Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju

03. 3. 2016 | Avtor: Petra Ertl, urednica

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju, kot jih določajo:

  • • Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 -ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415 in 101/13 - ZDavNepr),
  • • aneksi h kolektivnim pogodbam (Uradni list RS, št. 40/12 in 46/13) in
  • • Ugotovitveni sklep (Uradni list RS, št. 4/2016).
strošek oz. prejemek              višina       pravna podlaga

solidarnostna pomoč

            577,51 evra

-          ZUJF

-          aneksi

regres za prehrano med delom za javne uslužbence v obdobju od 1. januarja 2016 dalje

regres za prehrano med delom za funkcionarje v obdobju od 1. januarja 2015 dalje

-          3,62 evra na dan

 

-          3,52 evra na dan

-          ZUJF

-          aneksi

-          ugotovitveni sklep

-          ZUJF

nadomestilo za ločeno življenje

 140,54 evra za nadomestilo stroškov stanovanja

-          ZUJF

-          aneksi

dnevnica za službeno potovanje v državi

 16 evrov, če traja službeno potovanje več kot 12 ur

-          ZUJF

-          aneksi

kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene

     18 % cene neosvinčenega bencina (95 oktanov) za kilometer za občasno uporabo

     30 % cene neosvinčenega bencina (95 oktanov) za kilometer za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi

-          ZUJF

-          aneksi

jubilejne nagrade

 za 10 let delovne dobe: 288,76 evra,

 za 20 let delovne dobe: 433,13 evra,

 za 30 let delovne dobe: 577,51 evra

-          ZUJF

-          aneksi

terenski dodatek

 21 % dnevnice za službeno potovanje v državi (21 % od 16 evrov = 3,36 evra)

-          ZUJF

-          aneksi

POMEMBNO:

Z UVELJAVITVIJO ANEKSOV H KOLEKTIVNIM POGODBAM DEJAVNOSTI (glej Uradni list RS, št. 46/2013) je treba pri preverjanju izpolnjevanja pogojev glede pravice do jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči upoštevati:

  • članom reprezentativnih sindikatov, podpisnikov aneksa, pripada 20 % višja jubilejna nagrada,
  • članom reprezentativnih sindikatov, podpisnikov aneksa, pripada 20 % višja solidarnostna pomoč, pri čemer zanje velja tudi višji limit – solidarnostna pomoč članu reprezentativnega sindikata pripada, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega 130 % minimalne plače, razen v primerih naravnih nesreč.

Znesek minimalne plače znaša od 1. januarja 2016 790,73 evra (Uradni list RS, št. 6/2016).

Nazaj