V pripravi je nov Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

19. 6. 2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo nov Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja sledi noveli ZOsn-K.

Najbolj bistvena sprememba je ta, da se nacionalno preverjanje znanja izvede v enem roku, v mesecu marcu in aprilu.

Ta pravilnik ureja postopek priprave in izvedbe nacionalnega preverjanja znanja, pristojnosti organov, zavodov, organizacij, komisij in osnovnih šol pri pripravi in izvedbi nacionalnega preverjanja znanja, načine izvedbe in trajanje, roke, potek, pripravo gradiv, vrednotenje, obveščanje učencev o dosežkih, vpogled in ugovor na dosežke, ravnanje s podatki in hranjenje dokumentacije.

Pravilnik podrobneje definira naloge državne in predmetnih komisij ter Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in Državnega izpitnega centra.

S pravilnikom so urejene kršitve učencev pri nacionalnem preverjanju znanja (NPZ), vrste ukrepov in postopek izrekanja ukrepov.

Dodani so še členi, ki urejajo neudeležbo in upravičene razloge za neudeležbo pri NPZ, način določitve nadomestnih točk za eno ali več nalog v primeru manjkajočih ali neocenjenih nalog v preizkusu in odprava napak pri zapisu dosežkov. Natančneje so opredeljeni način in trajanje NPZ, vpogled v ovrednotene preizkuse znanja, zahteva za ponovno vrednotenje posameznih nalog, obveščanje o dosežkih učenca in način in rok hranjenja dokumentacije.

Najbolj bistvena sprememba je ta, da se nacionalno preverjanje znanja izvede v enem roku, v mesecu marcu in aprilu.

Besedilo predloga je na voljo TUKAJ, do 9. 7. 2024 lahko tudi oddate komentar.

Nazaj