Prilagajanje dela v VIZ po zadnjih ukrepih za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (posodobljeno 16. 3. 2020)

16. 3. 2020

MIZŠ je vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom poslal okrožnico, da se začasno (vsaj do 29. 3.) prepove zbiranje ljudi v VIZ. To v praksi pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah (se bo po možnosti izvajala na daljavo) oziroma, da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala.

S tem so tudi povezana vprašanja pravne ureditve pravic in obveznosti delodajalcev in zaposlenih, kjer je treba upoštevati tudi zakonske določbe (in omejitve) ZDR-1, kolektivne pogodbe in druge zakonodaje.

Tako po navodilih iz okrožnice ravnatelj, glede na možnosti, ravna avtonomno sprejema ukrepe, potrebne za zavarovanje ljudi in premoženja, ob upoštevanju navodil pristojnih institucij, tudi glede opravljanja delovnih obveznosti zaposlenih in izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

V času izvajanja tega ukrepa, zaposleni, ki so zdravi in se lahko prosto gibljejo (niso v karanteni) izvajajo svoje delovne obveznosti v skladu z organizacijo dela, kot jo določi ravnatelj. Pri tem ima ravnatelj na razpolago več možnosti, ki jih lahko uporabi:

  • zaposleni opravljajo svoje delo na delovnem mestu (119. člen ZOFVI);
  • učiteljem in drugim zaposlenim, ki delajo v neenakomernem delovnem času, se delovni čas prerazporedi tako, da v času »zaprtja šole« nimajo delovne obveznosti (podobno kot se načrtuje delo za čas šolskih počitnic), o čemer morajo biti zaposleni obveščeni najmanj en dan pred začasno prerazporeditvijo delovnega časa na način, ki je pri delodajalcu običajen; »manjkajoče« ure delovne obveznosti bodo opravili v času, ko se bo pouk spet pričel izvajati;
  • na podlagi 169. člena ZDR-1 se lahko zaradi izrednih razmer, tudi brez soglasja zaposlenih, odredi delo na drugem kraju ali druga vrsto dela, in sicer za čas trajanja takšnih okoliščin. Kot izhaja iz mnenja MDDSZ, se lahko kot delo na drugem kraju odredi tudi delo na domu, pri čemer MDDSZ izrecno izpostavlja, da mora delavec v tem primeru voditi dnevno evidenco delovnega časa ter jo posredovati delodajalcu (pri tem je možen dogovor, da se sporočajo samo podatke o številu ur, če so drugačne od 8 dnevno pri polnem delovnem času). O odrejenem delu na domu je potrebno obvestiti tudi pristojni inšpektorat za delo. Pri uporabi določbe 169. člena ZDR-1 ne gre za delo izven zavoda v smislu 44. c člena KPVIZ. Vzorec sklepa o odreditvi dela na domu pošiljamo v prilogi.
  • izraba letnega dopusta;
  • na podlagi 50. člena KPVIZ so lahko zaposleni odsotni z dela do pet delovnih dni zaradi elementarne (naravne) nesreče (kot naravna nesreča je po zakonu, ki ureja varstvo pred naravnimi nesrečami opredeljen tudi množičen pojav nalezljive človeške bolezni) in v tem primeru je zaposleni upravičen do nadomestila v višini 100% osnove, ki plača delavca, ki bi jo prejel za redni delovni čas v tekočem mesecu, če bi delal (četrti odstavek 92. člena KPVIZ).

Poudariti je treba, da to ni čas počitnic, ampak se vzgojno-izobraževalna dejavnost omeji v fizični obliki, kar pomeni, da ni stikov med zaposlenimi in udeleženci izobraževanj. Če je možnost izvajanja pouka na daljavo, se to izvaja. Če te možnosti iz različnih vidikov ni, se ta ne more izvajati.

Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so ustanovljeni za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ni prepovedi zbiranja, saj so v njih otroci in mladostniki nameščeni (tudi) na podlagi odločitev sodišč, zato se ne zapirajo, so pa zavodi dolžni dosledno upoštevati vsa dosedanja navodila in preventivne ukrepe ter ravnati v skladu s pripravljenimi načrti za kontinuirano delovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Pojavlja se tudi vprašanje glede realizacije pouka v tem šolskem letu. V okrožnici navajajo, da se zvezi z organizacijo dela v šoli, v času, ko je le-ta za učence zaprta, se ne uporabljajo določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (50/12, 56/12 popr, 20/19, 36/19), ki se nanašajo na trajanje pouka, urnik in pouka proste dneve. Navodilo o načinu in roku za izpolnitev izobraževalnega programa, bo ministrstvo, kot to določa pravilnik, ki ureja šolski koledar, sporočilo, ko bo znano, koliko časa bo preventivni ukrep prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, trajal.

Po okrožnici št. 6030-1/2020/11, ki jo je MIZŠ objavilo 15. 3. pa varstva v vseh vzgojno-izobraževalnih ustanovah ne bo. Prav tako na delovno mestno ne prihajajo zaposleni, razen tisti, ki so člani kriznega štaba po okrožnici številka: 6030-1/2020/9 z dne 13. 3. 2020 z zadevo: Epidemija koronavirusa v Republiki Sloveniji – položaj šol in zavodov od 16. 3. 2020 dalje, kjer navajajo:

2. Položaj zaposlenih v šolah

Za zaposlene, za katere z zaprtjem šole preneha potreba po opravljanju dela, ima ravnatelj na voljo različne ukrepe, ki so pojasnjeni v okrožnici št. 6030-1/2020/8 z dne 12. 3. 2020.

Delavci, katerih narava dela to omogoča, lahko po odredbi ravnatelja opravljajo delo na domu. Podrobnejša navodila o tem najdete prav tako v zgoraj navedeni okrožnici. Pomembno pri tej obliki je, da delavec vodi evidenco opravljenih ur oz. po dogovoru z delodajalcem sporoča le podatke o številu ur, če so drugačni od osmih ur.

Za nujno vzdrževanje objekta in prostorov šole ter zagotovitev potrebnih osnovnih organizacijskih ukrepov ravnatelj določi krizno skupino. Člani krizne skupine prihajajo na delo in opravljajo nujne naloge, ki so vezane na delovne naloge posameznika, kot tudi vse naloge, ki jih odredi ravnatelj. V skladu z navodili NIJZ zaposleni, ki bodo ostali na delu, uporabljajo vso zaščitno opremo (maske, razkužila, …).

Nazaj