V pripravi je nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom

20. 6. 2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo nov predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom.

Pravilnik določa spremenjene normative, ki so posledica zakonske uveljavitve prenovljenega koncepta razširjenega programa (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli – ZOsn-K, Uradni list RS, št. 16/24 z dne 29. 2. 2024). Zaradi ukinitve oddelkov podaljšanega bivanja, ki so služili za osnovo sistemizacije računovodskih in administrativnih delovnih mest ter delovnih mest ravnatelja, pomočnika ravnatelja in hišnika, se členi, ki urejajo sistemizacijo opisanih delovnih mest, ustrezno ovrednotijo na način, da se upoštevajo zgolj oddelki obveznega programa.

V pravilniku je jasneje definirana obveznost vzgojno-izobraževalnega dela ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, uvedena je metodologija izračuna ur razširjenega programa, ki temelji na številu oddelkov in številu učencev (skladno z 48. členom ZOsn-K), definirani so tudi normativi za oblikovanje skupin v razširjenem programu.

Uvaja se normativ za izvajanje dejavnosti šole v naravi v času nočnega počitka.

Skladno z določbo 4. člena ZOsn-K se v sistem umešča delovno mesto učitelja za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku in učitelja za delo z gluhoslepimi, uvaja se možnost dodelitve spremljevalca na podlagi poročila mobilnega tima. Skladno z določili 46. in 47. člena ZOsn-K se uvaja prehodni režim za šole, ki bodo do leta 2028 vstopale v prenovljeni koncept razširjenega programa.

Besedilo predloga je na voljo TUKAJ.

Nazaj