Sestava sveta

13. 8. 2015

V skladu s splošno definicijo sveta zavoda, ki jo določa Zakon o zavodih svete sestavljajo predstavniki ustanovitelja, delavcev in uporabnikov. ZOFVI v 46. členu obligatorno določa sestavo svetov s tem, da določa interesne skupine, ki imajo svoje predstavnike v svetu, in tudi število članov.1 Na področju vzgoje in izobraževanja predstavljajo uporabnike v vrtcih, osnovnih šolah in glasbenih šolah osnovnega glasbenega izobraževanja starši; v srednjih šolah, dijaških domovih in zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na nivoju srednjega izobraževanja starši in dijaki; v višjih strokovnih šolah pa študentje. V organizacijah za izobraževanje odraslih sodelujejo v svetu tudi odrasli, ki se v njih izobražujejo, pod pogojem, da je v aktu o ustanovitvi tako določeno. Zaposleni imajo aktivno in pasivno volilno pravico ne glede na obliko sklenjenega delovnega razmerja (določen, nedoločen čas) in trajanje (polni, skrajšani delovni čas). Izjema so le osebe, ki opravljajo funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda. Ti ne morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet. Kadar je vrtec oziroma šola ali drug vzgojno-izobraževalni zavod organiziran kot enovit zavod, kadar torej nima organizacijskih enot oziroma enot ali podružnic šol, z aktom o ustanovitvi ni mogoče spremeniti strukture sveta in števila posameznih predstavnikov, določenih z zakonom.

Posebej velja opozoriti na primere, ko ustanovi vrtec oziroma šolo več ustanoviteljev. V teh primerih se število predstavnikov ustanovitelja ne množi s številom dejanskih ustanoviteljev, temveč vsem skupaj pripada le toliko mest, kolikor jih zakon ustanoviteljem določa za posamezno vrsto šol oziroma vrtcev. Enako velja tudi za primere, ko je v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZOFVI soustanoviteljica vrtca oziroma šole samoupravna narodna skupnost. Predstavniku samoupravne narodne skupnosti pripada eno izmed ustanoviteljskih mest. Če pa je ustanoviteljica država, pripada eno ustanoviteljsko mesto predstavniku lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež. Na podlagi sporazuma lahko to mesto zaseda tudi predstavnik več lokalnih skupnosti, za območje katerih šola zagotavlja izobraževanje in so zato zainteresirane za sodelovanje pri njenem upravljanju. Navedena delitev ustanoviteljskih mest mora biti določena že v samem aktu o ustanovitvi.

Posebna ureditev velja za sestavo svetov javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, v okviru katerih so oblikovane organizacijske enote, pa tudi za svete vrtcev, ki imajo organizirane enote vrtca, in za šole, ki imajo podružnice. V teh primerih zakon sestave sveta in števila članov ne določa, temveč to prepušča aktu o ustanovitvi. Pri določanju sestave sveta je treba zagotoviti enakomerno zastopanost delavcev vseh organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružnic šol. Enakomerna zastopanost ne pomeni, da mora imeti vsaka od naštetih organizacijskih oblik svojega predstavnika oziroma enako število predstavnikov v svetu. Merilo za določitev števila predstavnikov delavcev je predvsem število zaposlenih (pri čemer je treba pojem zaposleni razumeti v smislu števila izvajalcev dejavnosti ne glede na vrsto sklenjene pogodbe) in obseg dejavnosti, ki jo opravlja posamezna organizacijska enota oziroma enota vrtca ali podružnica šole. Pri tem pa kaže upoštevati tudi številčno razmerje med predstavniki ustanovitelja, delavcev in staršev ter predstavniki vajencev, dijakov, študentov višjih šol ali odraslih, ki ga zakon oblikuje pri enovitih vrtcih in šolah. Predvsem se je treba izogibati preštevilnim svetom, ki so se v praksi izkazali kot neoperativni organi, katerih sklepčnost je zelo težko zagotoviti. To je še posebej pomembno zato, ker je treba v skladu z zakonom odločitve sprejemati z večino glasov vseh članov. Če je interese posameznih delov mogoče pokriti v okviru z zakonom določenega števila in razporeditve, ni nikakršne potrebe za njihovo spremembo. Poleg splošne opredelitve sestave sveta ZOFVI posebej določa, da je v primeru, ko je ena izmed organizacijskih enot višja strokovna šola, član sveta po funkciji predsednik strateškega sveta. V primeru, ko je organiziran tudi medpodjetniški center, je član sveta lahko tudi predstavnik fizičnih in pravnih oseb, ki kot partnerji sodelujejo pri izvajanju dejavnosti medpodjetniškega izobraževalnega centra, če je tako določeno z aktom o ustanovitvi zavoda na podlagi pogodbe o sodelovanju, ki jo sklenejo z zavodom.

1 46. člen

(sestava sveta)

Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, svet javne poklicne oziroma strokovne šole, gimnazije in javnega dijaškega doma sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sestavo sveta višje strokovne šole ureja poseben zakon.

Svet javne organizacije za izobraževanje odraslih sestavljajo: dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika delavcev, če je tako določeno z aktom o ustanovitvi pa tudi en predstavnik odraslih, ki se izobražujejo v organizaciji za izobraževanje odraslih.

 

Nazaj