Zagotavljanje toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo po okrožnici MIZŠ 4. 11. 2020

13. 11. 2020

Na MIZŠ so v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo in tak obrok potrebujejo, po usklajevanju z občinami oblikovali možnosti, ki se upoštevajo glede na organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela in sicer, ko je:

1.Za vse učence in dijake je organizirano izobraževanje na daljavo

Organizacijo toplega obroka prevzamejo lokalne skupnosti (v primeru manjših občin lahko tudi več občin skupaj, po predhodnem dogovoru), ki izvedejo izbor šole ali več šol, ki bodo topli obrok pripravljale. Občine objavijo poziv (na svojih spletnih straneh, lokalnih medijih ali v sodelovanju z osnovnimi šolami na spletnih straneh lokalnih osnovnih šol) učencem in dijakom s prebivališčem v občini, da se prijavijo na brezplačni topli obrok.

V pozivu je opredeljen tudi naslednji kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo občini, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in distribucijo toplega obroka za svojo lokalno skupnost (določi šolo ali šole za pripravo prehrane, dogovori distribucijo in prevoz prehrane…).

S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka

Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki hrano pripravlja. Izjemoma občina za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti.

Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna. Ceno toplega obroka, ki vključuje strošek dostave in način izplačila sredstev, s sklepom določi ministrica, pristojna za izobraževanje.

  1. Pouk za učence in dijake organiziran kombinirano - kot izobraževanje na daljavo in izobraževanje v šoli

Šola za učence in dijake, za katere pouk poteka v šoli, organizira prehrano v skladu z Zakonom o šolski prehrani.

Šola za učence, ki se izobražujejo na daljavo, in ki so v skladu s kriteriji upravičeni do brezplačnega toplega obroka ter ga potrebujejo, organizira topli obrok po enaki ceni kot za učence, za katere pouk poteka v šoli.

Za dijake, ki se izobražujejo na daljavo, občina določi šolo, v kateri dijaki lahko prevzamejo topli obrok.

Kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka je naslednji:

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. Srednje šole zbrane podatke o prijavah posredujejo občini, ki na podlagi zbranih potreb dijakov organizira pripravljanje in distribucijo toplega obroka na nivoju občine (določi šolo ali šole za pripravo prehrane za dijake, dogovori distribucijo in prevoz prehrane za dijake, poskrbi za obveščanje dijakov…).

S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli. Izjemoma se za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti. Za dostavo obroka se občina dogovori s šolami.

Višino priznanih stroškov dostave in način izplačila sredstev s sklepom določi ministrica, pristojna za izobraževanje.

  1. Pouk za vse učence in dijake organiziran v šoli

Če za vse učence in dijake pouk poteka v šoli, le-ta organizira šolsko prehrano v skladu z Zakonom o šolski prehrani.

Nazaj