Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Pri pravilni pripravi dietnih obrokov je najpomembnejša praksa! 

Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

Praktično kuharsko delavnico vodi Andreja Širca Čampa.

Termini:  24. oktober 2018,  Ljubljana

Več o vsebini, terminih in lokaciji preberite TUKAJ.

Varnost zaposlenih

 

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk (Uradni list RS, št. 62/2015)

ZDR-1 v 184. členu ureja prepoved opravljanja določenih del v času nosečnosti in v času dojenja, in sicer določa, da delavka ne sme opravljati del, ki bi lahko ogrozile njeno zdravje ali zdravje otroka zaradi izpostavljenosti dejavnikom tveganja ali delovnim pogojem. Navedeni delovni pogoji in dejavniki tveganja se določijo s podzakonskim aktom in na tej podlagi je bil sprejet Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk, objavljen v Uradnem listu št. 62/2015, ki velja od 28. avgusta 2015 dalje.

Mobing je ravnanje posameznika ali množice, ki je načrtno usmerjeno zoper posameznika z namenom izključitve iz družbe, in sicer z metodami sistematične zlorabe, psihičnega in tudi fizičnega nasilja. Je zavržno dejanje, ki ga je treba prepoznati in preprečiti.

Namen prispevka je razjasniti, kaj mobing je in kaj ni mobing, tudi s primeri iz sodne prakse. 

Beseda mobing izhaja iz glagola to mob, ki v slovenskem prevodu pomenu planiti na, napasti, lotiti se koga, pa tudi sodrga,drhal. Mobing je ena zmed oblik trpinčenja na delovnem mestu. Ni vsako trpinčenje mobing, je pa vsak mobing oblika trpinčenja. Slovenski pravni red prepoveduje spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu. V prispevku bomo govorili tako o trpinčenju kot o mobingu. Mobing je v slovenskem prostoru vsekakor vedno bolj prepoznan. Od leta 2007 je s spremembo Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, 42/02 in nasl., v nadaljevanju ZDR) in leta 2008 s Kazenskim zakonikom (Ur. l. RS, 55/08 in nasl.) postal tudi institucionaliziran. Ta resni institut pa je mnogokrat tudi zlorabljen – npr. kadar zaposleni ne doseže tistega, kar si v delovnem okolju želi, se sklicuje nanj.

Zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu in zakonodaja na področju varstva pred požari predvideva nadzor nad izvajanjem predpisanih zahtev, ki ga izvajajo inšpekcijske službe.

Področje varstva pred požarom v šolah, vrtcih, dijaških domovih, zavodih in podobnih ustanovah ureja, kot za druge delodajalce oz. uporabnike objektov, Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012).

Za objekte moramo imeti izdelano oceno požarne ogroženosti v skladu s Pravilnikom o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. l. RS, št. 70/1996, 5/1997 popr.).

Poslovni objekti in večstanovanjski objekti (velja tudi za šole, vrtce, dijaške domove ipd.) morajo imeti v skladu s Pravilnikom o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/2007, 34/2011, 101/2011) izdelane požarne rede in na določenih mestih izobešene izvlečke požarnih redov. Objekti, kjer je požarna ogroženost vsaj srednja oz. se v objektih lahko zbira večje število ljudi, morajo imeti izdelane tudi požarne načrte in izobešene evakuacijske načrte. Evakuacijske načrte morajo imeti izobešene tudi stavbe za izobraževanje (šole in podobne ustanove), tudi če jih po stopnji ogroženosti in številu oseb v objektu ne moremo uvrščati v isto, prej omenjeno skupino glede na kriterije.

Nezgoda pri delu je nepredviden oz. nepričakovan dogodek, ki ga je povzročila hitro delujoča zunanja sila, ki se lahko konča brez posledic, z materialno škodo ali poškodbo delavca pri delu.

Veljavna definicija poškodbe pri delu je zapisana v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je začel veljati 1. 1. 2013.

Poškodba pri delu je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan.

Za poškodbe pri delu se šteje tudi poškodba, ki jo utrpi zavarovanec na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec, ter poškodba, povzročena na način iz prejšnjega odstavka, ki jo utrpi zavarovanec na službeni poti, prav tako pa tudi obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.

Pri gradnjah novih objektov, rušenju, rekonstrukcijah, vzdrževanju in čiščenju zgrajenih objektov je treba upoštevati zahteve iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS 83/05).

Za ustanove, kot so šole, vrtci, dijaški domovi ipd., ki so pogosto tudi v vlogi naročnika takih del, je predvsem pomemben del uredbe, ki nalaga obveznosti naročniku del.

Te so:

 • prijaviti gradbišče na Inšpektorat za delo RS najmanj 15 dni pred začetkom del, prijava se izvede na obrazcu, ki je priloga uredbe,
 • zagotoviti izdelavo varnostnega načrta pred začetkom del (v fazi projektiranja),
 • imenovati koordinatorje za varnost in zdravje pri delu ločeno za fazo priprave projekta in za fazo izvedbe projekta.


Obveznosti izvajalcev del na gradbiščih pa so naslednje:

 • urediti gradbišče v skladu z varnostnim načrtom,
 • izvajati dela in varnostne ukrepe v skladu z varnostnim načrtom,
 • podpisati pisni sporazum o izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, če dela izvaja več izvajalcev,
 • upoštevati temeljna načela zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu,
 • upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta,
 • vsak delodajalec je (in kljub obveznostim naročnika ostaja) odgovoren za zagotovitev varnosti in zdravja svojih delavcev.

Naročnik del prevzema pri gradnji del odgovornosti za varnost same gradnje, zato mora svoj del obveznosti dosledno izpolnjevati.

Zdravstveno varstvo

Za zagotovitev zdravstvenega varstva zaposlenih skrbi pooblaščeni zdravnik, ki si ga mora delodajalec izbrati (običajno gre za sklenitev pogodbe o izvajanju teh nalog) med zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa oz. zdravstvenih zavodov, ki s takim kadrom razpolagajo. Naloge pooblaščenega zdravnika so definirane v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu. Glavne naloge pa so sodelovanje pri izdelovanju ocene tveganja (izdelava zdravstvene ocene delovnih mest) in izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev.

Preventivni zdravstveni pregledi so del sistema zdravstvenega varstva delavcev in se izvajajo pred zaposlitvijo oz. po prekinitvi dela za več kot 12 mesecev (predhodni pregledi) in potem periodično (obdobni pregledi) v rokih, definiranih v oceni tveganja (zdravstveni oceni delovnega mesta). Po potrebi se lahko izvajajo tudi še dodatni usmerjeni pregledi v skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. RS, št. 87/2002, 29/2003 popr., 124/2006).

Promocija zdravja na delovnem mestu

Zaklon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS 43/2011) je na novo definiral in delodajalcem naložil obvezo, da načrtujejo ter izvajajo promocijo zdravja na delovnem mestu.

Delavci lahko pri svojem delu uporabljajo samo brezhibno delovno opremo, saj je brezhibnost opreme eden od pogojev za zagotovitev varne uporabe te opreme.

Ali oprema ustreza minimalnim varnostnim zahtevam ali ne oz. ali nova oprema ustreza veljavni zakonodaji, se preverja s pregledi delovne opreme, ki jih izvaja pooblaščeno podjetje z dovoljenjem za izvajanje teh del ministrstva za delo. Pregledi se morajo opravljati periodično.

Pregled zajema pregled varnosti opreme s stališča mehanske varnosti, električne varnosti in ustreznosti dokumentacije. Pri dokumentaciji gre predvsem za navodila za varno uporabo in vzdrževanje ter pri novejši opremi za izjavo o skladnosti. V Sloveniji mora biti oboje na razpolago tudi v slovenskem jeziku. Navodila morajo imeti uporabniki opreme na razpolago.

Z izjavo o varnosti z oceno tveganja delodajalec opredeli nevarnosti ter sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnega in zdravega dela. Izjava o varnosti je tako dokument, ki predstavlja jedro ter bistvo sistema varnosti in zdravja pri delu pri posameznem delodajalcu.

Delodajalec izvaja varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, tako da pri tem upošteva naslednja temeljna načela varnosti in zdravja pri delu:
 • izogibanje nevarnostim;
 • ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti;
 • obvladovanje nevarnosti pri njihovem viru;
 • prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, izbiro delovne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod;
 • zagotavljanje ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja;
 • prilagajanje tehničnemu napredku;
 • nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim;
 • razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose in dejavnike delovnega okolja;
 • dajanje prednosti splošnim varnostnim ukrepom pred posebnimi;
 • dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Naročite se na novice

 

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Slika priročnika Načrtovanje dejavnosti v vrtcu

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

Z gradivom, ki obravnava primere dejavnosti na vseh šestih področij Kurikula za vrtce, boste zagotovo:

 • spoznali sodobne vsebine, s katerimi lahko sledite ciljem Kurikula za vrtce – tako za mlajše kot starejše otroke,
 • svoje dejavnosti popestrili in jih kakovostno izpeljali – s pripravljenimi izhodišči in razlagami primerov dejavnosti,
 • dobili dodatne ideje za različne možnosti dela z otroki v vrtcu – npr. kako vključiti tudi medpodročne kompetence, ki niso vključene v nobeno od področij Kurikula za vrtce; kako različne dejavnosti izvajati v vseh oblikah dela  …

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Slika priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:

 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti,
 • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Slika Kontrolne mape za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica in avtorji

Navodila za uporabo

Če ste ali ko boste ravnatelji, je vaše vodenje v glavnem odvisno od tega, kdo ste – od vaših življenjskih izkušenj, značaja in presoje. Naštete stalnice sooblikujejo vašo avtoriteto, vtkane so v mnogo odločitev, ki jih sprejemate, in so prepoznavne kot podoba vašega vodenja. Kdo ste in kako razmišljate, je pomembno za ljudi, ki jih vodite, torej si vzemite čas in si najprej predstavljajte, da ste ravnatelj, ter razmislite, ali imate sposobnosti, potrebne za to pomembno in zapleteno vlogo.

- Andrej Koren -
smaller font reset font larger font