V pripravi je Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom

23. 8. 2021

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom.

V obrazložitvi spremembe so navedli, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ugotavlja, da so likvidnostne težave nekaterih javnih zavodov zelo resne in ogrožajo izvajanje javne službe, zato s predlagano spremembo zagotavlja ustrezno pravno podlago za kritje finančne izgube v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih v primerih občutnega izpada prihodkov pri izvajanju dejavnosti, ki so neposredno povezane z dejavnostjo vzgoje in izobraževanja.

Trenutna situacija je posledica epidemije, saj šole v skladu z Zakonom o šolski prehrani organizirajo šolsko prehrano kot storitev, ki je neposredno povezana z vzgojno-izobraževalnim procesom in jo izvajajo predvsem preko svojih kuhinj in kuharskega osebja, ki ga zaposlujejo. Zaradi zaprtja šol v času epidemije COVID-19 in s tem povezanega nedelovanja šolskih kuhinj, šole beležijo velik izpad tako javnih kot tudi nejavnih prihodkov. Iz navedenega razloga je ministrstvo v prvem valu epidemije na podlagi 94. člena ter v povezavi s 70. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 67/20 in 80/20 - ZIUOOPE) sprejelo Sklep o zagotovitvi sredstev za plačilo nadomestila plač za čakanje na delo doma za zaposlene v šolskih kuhinjah, zaradi neizvajanja javnih storitev v času epidemije COVID-19. Na podlagi navedenega sklepa so se osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: zavodi) zaradi neizvajanja javnih storitev v času epidemije COVID-19 in posledičnega izpada sredstev, zagotovila sredstva za nadomestila plač za čakanje na delo doma zaposlenih v šolskih kuhinjah, in sicer za obdobje od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Zaradi pojava drugega vala epidemije so se ponovno pojavile težave z likvidnostjo vzgojno-izobraževalnih zavodov, zato ministrstvo vzpostavlja ustrezne pravne podlage, ki bi šolam in zavodom omogočale zagotovitev sredstev v ta namen.

Zaradi nepredvidljive situacije tudi v bodoče, ministrstvo vzpostavlja tudi pravno podlago, da lahko sledi potrebam šol in zavodov z morebitno spremembo vrednosti točke za ovrednotenje materialnih stroškov tudi med letom.

Finančne posledice predlagane spremembe za področje osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom v letu 2021 ocenjujemo v višini 3,2 mio EUR.

Sredstva bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poskusilo zagotoviti v okviru finančnega načrta ministrstva za leto 2021.

Predlog spremembe je na voljo TUKAJ.

Nazaj