Vlada je pripravila predlog Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023, s katerim bi omejili dvig cen malice v šoli in oskrbnine v dijaškem domu

25. 8. 2022

Ministrstvo za izobraževanje je v javno razpravo posredovalo predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju. Ta predvideva, da bi cena šolske malice in oskrbnin v dijaških domovih ne glede na dvig stroškov za uporabnike ostala na ravni lanske. Razliko v ceni bi pokrili iz državnega proračuna.

V obrazložitvi navajajo, da je zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva zaradi vpliva visokih cen nastanitve, prehrambnih izdelkov in stroškov povezanih s prehrano treba sprejeti nov zakon z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili rast cene oskrbnine v dijaških domovih in rast cene malice učencev in dijakov.

Cena oskrbnine za dijake v dijaških domovih

Izhodiščna cena oskrbnine (ICO) za dijake v dijaških domovih, ki jo plačujejo dijaki sami, je sestavljena iz treh kalkulativnih elementov: stroškov hrane, stroškov, povezanih s prehrano in stroškov nastanitve. ICO se praviloma določi za koledarsko leto, za leto 2022 je bila izjemoma določena najprej za obdobje od januarja do konca avgusta.

Januarja 2022 se je ICO povišala z 220 eur/mesec na 239,80 eur/mesec (za 9%), saj se pred tem oskrbnine od leta 2018 niso višale. V štirih letih so se indeksi cen življenjskih potrebščin pomembno dvignili, oskrbnine pa se niso zviševale v pričakovanju umirjanja rasti cen. Dvig cene oskrbnine je temeljil na indeksu rasti cen od decembra 2017 do oktobra 2021.

Predlagana rešitev določa, da dijaki v šolskem letu plačujejo oskrbnino, ki kljub rasti cen življenjskih stroškov ne bo višja, ampak bo zanje celo nižja , saj se kalkulativni element »stroški, povezani s prehrano«, ki med drugim vključujejo delovno mesto kuharja, zmanjšujejo, , ker se s 1. 9. 2022 na podlagi novega 42.a člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list št. 178/2021) dijaškim domovom za ta namen zagotovlja sredstva iz državnega proračuna. Posledično bodo dijaki s predlagano rešitvijo plačevali nižjo oskrbnino, dijaškim domovom pa se bo iz državnega proračuna s posebnim sklepom ministra krila razlika med oskrbnino, ki jo bodo plačevali dijaki in vrednostjo te oskrbnine,, zvišane za vrednost indeksa rasti cen življenjskih stroškov in stroškov dela.

Pri tem je pomembno poudariti, da imajo dijaški domovi v skladu z 11. členom Pravilnika o bivanju v dijaških domovih možnost, da določijo ceno oskrbnine, ki od izhodiščne odstopa za 10 odstotkov, oziroma za več, če s tem soglaša minister. Zato je ta možnost s predlogom začasno onemogočena.

Izpad prihodkov dijaških domov za leto 2022, ki ga bo potrebno nadomestiti iz državnega proračuna, je ocenjen na 210 tisoč evrov.

Izpad prihodkov dijaških domov za leto 2023, ob zelo verjetni predpostavki, da bo prišlo zaradi dviga stroškov dela in cen prehrambnih izdelkov, s 1. 1. 2023 do dodatnega povečanja ICO najmanj v višini 5%, je ocenjen na okoli 1,3 mio evrov.

Cena malice v VIZ

Šole morajo pri pripravi malic upoštevati zahteve kakovosti živil, ki so opredeljene v Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno – izobraževalnih ustanovah. Prav tako morajo upoštevati, da bodo živila namenjena pripravi obrokov za otroke in mladostnike, pri katerih je zelo pomembno, da uživajo zdrava, kakovostna ter kvalitetna živila, kar izhaja tudi iz Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Zakonodaja šolam nalaga sodelovanje z lokalnimi pridelovalci hrane in opredeljuje zeleno javno naročanje.

V primeru nespremenjene cene malice bi največjo škodo lahko utrpeli učenci in dijaki, saj šole kot dober gospodar ne morejo izvajati dejavnosti s finančno izgubo, zato lahko pričakujemo, da bodo za isto ceno pripravljale manjše in manj kvalitetne obroke. Dejstvo je, da je na malico prijavljenih več kot 98 % vseh učencev ter skoraj 64 % vseh dijakov.

Predlog je objavljen na portalu e-demokracija, komentarje, pripombe in pobude pa zbirajo do 9. septembra 2022.

Nazaj