V pripravi sta dva nova pravilnika o vrednotenju materialnih stroškov

02. 3. 2017 | Avtor: Petra Ertl, urednica

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Ministrstvo) je pripravilo osnutek k dvema pravilnikoma o vrednotenju materialnih stroškov, in sicer:

  • Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom in
  • Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

S predlaganimi pravilniki se določajo merila za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje programa osnovne sole, prilagojenega programa osnovne sole z nižjim izobrazbenim standardom, posebnega programa vzgoje in izobraževanja, za vzgojno dejavnost vzgojno-izobraževalnega dela v bolnišničnih oddelkih ter dodatne strokovne pomoči.

Pojem materialnih stroškov v teh pravilnikih predstavlja odhodke, ki se v skladu z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih odhodkov po denarnem doku razvrščajo med izdatke za blago in storitve.

Metodološki ključ za vrednotenje materialnih stroškov je število oddelkov in število učencev. Merilo za vrednotenje materialnih stroškov je število točk posameznega kriterija. Število točk za vrednotenje posameznega elementa materialnih stroškov je določeno tako, da je višina letnih sredstev iz cenika za leto 2016 pretvorjena v točke po vrednosti 5,00 € za točko.

Materialni stroški po predlaganih pravilnikih so:

-          stroški izvedbe pouka in dni dejavnosti, plavalnega tečaja ter nabave učil in učnih pripomočkov,

-          sredstva učbeniškega sklada ter stroški tiskanja učnih gradiv za prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom.

Za vrednotenje materialnih stroškov pri izvedbi pouka in dni dejavnosti se upoštevajo nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (dnevnice, potnine, nočnine), nabava potrošnega materiala, storitve zunanjih izvajalcev, telekomunikacijski stroški, stroški plačilnega prometa in nadomestilo stroškov fotokopiranja.

Med stroške za dejavnosti in naloge, ki so potrebne za izvedbo programa, sodijo stroški za delo z nadarjenimi učenci, stroški za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih in drugih delavcev, stroški zdravniških pregledov delavcev, stroški izvedbe ekskurzije učencev.

Med druge stroške so vključeni stroški oskrbe za učence, ki so nameščeni v domove za učence s posebnimi potrebami ter stroški razširjene oskrbe za zavode, ki izvajajo vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami.

Pomembna novost pravilnikov je, da ne določajo višine sredstev za vsak posamezni namen, ampak dajejo možnost šoli, da pripadajoča sredstva sama razporeja glede na svoje potrebe in prioritete.

Glede na specifiko posameznega programa šolam pripadajo dodatne točke za delo z učenci Romi, javni prevoz za učence in dijake v vzgojnih zavodih, ki obiskujejo šolo izven zavoda.

Vsak od navedenih pravilnikov pa ima nekatere posebnost:

-          Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa osnovne sole in osnovne sole s prilagojenim programom ter Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa dvojezične osnovne sole in osnovne sole z italijanskim učnim jezikom vsebujeta kriterij, da se vrednost točke v šolah, katerih ustanoviteljica ni mestna občina, poveča za 3 %. Na ta način se šolam izven mestnih središč, ki imajo težji dostop do javnih ustanov, kompenzira del dodatnih stroškov zaradi prevozov.

-          Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami pripadajo dodatni izredni stroški za izvedbo zaključnega izpita, mature, predmaturitetnih preizkusov znanja in druge specifične namene, če je to nujno za nemoteno delovanje zavoda.

Minister, pristojen za izobraževanje, v januarju tekočega leta določi vrednost točke za posamezno proračunsko leto in odločitev objavi na uradni spletni strani ministrstva. V pravilnikih je določen tudi način obsega materialnih sredstev za posamezno solo oziroma zavod. Sredstev za materialne stroške posamezni šoli se določi za proračunsko leto najkasneje do 31. januarja, pri čemer se upošteva stanje števila učencev in oddelkov na dan 15. septembra šolskega leta, ki se začne pred pričetkom proračunskega leta. Končni izračun letnega obsega sredstev za materialne stroške se pripravi najkasneje do 30. oktobra proračunskega leta, pri čemer se za obdobje od 1. 9. do 31. 12. proračunskega leta upošteva število učencev in oddelkov na dan 15. septembra šolskega leta, ki se je začelo v proračunskem letu. Na ta način je dosežena večja preglednost razporeditve sredstev za posamezno solo oziroma zavod.

Predviden začetek uporabe obeh pravilnikov je 1. januar 2018.

Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom je na voljo TUKAJ. 

Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je na voljo TUKAJ.

 

Nazaj