Postopek imenovanja novega ravnatelja/direktorja

13. 8. 2015

Razrešitev ravnatelja, direktorja

ZOFVI v 59. členu glede na posebnosti v postopku imenovanja ureja zgolj postopek razrešitve ravnatelja. Sicer pa se za razrešitev ravnatelja in direktorja, ko gre za razloge za razrešitev uporablja 38. člen. Zakona o zavodih. V skladu z navedenim členom je svet dolžan razrešiti ravnatelja (direktorja): če ravnatelj (direktor) sam ...
13. 8. 2015

Posebnosti pri imenovanju direktorja

V postopku imenovanja direktorja mnenja vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora, sveta staršev, lokalne skupnosti, dijakov in študentov svetu zavoda ni treba pridobiti. Vsa druga pravila postopka, ki so predstavljena zgoraj za imenovanja ravnatelja, veljajo tudi v postopku imenovanja direktorja. Če je z aktom o ustanovitvi določeno, da funkcijo direktorja lahko ...
13. 8. 2015

Potek postopka imenovanja ravnatelja

Koraki: odločitev sveta o razpisu prostega mesta ravnatelja, objava javnega razpisa, pregled pravočasnosti in popolnosti vlog, pridobitev pisnih mnenj pristojnih organov(glede na vrsto zavodov) o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje: mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora, obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni vrtec oziroma šola sedež ...
13. 8. 2015

Osnovna postopkovna vprašanja

V nadaljevanju nekaj osnovnih postopkovnih vprašanj, ki so predmet poslovnika sveta ali vsakokratne odločitve sveta. 
13. 8. 2015

Postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja, direktorja

Večina vzgojno-izobraževalnih zavodov je enovitih, brez notranjih organizacijskih enot, kar pomeni, da ravnatelj v takšnem zavodu opravlja funkcijo poslovodnega organa in pedagoškega vodje. V vzgojno-izobraževalnih zavodih z notranjimi organizacijskimi enotami (vrtci, šole, dijaški domovi …) pa sta funkciji deljeni med direktorja, ki je poslovodni organ zavoda kot celote, in ravnatelja ...