Administracija

24. 5. 2019

Spremembe ZOFVI-K na področju varstva osebnih podatkov se uporabljajo od 1. 9. 2019 dalje

V Uradnem listu RS, št. 46/2016, z dne 30. junij 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-K), ki prinaša več novosti tudi na področju varstva osebnih podatkov. Poglavje »XVII.a ZBIRKA PODATKOV« in členi 135.a, 135.b ...

Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Informacijska varnost in varovanje informacij v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

Avtor: Žiga Primc
Uvod Podobno kot poslovni procesi v gospodarski panogi se tudi v šolstvu procesi digitalizirajo. V izobraževalnih ustanovah je še toliko bolj pomembno, da tem vidiku varnosti namenimo več pozornosti, saj organizacija kot takšna hrani veliko količino osebnih podatkov o otrocih, njihovih skrbnikih, svojih zaposlenih itd. Sodobne informacijske grožnje ne izbirajo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 5. 2019

Upravljanje dokumentarnega gradiva in njegova hramba pri izvajalcih z javnim pooblastilom

Obveznosti, ki jih predpisuje Uredba o upravnem poslovanju za organe državne uprave in samoupravnih lokalnih skupnosti veljajo tudi za pravne in fizične osebe, ki na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge.

Merila za uvrstitev pravnih oseb med osebe javnega prava so poleg ustanoviteljstva, javne dejavnosti in financiranja tudi javna pooblastila ...

Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Šolska prehrana

Zakon o šolski prehrani

»Prehrana otrok in odraščajoče mladine ima več posebnosti in prav zato ji posvečajo mnogo pozornosti v vseh družbenih sistemih, tudi pri nas. Slovenija je ena izmed držav v svetu, ki namenja šolski prehrani otrok posebno skrb,« je zapisalo Ministrstvo za šolstvo in šport RS v ...

Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Postopek pravnega varstva po ZJN-3

Splošno

ZPVPJN določa, da je pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja zagotovljeno v predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, v revizijskem postopku, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (DKOM), ter v sodnem postopku, ki poteka pred okrožnim sodiščem (v skladu z zakonom ...

21. 5. 2019

Postopki oddaje javnih naročil po ZJN-3

Postopki oddaje javnih naročil

ZJN-3 pozna naslednje postopke oddaje javnih naročil ...

21. 5. 2019

Vrednostni pragovi po ZJN-3

Vrednosti za izvajanje posameznih vrst postopkov javnih naročil

Naročnik lahko izvede le tisti postopek oddaje javnega naročila, ki ga, glede na vrednost naročila, dopušča zakon. Vrednosti za posamezne postopke so določene v 21. členu ZJN-3.

21. 5. 2019

Javna naročila po ZJN-3

Pojem javnih naročil

Država (v širšem smislu) mora za svoje delovanje kupovati blago, najemati storitve in naročati gradnje. V tem primeru na trgu zbira ponudbe in izbere najugodnejšega ponudnika, s katerim sklene pogodbo. Država je v teh razmerjih subjekt, ki na trgu nastopa na strani povpraševanja. V tej vlogi ne ...

21. 5. 2019

Hramba in upravljanje dokumentov ter arhiviranje

Sodoben način elektronskega poslovanja, in s tem vedno več poslovne dokumentacije v elektronski obliki, pred nas postavlja nove izzive na področju upravljanja dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki se na eni strani odražajo v obliki obvladovanja papirne dokumentacije, na drugi strani pa obvladovanja eksplozije dokumentov, ki so že v izvirni obliki ...

Samo za aktivne naročnike:
07. 9. 2018

Izvajanje dietne prehrane v VIZ - Priporočila za medicinsko indicirane diete

V zadnjem času zaznavamo problem vse večjega števila otrok z različnimi dietami, ki niso medicinsko utemeljene. To ima lahko škodljive učinke za otroke, predstavlja pa tudi veliko in nepotrebno breme za vzgojno-izobraževalne zavode. 

Vzgojno-izobraževalni zavodi niso dolžni zagotavljati medicinsko neutemeljenih diet, kot so npr. diete na podlagi priporočil alternativnih ...

1 2 3 4 5 6

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.