V pripravi je sprememba Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

16. 5. 2023

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki je objavljen na portalu E-demokracija.

Predvidene so sledeče spremembe:

  • Peti odstavek 8. člena se črta, ker je praksa pokazala, da imajo vrtci igrala iz različnih obdobij ali jih celo nekateri sami izdelajo. Zato je zahteva, da morajo imeti nameščena igrala dokumentacijo iz katere je razvidno, da je igralo proizvedeno in nameščeno v skladu z veljavnimi standardi, nesmiselna. Odgovornost vrtca je, da so igrala redno vzdrževana in varna za otroke.
  • Predlaga se sprememba dosedanjega drugega odstavka 12. člena pravilnika tako, da se določi, da so lahko prostori, namenjeni otrokom, v pritličju in največ eno etažo nad pritličjem. Drugi prostori, ki jih otroci ne uporabljajo (pisarne, shrambe, kuhinja, itd.), pa se lahko uredijo v drugih etažah. Nova rešitev bo omogočila pridobitev dodatnih površin za igrišče, kar še posebej v mestih predstavlja velik problem zaradi pomanjkanja zemljišč.
  • Predlog spremenjene določbe 24. člena pravilnika prinaša preimenovanje osrednjega prostora v večnamenski prostor. S tem se omogoča, da se večnamenski prostor umesti kjer koli v objektu vrtca, kar pomeni, da bodo projektanti imeli več možnosti za ustrezno projektiranje vrtcev. Nova določba opušča dosedanjo športno igralnico, ki ni več nujna, saj višina, ki je določena za strop igralnice, zadostuje tudi za športno igralnico. Na ta način se poceni gradnja vrtca.
  • V 35. členu veljavnega pravilnika se spreminja odstavek, ki določa opremo sanitarij za oddelke, v katerih se izvaja prilagojeni program. Ker je v teh oddelkih lahko največ šest otrok, zadostuje oprema sanitarij v enakem obsegu, kot je to določeno za polovični oddelek.
  • Določba 57. člena ureja ureditev prostorov vrtca v stavbah, ki niso grajene namensko za vrtec in se lahko pod določenimi pogoji v njih uredi delovanje dveh oddelkov vrtca. Zaradi spremembe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) je potrebna sprememba določbe pravilnika glede na novo klasifikacijo objektov. Po novem se bodo lahko uredili prostori dveh oddelkov vrtca tudi v gasilskih domovih, saj praksa kaže, da se v primeru pomanjkanja prostorov lahko za namen vrtca uporabijo tudi ti objekti. Gasilski domovi imajo namreč tudi prostore, ki se lahko uporabljajo za stanovanja, dvorane, itd. ter imajo tudi velika in urejena parkirišča.
  • Predlaga se sprememba 65. člena pravilnika, ki določa strokovno komisijo, ki odloča o dopustnih odstopanjih od pravilnika zaradi upoštevanja objektivnih okoliščin. Člane strokovne komisije bo imenoval minister s sklepom, glede na specifiko posameznega primera.
  • Določba spreminja dosedanji 65.a člen, ki določa začasno ureditev prostora vrtca (za največ dve leti, z možnostjo podaljšanja), ko je potrebno zaradi gradnje ali rekonstrukcije vrtca izprazniti stavbo vrtca. Sprememba predstavlja opustitev mnenja ministrstva o ustreznosti prostorov, kar predstavlja odpravo administrativne ovire. Dejstvo je, da se v začasnih prostorih praviloma ne morejo zagotoviti vsi pogoji, predpisani s pravilnikom, ustanovitelj vrtca pa mora sam poskrbeti, da bodo prostori zadostili minimalnim pogojem in da bodo varni.
  • V pravilniku je določena prehodna določba, s katero se še naprej odstopa od normativa predpisane igralne površine najmanj 3 m2 na otroka. Podatki o prostorskih kapacitetah vrtcev in podatki o številu vključenih otrok in otrok na čakalnih seznamih še vedno kažejo, da vrtci ne morejo vključiti vseh otrok, ki jih starši vpišejo v vrtec, zato imajo vrtci še vedno čakalne sezname. Uveljavitev pogoja zagotovitve najmanj 3 m2 igralne površine na otroka bi težavo še povečala. Zato je nujno, da se občinam še naprej dovoli izjema od predpisanega normativa ter se jim zagotovi dodaten čas za pridobitev dodatnih kapacitet vrtcev, in sicer do 1. septembra 2028. S predlagano rešitvijo se tako omogoča, da se v vrtcih ohranja sedanje stanje zasedenosti kapacitet ter da se v vrtce vključi čim več otrok oziroma, da se ne povečuje število otrok na čakalnih seznamih. Za vzpostavitev vpogleda v dejansko stanje bodo morale občine ministrstvu po novem sporočati še natančnejše podatke o vrtcih oziroma enotah vrtcev, ki ne dosegajo normativa 3 m2 notranje igralne površine na otroka. Zaradi jasnosti se predlaga, da je minimalni normativ notranje igralne površine v prehodnem obdobju 2 m2 na otroka in je enak za vse starostne skupine. Rešitev pomeni administrativno poenostavitev ter večjo transparentnost pri izkazovanju dejanskega stanja prostorskega normativa v vrtcih.

Predlog je na voljo TUKAJ.

Nazaj