V pripravi je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

23. 10. 2020

Izbruh epidemije novega virusa COVID – 19 s posledičnim zapiranjem šol in praktično takojšnjim prehodom na izvajanje izobraževanja na daljavo za celotno populacijo dijakov srednjih šol je v polni meri razkril ne le številne materialne zagate, temveč tudi velike kadrovske vrzeli.

V šolskem letu 2019/2020, natančneje 16. 3. 2020, so se tudi srednje šole znašle pred izzivom, na katerega so se morale hitro odzvati in se organizacijsko, vsebinsko, predvsem pa izvedbeno pripraviti na nove oblike izobraževanja na daljavo. Napor učiteljev v sodelovanju z ravnatelji in drugimi strokovnimi delavci je bil v tistih razmerah izjemen, saj so se morali praktično čez noč in brez predhodnih priprav za nove oblike vzgojno-izobraževalnega dela pripraviti s pomočjo uporabe novih didaktičnih pripomočkov in orodij informacijsko komunikacijske tehnologije na povsem nov način organizacije pouka na daljavo ter drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela.

Trenutne epidemiološke razmere so skrb vzbujajoče. Predvidevanja zdravstvene stroke za zdravstvene razmere v prihodnjih (več) mesecih, pa tudi niso obetavna. Ob pripravi različnih možnih modelov izobraževanja za to šolsko leto in priporočil, ki so bila oblikovana s strani Zavoda RS za šolstvo, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, so tudi v prihodnje, če bodo epidemiološke razmere to zahtevale, predvideni modeli za izobraževanje na daljavo. To pomeni, da je za učinkovito organizacijo pouka in morebitnim ponovnim izvajanjem pouka na daljavo treba srednjim šolam zagotoviti tudi ustrezne kadrovske rešitve, s katerimi bi učiteljem bilo omogočeno čim bolj optimalno izobraževanje dijakov na daljavo.

Ocenjujemo, da bo s spremembo normativa v predlagani smeri znižane učne obveznosti učitelju, ki bo opravljal naloge organizatorja informacijskih dejavnosti, določena ustrezna normativna podlaga za zagotavljanje kakovosti in doseganja ciljev, ki so določeni s posameznimi programi, tudi v pogojih, ko vzgojno-izobraževalnega dela morda ne bo možno izvajati za vse srednje šole in vse dijake vedno v prostorih šole.

Ocena finančnega učinka predlagane normativne spremembe za vseh 111 srednješolskih zavodov kot pravnih oseb (torej tudi za 3 srednje šole z italijanskim učnim jezikom in za Dvojezično srednjo šolo Lendavo, za katere obstajajo ločeni oziroma posebni pravilniki o normativih in standardih) je 1.099.436,49 evrov .

Nazaj