šolska in vrstniška mediacija, saj gre pri mediaciji v šoli za proces spoznavanja, razvijanja sposobnosti aktivnega poslušanja, utrjevanja sodelovanja, razvijanja kulture novih odnosov, graditve zaupanja, iskanja rešitve, razvijanja spoštovanja in poglabljanja razumevanja.

Vprašanje, ki se ob uvajanju mediacije v slovenskih osnovnih in srednjih šolah odpira, pa je, kaj je tisto, kar dejansko v praksi pripomore k temu, da mediacija na posamezni šoli polno zaživi, in sicer ne le kot metoda za uspešno reševanje konfliktov, ampak tudi kot celosten trening socialnih in komunikacijskih veščin. Samo tako lahko namreč res polno izkoristimo vse potenciale, ki jih šolska in vrstniška mediacija imata.

V pričujočem prispevku bomo prikazali tiste dejavnike, ki pripomorejo k temu, da posamezna šola nima zgolj usposobljenih strokovnih delavcev na področju mediacije, ampak da dejansko uvede mediacijo kot celosten vzgojni pristop, pri katerem poteka učenje socialnih in komunikacijskih veščin tako, da so pri tem intenzivno vključeni tudi učenci in starši.

 Preberite:

 • Prikaz uvajanja mediacije kot celostnega treninga socialnih veščin na izbrani šoli
 • Uspešnost šolske in vrstniške mediacije
 • Meje šolske in vrstniške mediacije
 • Značilnosti šolske in vrstniške mediacije

Preberite:

 • Kako pa takrat, ko preventiva odpove?
 • Medvrstniško nasilje
 • Obravnava nasilja v vrtcih
 • Obravnava nasilja v srednjih šolah
 • Nasilje nad učitelji
 • Spletno nasilje
 • Nasilje v družini

Preberite:

 • Vzpostavitev vizije razvoja varne in kakovostne šole
 • Spodbudno učno okolje
 • Šolska in razredna klima
 • Oblikovanje vrednot
 • Zakaj preventiva?
 • Pojav nasilja v šoli
 • Priprava programa za soočanje z nasiljem in zmanjševanje pojava

Uvod

Ko so otroci razposajeni, se hitro pripeti nepričakovan trenutek, v katerem se lahko poškodujejo. Tudi na navidezno nenevarnem igralu, kot sta tobogan ali gugalnica, obstaja zaradi morebitne nepopolnosti igrala tveganje za otrokovo zdravje in varnost. Na tisoče teorij je o tem, kako kar najbolje zavarovati otroke pred resnimi poškodbami, vendar določena mera tveganja vedno ostaja. Tehnične rešitve, ki so nastale na podlagi pedagoških raziskav, so bile osnova za standardiziranje zahtev varnosti. Z namenom zagotovitve varne igralne opreme je nastal mednarodni standard EN 1176 in 1177, ki je ugledal luč konec leta 1998 ter začel opredeljevati varnost igral in igrišč v Evropi, leta 2006 pa je doživel že prvo revizijo.

Omeniti je treba tudi, da je Slovenija v svojo zakonodajo vnesla zahteve, ki nalagajo lastnikom oziroma skrbnikom igrišč in igral v sklopu vrtcev redno izvajanje pregledov in vodenje zapisov o tem. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca v dopolnitvi, ki je bila izdana leta 2010, nalaga, da mora vrtec za igrala od proizvajalca, dobavitelja oziroma izvajalca ureditve igrišča pridobiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je igralo izvedeno in nameščeno na igrišče v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi s področja opreme in podlog otroških igrišč. Od 1. januarja 2011 morate imenovati tudi odgovorno osebo1 za pripravo programov pregledov, izdelati program pregledov in imenovati komisijo2 za letni pregled igral in igrišč vrtca oz. lahko izvedbo letnega pregleda prenesete na ustanovo, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti varnosti pri delu na področju vzgoje in izobraževanja ter ima najmanj tri leta izkušenj z izvajanjem pregledov in preskušanjem igral na otroških igriščih (8a. člen omenjenega pravilnika).

Z dopolnitvijo omenjenega Pravilnika v letu 2013 morajo imeti nameščena igrala dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je igralo proizvedeno in nameščeno v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi.

Preberite:

 • Statistika nesreč
 • Osnovne informacije o varnosti na igrišču
 • Obvladovanje igral in igrišč
 • Oprema otroških igrišč, dostopna vsem otrokom
 • Nadzor ustreznosti igral
 • Primeri ustreznih igral
 • Primeri neustreznih igral

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Ur. l. RS 82/03), ki opredeljuje delo mladih delavcev, se dotika tudi izvajanja dela v procesih šolanja, ki mora potekati pod nadzorom učitelja v šolskih objektih oz. posebej za šolanje prirejenih prostorih.

Oprema, ki se uporablja za izvajanje šolanja, mora biti brezhibna, ustrezno vzdrževana, periodično pa jo mora pregledovati pooblaščena organizacija.

Pri usposabljanjih v šolskih delavnicah, učilnicah praktičnega pouka in drugih prostorih, kjer se uporabljajo za usposabljanje stroji in oprema, ki lahko predstavljajo neko nevarnost, je treba pri delih, kjer pretijo nevarnosti, ki jih je z uporabo določene osebne varovalne opreme mogoče odpraviti, uporabljati osebno varovalno opremo.

Uporabnikom strojev in druge delovne opreme morajo biti na razpolago navodila za varno uporabo te opreme v slovenskem jeziku oz. v jeziku, ki ga uporabniki razumejo. S temi navodili morajo biti seznanjeni vsi uporabniki. Pri praktičnih usposabljanjih za uporabo določene delovne opreme naj učitelj v začetni fazi usposabljanja (pred začetkom uporabe delovne opreme) posveti veliko pozornost navodilom za varno delo in uporabi osebne varovalne opreme.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Pedagoški rokovnik Forum za šolsko leto 2019/2020

Pripravili smo nov in izpopolnjen rokovnik, ki je v celoti prilagojen posebnim zahtevam dela učiteljev.

pedagoski rokovnik forum 3

Najpomembnejše prednosti rokovnika

1. VEČ PROSTORA ZA PISANJE

Obsežnejše beležke, več vrstic v tedenskem koledarju, posebna mapa za shranjevanje dokumentov, posebej prilagojene strani za vodenje podatkov o učencih, različni seznami in tabele za načrtovanje dela – učiteljskemu delu prilagojena vsebina rokovnika, ki je drugačna, bolj pregledna in veliko bolj uporabna.

2. NA ENEM MESTU ZBRANE VSE INFORMACIJE

Zapiski o delu učitelja, načrtovanju pouka in ostalih dejavnosti ter učencih, zapiski izobraževanj, sestankov, aktivov – tako vam bo olajšal vsakodnevno delo, njegovo načrtovanje ter izvajanje, saj boste vse informacije imeli na enem mestu.

3. UPORABNA VELIKOST ROKOVNIKA – tako je dovolj velik za vpisovanje vseh podatkov ter hkrati enostaven za prenašanje in shranjevanje.

Oglejte si vzorčne strani tukaj.

Redna cena enega izvoda je 17,00 EUR (brez DDV in stroškov distribucije), za večje količine prejmete tudi popust. Popusti veljajo pri naročilih do 10. maja 2019.

Več o rokovniku TUKAJ.

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font