SPREMEMBA ZOFVI-J VELJA OD 1. 9. 2015

19. 8. 2015 | Avtor: Petra Ertl, urednica

Spremenjen je bil 11. člen, ki govori o zaposlitvi za nedoločen čas. Ta se tako glasi:

Do zaključka šolskega leta 2017/2018 lahko strokovni delavci, ki imajo v šoli sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas v obsegu polnega delovnega časa, pa jim ni mogoče zagotoviti zakonsko določenega obsega za poučevanje predmetov, za katere izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje, in je to potrebno zaradi nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, dopolnjujejo učno obveznost pri drugih predmetih.

Obseg dopolnjevanja iz prvega odstavka tega člena:
- v šolskem letu 2015/2016 ne sme presegati 40 odstotkov,
- v šolskem letu 2016/2017 ne več kot 30 odstotkov in
- v šolskem letu 2017/2018 ne več kot 20 odstotkov zakonsko določenega obsega učne obveznosti strokovnega delavca.
Za določitev osnovne plače delavca se v primeru iz prvega odstavka tega člena smiselno uporabljajo določbe 14. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15).
 

Nazaj