V pripravi je novela Zakona o vrtcih

24. 5. 2019 | Avtor: Petra Ertl, urednica

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog novega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G).

Z novimi določbami bi se uvedle sledeče spremembe:

1. Prepoved opravljanja dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok

Z zakonom se prepoveduje fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok in določajo stroge sankcije za kršitev te prepovedi, ki sta takojšnja prepoved opravljanja dejavnosti ter globa za kršitev prepovedi v razponu od 5.000 do 10.000 evrov.

2. Ukrepi za učinkovitejše delovanje Inšpektorata RS za šolstvo in šport

  • Zakon prinaša rešitve, s katerimi se omogoča učinkovitejše delovanje inšpektorjev, pristojnih za šolstvo, v praksi. Povečuje se število kršitev posameznih določb Zakona o vrtcih, ki se opredeljujejo kot prekrški.
  • Kot prekrški so opredeljene tiste kršitve zakona, ki definirajo ključne pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok (kršitev normativov števila otrok v oddelkih in pri varuhu; če izvaja varstvo otrok nepooblaščena oseba).
  • V primerih ponovnih kršitev s strani varuhov predšolskih otrok se na predlog inšpektorja takšnega izvajalca lahko izbriše iz registra, izbris iz registra pa pomeni, da se izvajalec tri leta ne more vpisati za to dejavnost v razvid.
  • Izrek visoke globe (od 5.000 do 10.000 evrov) pravni ali fizični osebi, ki opravlja dejavnost predšolske vzgoje in varstva otrok, ne da bi bila vpisana v razvid ali register.
  • Takojšnja prepoved opravljanja dejavnosti.

3. Dograditev instituta varuha predšolskih otrok na domu

  • Zakon dograjuje institut varuha predšolskih otrok na domu z rešitvami, ki določajo pravila za nadomeščanje odsotnega varuha tako za krajšo, kot tudi daljšo odsotnost.
  • Zakon tudi določa obveznost varuha, da ima s starši otrok sklenjene pogodbe ter da vodi evidenco otrok, ki jih varuje na domu.

4. Avtonomija občin na področju financiranja zasebnih vrtcev

  • Financiranje zasebnih vrtcev se v večji meri, kot do sedaj, prepušča v odločanje občinam, ki financiranje z vrtcem uredijo s pogodbo, ki vsebuje elemente, kot jih določa zakon. Občina glede na stanje prostih kapacitet v javnem vrtcu lahko določi nižji obseg sredstev, ki jih zagotavlja zasebnemu vrtcu.
  • Novoustanovljeni zasebni vrtec se lahko financira iz javnih sredstev šele z začetkom šolskega leta, ki sledi šolskemu letu, ko je bil vpisan v razvid, enako pa velja tudi za zasebni vrtec, ki je povečal število oddelkov ali odprl nove enote.

5. Redakcijska uskladitev določil Zakona o vrtcih z določbami Zakona o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami

Določila Zakona o vrtcih se usklajujejo z določbami Zakona  o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17).

Predlog zakona je na voljo TUKAJ.

Nazaj