Finance

18. 8. 2019

Aktivna politika izterjave v javnih zavodih

Postopki izterjave zapadlih terjatev v javnih zavodih

Plačilna nedisciplina, ki je prisotna v širši družbi, je žal prisotna tudi v vzgojno-izobraževalnih javnih zavodih. Povzročajo jo kupci oziroma uporabniki storitev (starši oziroma skrbniki otrok), ki ne spoštujejo dogovorjenih zneskov, rokov in pristopov poravnavanja zapadlih obveznosti.

Pojav plačilne nediscipline ni povezan zgolj ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 5. 2019

Tržna dejavnost in izplačilo delovne uspešnosti

Javni zavod lahko poleg dejavnosti (negospodarske javne službe) opravlja tudi druge dejavnosti, s katero dopolnjuje svojo dejavnost (t.i. tržno dejavnost). Možnost izvajanja tržne dejavnosti mora izhajati in zakona, podzakonskega predpisa ali akta o ustanovitvi (npr. odloka o ustanovitvi javnega zavoda). Ustanovitelj je tisti, ki opredeli katero dejavnost lahko zavod ...

Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2019

Kaj mora ravnatelj vedeti o računovodstvu

V Priročniku za ravnatelje so že obravnavane teme s finančnega področja, kot so finančni načrt, bilanca stanja, stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, izkaz prihodkov in odhodkov, obveznosti na področju finančnega poslovanja, upravljanje s tveganji, ki jim je izpostavljena ustanova, zato je namen tega prispevka spoznati ravnatelje o ...

Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2019

Financiranje vzgoje in izobraževanja

Splošno

Za opravljanje nepridobitne dejavnosti se najpogosteje ustanavljajo zavodi, katerih delovanje in ustanovitev predpisuje Zakon o zavodih (Ur. l. št 12/91, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP; v nadaljevanju ZZav). ZZav opredeljuje zavod, kot organizacijo, katere cilj ...

07. 1. 2019

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije  (ZIPRS1819-A, Uradni list RS, št. 83/2018) velja od 25. 12. 2018 dalje, spremembe s področja politike zaposlovanja in plač ter drugih stroškov dela v javnem sektorju pa se nanašajo na naslednje vsebine:

28. 2. 2018

Obvezne sestavine pogodbe sklenjene z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja

Javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja lahko notranje revidiranje zagotavljajo z eno izmed naslednjih oblik:

  • z lastno službo,
  • s skupno notranje revizijsko službo ali
  • z najemom zunanjega izvajalca (v skladu s predpisi s področja javnega naročanja).

V primeru, da javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja notranjega revidiranja ne ...

04. 1. 2018

Izračun in poraba presežkov po novem fiskalnem pravilu

O Zakonu o fiskalnem pravilu

Na podlagi tretjega odstavka 148. čl. Ustave RS je bil 10. julija 2015 sprejet Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki je začel veljati 25. julija 2015.

ZFisP ureja način in časovni okvir izvajanja srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja ter merila za ...

Samo za aktivne naročnike:
01. 1. 2018

Notranje revizije v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Notranjerevizijska dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Opredelitev notranjega revidiranja

Nadziranje je poleg načrtovanja in izvrševanja pomemben dejavnik proračunskega poslovanja, naj gre za nadziranje poslovanja neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov.

Navedeno velja tudi za poslovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov kot posrednih proračunskih uporabnikov. Nadzor nad porabo javnih oz. proračunskih sredstev ima velik pomen v ...

12. 8. 2015

Plačilne storitve in izvajanje plačilnega prometa z e-računi

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) je organ v sestavi ministrstva za finance in vodi register proračunskih uporabnikov ter njihove račune, ki so odprti kot podračuni enotnega zakladniškega računa države oziroma občin. Kot ponudnik plačilnih storitev za proračunske uporabnike opravlja domače in čezmejne plačilne storitve, izvaja in ...

12. 8. 2015

Finančno poslovanje zavoda

Od ravnatelja se praviloma ne pričakuje, da bi moral sam neposredno skrbeti za vsa področja poslovanja v družbi in da bi odgovarjal za vsa tveganja. Posebej v večjih šolah namreč od ravnatelja ni mogoče pričakovati, da bi lahko zagotovil, da bodo celotno poslovanje šole in vse aktivnosti šole skladni s ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.