V kratkem bo v UL objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

18. 6. 2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je sprejelo nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

Pravilnik določa spremenjene normative, ki so posledica zakonske uveljavitve prenovljenega koncepta razširjenega programa (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli – ZOsn-K, Uradni list RS, št. 16/24 z dne 29. 2. 2024). Zaradi ukinitve oddelkov podaljšanega bivanja, ki so služili za osnovo sistemizacije računovodskih in administrativnih delovnih mest ter delovnih mest ravnatelja, pomočnika ravnatelja in hišnika, se členi, ki urejajo sistemizacijo opisanih delovnih mest, ustrezno ovrednotijo na način, da se upoštevajo zgolj oddelki obveznega programa in bolnišnični oddelki. V pravilniku je jasneje definirana obveznost vzgojno-izobraževalnega dela ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, uvedena je metodologija izračuna ur razširjenega programa, ki temelji na številu oddelkov in številu učencev (skladno z 48. členom ZOsn-K), definirani so tudi normativi za oblikovanje skupin v razširjenem programu.

Skladno z določbo 4. člena ZOsn-K se v sistem umešča delovno mesto učitelja za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku in učitelja za delo z gluhoslepimi. Poleg sistemizacije spremljevalca za otroke, ki imajo to določeno v odločbi o usmeritvi, se uvaja možnost dodelitve spremljevalca tudi na podlagi poročila mobilnega tima.

Skladno s spremembo 4. člena ZOsn-K se uvede možnost sklenitve pogodbe o opravljanju storitev tudi za opravljanje nalog tolmačenja v slovenski znakovni jezik oziroma za delo z gluhoslepimi, če ni možno zaposliti strokovnih delavcev za ta namen.

Uvaja se normativ za izvajanje dejavnosti šole v naravi v času nočnega počitka.

Skladno z določili 46. in 47. člena ZOsn-K se uvaja prehodni režim za šole, ki bodo do leta 2028 vstopale v prenovljeni koncept razširjenega programa.

Pravilnik še ni objavljen v Uradnem listu, predvidoma bo 21. junija 2024. Pravilnik bi se začel uporabljati s 1. 9. 2024.

Neuradno prečiščeno besedilo je na voljo TUKAJ.

Nazaj