Potek postopka imenovanja ravnatelja

13. 8. 2015

Koraki:

 • odločitev sveta o razpisu prostega mesta ravnatelja,
 • objava javnega razpisa,
 • pregled pravočasnosti in popolnosti vlog,
 • pridobitev pisnih mnenj pristojnih organov(glede na vrsto zavodov) o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje:
 • mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora,
 • obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni vrtec oziroma šola sedež, kadar je ustanovitelj javne šole oziroma vrtca samoupravna narodna skupnost pa tudi mnenje te skupnosti,
 • obrazloženo mnenje sveta staršev,
 • obrazloženo mnenje dijakov,
 • obrazloženo mnenje študentov,
 • predstavitev kandidatov,
 • izbira med prijavljenimi kandidati,
 • pridobitev mnenja ministra k predlogu za imenovanje,
 • imenovanje ravnatelja,
 • obveščanje kandidatov,
 • sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

 

Odločitev sveta o razpisu prostega mesta ravnatelja

Svet je dolžan razpisati prosto mesto ravnatelja pravočasno pred iztekom mandata ravnatelja ob upoštevanju vseh rokov za izvedbo opravil, ki jih zahteva postopek. Na formalni ravni ni določeno, kaj pravilo pravočasnosti pomeni. ZOFVI v 58. členu določa le skrajni rok, v katerem morajo biti prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od štirih mesecev od objave prostega mesta ravnatelja. V praksi pa se je izoblikovalo stališče, da naj se razpise objavlja nekako v roku šest mesecev do štiri mesece pred potekom mandata. Seveda to pravilo ne velja v primeru, ko ravnatelju predčasno preneha mandat, v teh primerih je treba prosto mesto razpisati takoj.

Objava javnega razpisa

Ravnatelj se v skladu z 58. členom ZOFVI imenuje na podlagi javnega razpisa. V skladu s 35. členom Zakona o zavodih se razpis za imenovanje ravnatelja (direktorja) objavi v sredstvih javnega obveščanja. Kot ustrezna se šteje objava v tiskanih medijih; dnevnem, periodnem časopisju (Šolski razgledi), Uradnem listu RS. Gre za posebno ureditev, za katero ne veljajo določbe delovnopravne zakonodaje, ki ureja objavo prostih delovnih mest, ki poleg objave prostega delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje kot ustrezno določa tudi objavo na internetni strani zavoda.

V javnem razpisu se določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejema prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od štirih mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od osem in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev k prijavi predložiti program vodenja zavoda. V razpisu se lahko navede tudi druge, neobvezne sestavine, kot npr. navedba o dosedanjih izkušnjah kandidata, kratek življenjepis, vendar pa je treba poudariti, da zakon teh sestavin izrecno ne zahteva, zato lahko služijo le kot dodatna informacija svetu šole, ne pa kot formalni pogoj za presojo popolnosti vloge. Če kandidat teh dodatnih podatkov ne predloži, vloge ni mogoče šteti za nepopolno.

Pregled pravočasnosti, popolnosti vlog in izpolnjevanje pogojev

Po preteku prijavnega roka svet zavoda oziroma komisija pregleda prijave kandidatov z dokumentacijo in ugotovi, ali so vloge prispele pravočasno, ali so popolne (so priložena dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah, nazivu, opravljenem ravnateljskem izpitu, nekaznovanosti, program vodenja zavoda) in ali prijavljeni kandidati ustrezajo razpisnim pogojem. Dokazila se lahko predloži fotokopirana. Svet zavoda lahko preveri verodostojnost predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev za ravnatelja.

Pravočasnost

Vloga je pravočasna, če prispe v roku, ki je določen v razpisu. Roki se štejejo tako, da se kot začetek teka roka šteje naslednji dan po objavi javnega razpisa in se izteče na zadnji dan določenega roka. V rok se štejejo vsi dnevi, ne glede na to ali so znotraj roka tudi dela prosti dnevi (sobote, nedelje, prazniki) in se ne podaljša, če se rok izteče na tovrstne dni. Če se ugotovi, da je vloga nepravočasna, mora to dejstvo svet ugotoviti s sklepom in kandidata izločiti iz nadaljnjega postopka. O tem dejstvu se kandidata obvesti po končanem postopku o imenovanju v obvestilu o neizbiri.

Popolnost

Vloge, ki so pravočasne, se v naslednjem koraku preveri tudi z vidika popolnosti. Popolnost vloge pomeni, da vloga izkazuje zahtevane pogoje s predloženimi dokazili. V razpisu ni mogoče določiti, da svet zavoda ne bo obravnaval nepopolnih vlog. Če prijavljeni kandidat ni predložil vseh potrebnih dokazil, se ga pozove k dopolnitvi vloge. Kandidatu je treba za to dati ustrezen rok (tri do osem dni), pozove se ga pisno, lahko pa tudi po elektronski poti ali telefonsko, če je v vlogi navedel ta načina kot načina sprejemanja obvestil v postopku. V razpisni dokumentaciji se zabeleži, kako je bilo obvestilo posredovano. Pri obveščanju je kandidata treba opozoriti, da bo v primeru nepravočasne dopolnitve vloge iz izbirnega postopka izločen, ker bo njegova vloga zavržena in v nadaljnjem postopku ne bo udeležen. Tudi o tem dejstvu se kandidata obvesti po končanem postopku o imenovanju.

Izpolnjevanje pogojev

Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje ob oddaji vloge, pogoje, ki jih izpolni med postopkom, ni mogoče upoštevati. Če kandidat ne izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določenih pogojev (izobrazba, strokovni izpit, naziv, delovne izkušnje, nekaznovanost) svet zavoda sprejme sklep, da prijavljeni kandidat ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, njegovo vlogo se zavrne in se ga zato izloči iz izbirnega postopka. Tudi o tem dejstvu se kandidata obvesti po končanem postopku o imenovanju.

Pridobitev mnenj

Svet zavoda si mora v skladu z osmim odstavkom 53. a člena ZOFVI pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež, kadar je ustanovitelj šole samoupravna narodna skupnost, pa tudi mnenje te skupnosti ter tudi obrazloženo mnenje sveta staršev. Pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja javne poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije, javnega dijaškega doma ter zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami si mora svet zavoda pridobiti še obrazloženo mnenje dijakov, pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja javne višje strokovne šole pa obrazloženo mnenje študentov. Svet si mora pridobiti mnenje o vseh kandidatih, ki so vložili pravočasne, popolne vloge in ki izpolnjujejo vse pogoje. Svet (komisija v imenu sveta) za navedena mnenja zaprosi pisno. Zakon določa 20-dnevni rok, v katerem so pristojni organi dolžni podati mnenje. Če temu roku ne sledijo, lahko svet nadaljuje postopek tudi brez mnenj. Svet na pridobljena mnenja ni vezan v pomenu strogega sledenja, ker sicer bi bila predpisana soglasja. Bi pa kazalo vpeljati kulturo argumentiranega obravnavanja mnenj in še posebej utemeljitve argumentov, ko se svet odloči v nasprotju z večinsko podporo posameznim kandidatom, še posebej, ko predstavniki posameznih skupin glasujejo v nasprotju z mnenji okolja, katerega predstavniki so.

Svet zavoda (komisija) za mnenje pristojnih organov zaprosi pisno. K zaprosilu priloži prijave vseh kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja in dokazila; svet lokalno skupnost za mnenje zaprosi istočasno, kot je za mnenje zaprosil vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor, svet staršev, dijake in študente; svet lokalni skupnosti (naknadno) ni dolžan predložiti rezultatov o izidu glasovanja o mnenju na vzgojiteljskem, učiteljskem in predavateljskem zboru in obrazloženega mnenja sveta staršev, dijakov in študentov, saj gre za ločena mnenja, ki jih poda vsak organ zase, z vidika svojih pristojnosti.

Mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora

Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor tajno glasuje o mnenju za posameznega kandidata. Pri oblikovanju mnenja sodelujejo vsi strokovni delavci, ki so člani vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora, ne glede na to, ali imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas, ali pa delo opravljajo na podlagi dogovora o dopolnjevanju učne obveznosti ter ne glede na trajanje in obseg zaposlitve (s polnim ali krajšim delovnim časom). Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor po opravljenem glasovanju pripravi poročilo o glasovanju in rezultatih glasovanja ter ga posreduje svetu šole. Pogosto se pojavi vprašanje sklepčnosti in ugotavljanja večinske podpore. Za postopek oblikovanja mnenj v zakonodaji ni posebnih zahtev, kar pomeni, da je treba upoštevati splošna pravila sklepčnosti kolektivnih organov; lahko sklepa, če je prisotna večina članov. Problem nastane pri poročanju podpore: posredovati je treba podatke, koliko je članov vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora, koliko je bilo prisotnih, kolikšno podporo je dobil posamezni kandidat med prisotnimi. Zakonodaja ne zahteva večinske podpore, presoja je prepuščena svetu zavoda.

Mnenje sveta staršev

Svet staršev obrazloženo mnenje oblikuje na seji. Mnenje potrdi z glasovanjem. Pravila glasovanja so enaka kot v vseh drugih primerih odločanja sveta staršev. Tudi sveti staršev naj bi imeli poslovnik, ki naj bi določil procesna pravila delovanja svetov staršev.

Mnenje lokalne skupnosti (samoupravne narodne skupnosti)

Lokalna skupnost ( samoupravne narodne skupnosti) poda obrazloženo mnenje po postopku in na način, kot je določen s statutom lokalne skupnosti (samoupravne narodne skupnosti).

Mnenje dijakov

Kako dijaki oblikujejo svoje mnenje je predvsem odvisno od njihove organiziranosti. Dijaška skupnost ni obligatorno združevanje. Je sicer običajna, lahko pa bi se zgodilo, da tudi ne bi bila organizirana. Če je organizirana, se mnenje oblikuje na način, kot se oblikujejo vse druge odločitve skupnosti, posebnih pravil ni.. Če pa skupnosti ne bi imeli organizirane, bi moral za zbor dijakov organizacijsko poskrbeti ravnatelj. Pravila delovanja zbora dijakov bi moral zbor oblikovati na sami seji, če nima oblikovanih splošnih pravil odločanja(poslovnik).

Mnenje študentov

Enako, kot je navedeno v točki d) Mnenja dijakov, velja tudi za mnenje študentov.

Predstavitev kandidatov

Vsi organi, ki sodelujejo v postopku imenovanja, se lahko odločijo, da kandidate povabijo k predstavitvi. Predstavitev lahko poteka pred posameznim organom, lahko pa se organizira tudi skupna predstavitev (posebne zakonske ureditve ni). Pri tem je treba biti posebej pozoren, da so vsi kandidati enako obravnavani. Na predstavitev se vabijo le kandidati, ki so oddali pravočasne in popolne vloge ter izpolnjujejo pogoje za imenovanje.

Izbira kandidata

Svet zavoda odloča o izbiri med prijavljenimi kandidati, ki so vložili pravočasne in popolne vloge in pri katerih je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje za imenovanje. Svet odloča na podlagi pisne dokumentacije, morebitne predstavitve kandidatov in pridobljenih mnenj. Po izteku 20-dnevnega roka lahko svet odloča, četudi mnenja niso bila podana. Mnenje je namreč le ena izmed okoliščin, ki pomaga svetu pri ugotavljanju ustreznosti kandidata tudi z vidika sprejemljivosti v kolektivu, pri starših, dijakih, študentih in v lokalnem okolju.

Pridobitev mnenja ministra k predlogu za imenovanje

Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Na spletnih straneh MIZŠ je dostopen obrazec (»PREDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATA/KANDIDATKE ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICO«), iz katerega je razvidno, da je treba predlogu priložiti:

 • sklep sveta zavoda o razpisu za delovno mesto ravnatelja,
 • fotokopijo objavljenega razpisa z navedbo datuma objave javnega razpisa ter sredstva javnega obveščanja (javnega glasila), v katerem je bil razpis objavljen,
 • mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora o izbranem kandidatu za ravnatelja (s podatki o številu strokovnih delavcev, ki so glasovali in o izidu tajnega glasovanja),
 • obrazloženo mnenje lokalne skupnosti o izbranem kandidatu za ravnatelja,
 • obrazloženo mnenje sveta staršev o izbranem kandidatu za ravnatelja,
 • obrazloženo mnenje dijakov,
 • obrazloženo mnenje študentov,
 • fotokopijo zaprosila za mnenje lokalne skupnosti, vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora, sveta staršev, dijakov in študentov za izbranega kandidata - le v primeru, da svet zahtevanih mnenj ni uspel pridobiti,
 • vlogo izbranega kandidata, ki ga svet predlaga za imenovanje za ravnatelja, s fotokopijami:
  1. diplome,
  2. potrdila o pridobljeni pedagoško-andragoški izobrazbi oziroma specialno pedagoški izobrazbi (če je potrebna),
  3. potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
  4. potrdila o pridobljenem nazivu na področju vzgoje in izobraževanja,
  5. potrdilo o imenovanju v naziv predavatelja,
  6. potrdila o opravljenem ravnateljskem izpitu,
  7. dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
  8. potrdila iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje)
  9. potrdila sodišča, da izbrani kandidat ni v kazenskem postopku (izda ga krajevno pristojno sodišče programa vodenja zavoda),
 • sklep o izbiri kandidata za ravnatelja,
 • obrazec s podatki o izbranem kandidatu za ravnatelja.

Imenovanje ravnatelja

Minister je dolžan podati mnenje v 30 dneh po prejemu predloga. Če mnenja v navedenem roku ne poda, lahko svet o imenovanju odloči brez njegovega mnenja. Svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. V sklepu je treba izrecno določiti, kdaj bo ravnatelj nastopil mandat. Dan imenovanja običajno ne pomeni tudi dejanskega nastopa mandata. Petletni mandat se šteje od prevzema mandata in posledično sklenitve pogodbe o zaposlitvi za to delovno mesto.

Če je mnenje ministra negativno, ker izbrani kandidat ne izpolnjuje vseh predpisanih pogojev oziroma je bil kršen postopek izbire in je takšna kršitev bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata, bi bilo morebitno imenovanje takega kandidata nezakonito. Nezakonitost lahko ugotovi šolska inšpekcija, ki naloži svetu razveljavitev postopka, ali sodišče, če bi neizbrani kandidat uveljavljal sodno varstvo.

Odločitev sveta o imenovanju ravnatelja je zadnje dejanje v postopku. Če svet ne izglasuje imenovanja, mora sprejeti sklep, da se razpisni postopek konča, in ponoviti javni razpis za imenovanje ravnatelja. Če bi to pomenilo, da ponovljenega postopka ni mogoče ponovno pravočasno izpeljati do izteka mandata aktualnemu ravnatelju, je svet dolžan imenovati vršilca dolžnosti ravnatelja in postopek ponoviti. Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet vršilca dolžnosti ravnatelja ne imenuje, vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh imenuje minister.1

Obveščanje kandidatov

O odločitvi o imenovanju ravnatelja svet obvesti vse prijavljene kandidate. Kandidatom, ki so bili izločeni iz postopka zaradi nepravočasnosti, nepopolnosti vloge ali neizpolnjevanja pogojev, mora svet v obvestilu to posebej obrazložiti. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo, v skladu s 36. členom Zakona o zavodih se zahtevo vloži pri sodišču, pristojnem za delovne spore.2 V skladu z navodili ministrstva se pošlje obvestilo o imenovanju tudi temu. Obrazec je objavljen na spletni strani ministrstva. “OBVESTILO O IMENOVANJU«.

Pogodba o zaposlitvi ravnatelja, direktorja, vršilca dolžnosti

Po opravljenem postopku imenovanja ravnatelja, direktorja, svet (v njegovem imenu predsednik sveta) z imenovanim podpiše pogodbo o zaposlitvi. Pogodbo o zaposlitvi je treba podpisati pred nastopom mandata. V pogodbi o zaposlitvi je treba jasno določiti dan nastopa mandata. V skladu z navodili ministrstva je treba pogodbo o zaposlitvi posredovati v vednost ministrstvu.3

Če je bil imenovan vršilec dolžnosti ravnatelja, se z njim sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas do imenovanja ravnatelja, največ pa za eno leto.

1 54. člen

(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja)

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet javnega vrtca oziroma šole imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev javnega vrtca oziroma šole oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet javnega vrtca oziroma šole ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.

V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.

Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.

2 36. člen

Organ, ki je pristojen za imenovanje, mora v roku, določenem v razpisu, obvestiti vsakega prijavljenega kandidata o izbiri in ga poučiti, da ima pravico pregledati razpisno gradivo in v petnajstih dneh po prejemu obvestila zahtevati sodno varstvo pri pristojnem sodišču, če misli, da je bil kršen za izvedbo razpisa določeni postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev.

Če imenuje direktorja organ republike, občine ali mesta, se zahteva za sodno varstvo vloži pri sodišču, pristojnem za upravne spore, ki odloči o zahtevi po postopku, določenem za te spore. V drugih primerih se zahteva za sodno varstvo vloži pri sodišču, pristojnem za delovne spore.

3 Povzeto po okrožnici ministrstva:

»Vrtci

Po opravljenem imenovanju vrtec pošlje sklep o imenovanju ravnatelja in en podpisan izvod pogodbe o zaposlitvi ravnatelja v vednost na ministrstvo.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s pogodbami za ravnatelje s področja vrtcev je pristojna uradna oseba Olga Jukič, tel. 01 400 5399, e-naslov: ravnatelji-pogodba.mizks@gov.si.

Zavodi s področja osnovnega in glasbenega šolstva

Po opravljenem imenovanju šola ministrstvu pošlje sklep o imenovanju ravnatelja. Zahtevek za vzorec pogodbe o zaposlitvi ravnatelja šola posreduje na elektronski naslov ravnatelji-pogodba.mizks@gov.si. Svet šole z imenovanim ravnateljem, najkasneje do nastopa dela, sklene pogodbo o zaposlitvi. En izvod podpisane pogodbe šola pošlje ministrstvu.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s pogodbami za ravnatelje s področja osnovnega in glasbenega šolstva je pristojna uradna oseba Živko Banjac, tel. 01 400 57 53, e-naslov: ravnatelji-pogodba.mizks@gov.si.

Zavodi s področja srednjega in višjega šolstva ter dijaških domov

Vzorec pogodbe o zaposlitvi za ravnatelja javne poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije in javnega dijaškega doma ter višje strokovne šole je priloga te okrožnice. En podpisan izvod pogodbe o zaposlitvi pošljete v vednost ministrstvu.«

Nazaj