V DZ je vložen predlog spremembe ZOFVI

20. 9. 2021

V DZ je bil vložen predlog za spremembo določb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki predvideva sledeče spremembe:

  • sprememba na področju ciljev izobraževanja, kjer bi se dodali dve alineji: en cilj je, da se razvija negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja, kot drugi cilj pa vzgajanje in izobraževanje s poudarkom na slovenski kulturi in evropskih vrednotah:
  • sprememba 46. člena, ki govori o številu članov sveta zavoda, te bi se spremenile, da bi v vrtcu in osnovni šoli svet zavoda bil sestavljen iz petih predstavnikov ustanovitelja, treh predstavnikov delavcev in treh predstavnikov staršev; v srednji šoli ter dijaškem domu pa bi svet zavoda bil sestavljen iz petih predstavnikov ustanovitelja, treh predstavnikov delavcev, dveh predstavnikov staršev in enega predstavnika dijakov;
  • predvideva sprememba, ki omogoča pomočnikom vzgojiteljem napredovanje v dva naziva, in sicer mentor ter svetovalec;
  • uvedel bi se enoten državni informacijski sistem za vodenje podatkov otrok, učencev ter dijakov, predvsem pa administrativno vodenje dokumentacije: vpis v vrtec, osnovno in srednjo šolo, centralno matično knjigo z matičnim listom, redovalnico, dnevnikom, letnim delovnim načrtom, šolskim koledarjem, ki bo deloma integriran v letni delovni načrt šole, pogodbo o šolski prehrani, sklepe, obvestila, spričevala. Vsak otrok bi pri prvem vpisu prejel tudi t.i. enolični identifikator udeleženca vzgoje in izobraževanja (kot enotna identifikacijska številka udeleženca vzgoje in izobraževanja) z namenom vodenja in hranjenja podatkov glede izobraževanja. Za ta namen bi MIZŠ vzpostavil informacijski sistem Pametna šola, s tem pa tudi želijo omogočiti hrambo in zaščito podatkov po najvišjih standardih.

Besedilo predloge spremembe Zakona je na voljo TUKAJ.

Nazaj