V pripravi je novela Zakona o vrtcih

23. 10. 2020

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog novega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G).

Predlog tako določa, da področni zakon predstavlja celovito pravno podlago za učinkovitejše delovanje Inšpektorata RS za šolstvo in šport v primeru neregistriranih izvajalcev varstva otrok, tako da se preprečuje ponovitev primera Kengurujčki. Zakon prinaša tudi ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom ter redakcijsko uskladitev zakona z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok.

Z novimi določbami bi se uvedle sledeče spremembe:

1.Prepoved opravljanja dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok

Z zakonom se prepoveduje fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok in določajo stroge sankcije za kršitev te prepovedi, ki sta takojšnja prepoved opravljanja dejavnosti ter globa za kršitev prepovedi v razponu od 5.000 do 10.000 evrov.

2. Razmejitev med dejavnostjo predšolske vzgoje in dejavnostjo varstva otrok ter drugimi storitvami, ki so namenjene predšolskim otrokom, vendar njihov osnovni namen ni varstvo predšolskih otrok (npr. animacije, organiziranje rojstnodnevnih zabav)

Zakon že sedaj določa, da dejavnost predšolske vzgoje opravljajo vrtci in zasebni vzgojitelji, dejavnost varstva predšolskih otrok, ki niso vključeni v vrtec pa le fizične osebe - varuhi predšolskih otrok.

Vsi zgoraj našteti izvajalci se vpišejo v razvid izvajalcev javno veljavnih programov pri MIZŠ oziroma v register varuhov predšolskih otrok.

V razvid in register pri MIZŠ se ne vpisujejo osebe, ki občasno varujejo otroke na njihovem domu (dejavnost opravljajo kot osebno dopolnilno delo) in pravne osebe, ki kot pridobitno dejavnost opravljajo občasno varstvo otrok na njihovem domu (npr. Sezam).

Zaradi pomanjkljivih opredelitev, katere storitve ne sodijo na področje predšolske vzgoje oziroma varstva otrok, izvajalci v izogib postopkom vpisa v razvid oziroma v register, pod pretvezo izvajanja različnih animacij, dejansko opravljajo varstvo otrok!

Razmejitev bo podrobneje določena s posebnim podzakonskim aktom (Pravilnik o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanju varstva predšolskih otrok, registraciji dejavnosti predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok ter o pogojih za delovanje varuha predšolskih otrok in opravljanje varstva otrok kot osebnega dopolnilnega dela)

3. Ukrepi za učinkovitejše delovanje Inšpektorata RS za šolstvo in šport

Zakon prinaša kot rešitve, s katerimi se omogoča učinkovitejše delovanje inšpektorjev, pristojnih za šolstvo, tudi povečano število prekrškov za kršitev posameznih določb Zakona o vrtcih.

Kot prekrški so opredeljene tiste kršitve zakona, ki definirajo ključne pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok (kršitev normativov števila otrok v oddelkih v vrtcih; kršitev normativnega števila otrok pri varuhu; izvajanje varstva otrok s strani nepooblaščene osebe).

V primerih ponovnih kršitev s strani varuhov predšolskih otrok se na predlog inšpektorja takšnega izvajalca lahko izbriše iz registra, izbris iz registra pa pomeni, da se izvajalec tri leta ne more vpisati za to dejavnost v razvid.

Inšpektor za šolstvo ima pravico brez predhodnega obvestila in dovoljenja v času, ko poteka varstvo pri varuhu, vstopiti v stanovanjske prostore varuha.

4. Dograditev instituta varuha predšolskih otrok na domu

Zakon dograjuje institut varuha predšolskih otrok na domu z rešitvami, ki določajo pravila za nadomeščanje odsotnega varuha tako za krajšo, kot tudi daljšo odsotnost.

Varuh mora imeti na vidnem mestu objavljeno odločbo o vpisu v register.

Zakon tudi določa obveznost varuha, da ima s starši otrok sklenjene pisno pogodbe ter da vodi evidenco otrok, ki jih varuje na domu.

5. Ponovna uvedba brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom in uvedba brezplačnega vrtca za vsakega tretjega in nadaljnjega otroka iz družine, brezpogojno

V Zakonu o vrtcih se ponovno uvaja brezplačen vrtec za drugega otroka, ki je hkrati s starejšim v vrtcu. Ta ukrep je veljal do leta 2012, ko je zaradi gospodarske krize zakon (ZUJF) določil, da starši za drugega otroka plačajo 30 % plačilo, ki jim je določeno z odločbo CSD, preostali delež (70 %) pa krije državni proračun. Tretji otrok iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšima, je za starše v vrtcu brezplačno. Na novo pa zakon pravico do brezplačnega vrtca širi na družine, ki imajo tri ali več otrok tako, da je tretji in vsak nadaljnji otrok upravičen do brezplačnega vrtca, ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne.

6. Redakcijska uskladitev določil Zakona o vrtcih z določbami Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Določila Zakona o vrtcih se usklajujejo z določbami Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17).

Predlog zakona je na voljoTUKAJ.

Nazaj