Financiranje šole v naravi v praksi

05. 8. 2022 | Avtor: mag. Špela Kramberger

Predogled vsebine

V nadzorih Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter pregledih notranjih revizorjev se pri financiranju šole v naravi vedno znova najde veliko kršitev. Obseg stroškov, ki jih po Pravilniku o financiranju šole v naravi prejmete s strani MIZŠ, je znan, veliko pa je dilem iz prakse, ki niso čisto jasne in izvirajo tudi iz drugih predpisov.

Tako se vedno znova sprašujete, katere stroške lahko šola obračuna, kdo jih krije, do katere višine so stroški omejeni … Šole se soočate tudi s težavami pri kritju stroškov učencev iz socialno šibkih družin, zato iščete druge možnosti sofinanciranja šole v naravi. Včasih so nekatere rešitve tudi v nasprotju s predpisi, kar ugotavlja tako inšpekcija kot nadzor revizorja.

Zavedati se morate, da mora financiranje šole v naravi biti tako v skladu s predpisi ter transparentno do staršev, ustanovitelja in financerja, tako je pomembno, da veste:

  • kako pravilno izračunati celotno ceno šole v naravi ter prispevek učenca;
  • kdaj morajo o načrtovani izvedbi šole v naravi, programu in višini prispevka učenca biti seznanjeni starši ter kako doreči način plačila;
  • kakšna je razlika v izračunu cene, če gre za izvedbo redne šole v naravi po predmetniku in če se ta izvaja kot nadstandardna storitev;
  • katere stroške se lahko všteje v ceno šole v naravi glede na obliko in katerih ne ter ali so višine stroškov kakorkoli omejene;
  • ali so stroški po Pravilniku za otroke s posebnimi potrebami lahko tudi višji in v katerih primerih;
  • kateri so dovoljeni viri manjkajočih sredstev, če izračun preseže manjkajoči znesek;
  • kakšne so možnosti sofinanciranja plačila prispevka za šolo v naravi za otroke iz socialno šibkih družin ter kakšen je ta obseg;
  • kakšno plačilo oziroma dodatki pripadajo strokovnim delavcev spremljevalcem v času izvajanja šole v naravi …

Ustrezno finančno izvedite šolo v naravi in se izognite napakam iz nadzorov Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter pregledov notranjih revizorjev, predvsem pa z korektnim finančnim načrtom izvedbe šole v naravi imejte vzpostavljeno zaupanje staršev. Napotke in priporočila podaja mag. Špela Kramberger, vodja Skupne notranjerevizijske službe na Skupni občinski upravi Maribor, preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj