Tradicionalni slovenski zajtrk 2022 bo 18. novembra

08. 9. 2022

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk se bo po Pravilniku o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah izvajal v petek, 18. novembra 2022.

Po navedenem pravilniku se namreč zajtrk se izvede na dan slovenske hrane, ki je vsak tretji petek v novembru.

Zajtrk je sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolk ali drugega svežega ali suhega sadja brez dodanega sladkorja. Kruh mora biti proizveden v Republiki Sloveniji, vsa druga živila pa morajo biti pridelana in predelana v Republiki Sloveniji. Poreklo živil se dokazuje z izjavo dobavitelja, da so bili pridelani in predelani v Republiki Sloveniji, ali z ustreznimi certifikati. Izjave in certifikati morajo spremljati živila ob njihovi dobavi.

V primeru dobave živil s kmetij je zahteva o poreklu živil izpolnjena, če je iz spremljajočih knjigovodskih listin razvidno, da je živilo dobavila kmetija z dopolnilnimi dejavnostmi za predelavo primarnih kmetijskih pridelkov oziroma prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij. Prav tako je zahteva o poreklu kruha izpolnjena, če ga spremlja knjigovodska listina, iz katere je razvidno, da je bil proizveden v obratu v Republiki Sloveniji.

Po pravilniku lahko lahko vrtci, osnovne šole in zavodi za za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vložite zahtevo za povračilo stroškov za živila v tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki je sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolka, ki morajo biti pridelani oziroma predelani v Sloveniji.

Upravičenci lahko zahtevate povračilo stroškov za živila do največ 0,72 evra na osebo. To spremembo predvideva Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, ki velja od septembra 2022 dalje. Za določitev višine sredstev za povračilo stroškov posameznemu upravičencu se upošteva število otrok in učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2022.

Živila, ki se ne porabijo na dan tradicionalnega slovenskega zajtrka, se porabijo za prehrano otrok in učencev upravičenca pozneje, v skladu z rokom uporabe.

Skrbnik in odgovorna organizacija je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vlogo za izplačilo nadomestila odgovorna oseba upravičenca ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se odgovorna oseba upravičenca ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije. Če vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi odgovorna oseba upravičenca ali njen pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.

Rok za vložitev vloge začne teči 4. decembra in se izteče 20. decembra.

Agencija na podlagi vloge odloči o višini nadomestila, do katere je upravičen posamezni upravičenec, in izda odločbo najpozneje do 21. februarja v naslednjem letu po izvedbi zajtrka. Agencija upravičencem izplača sredstva iz prejšnjega odstavka iz proračuna naslednjega leta po izvedbi zajtrka.

Nazaj