Obračun potnih stroškov - Službena pot s službenim vozilom

24. 5. 2019 | Avtor: Petra Ertl, urednica

Vprašanje: Zaposlena odhaja v soboto na službeno pot s službenim vozilom, se pravi, da od doma pride v šolo, vzame službeno vozilo in odide na seminar.  Se ji službena pot začne doma in se ji od doma do šole obračuna kilometrina po potnem nalogu, ker se pripelje s svojim avtomobilom in nato vzame službeni avto? Ali se ji službena pot začne šele v šoli, ko vzame službeni avto in se ji od doma do šole obračuna prevoz na delo?

Odgovor: Najprej je treba pojasniti, da vsi aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 40/12) v enakem besedilu opredeljujejo službeno pot in določajo, da za  službeno potovanje  šteje potovanje, na katerega je napoten javni uslužbenec, da opravi določeno nalogo izven kraja, v katerem v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo. Na službeno potovanje se javni uslužbenec napoti z nalogom za službeno potovanje.

Na službeno pot se javni uslužbenec praviloma napoti z delovnega mesta, lahko pa tudi od doma, vendar se od doma praviloma napoti takrat, kadar ni racionalno in ekonomsko upravičeno, da bi prišel na delovno mesto in nato nadaljeval na službeno pot.

Glede na to, da se javni uslužbenec na službeno pot napoti z nalogom za službeno pot, je treba v nalogu določiti:

  • začetek službene poti, to pomeni kraj in čas,
  • konec službene poti, prav tako je treba določiti kraj in čas,
  • način potovanja, kar pomeni javni prevoz, službeno vozilo ali lastno vozilo.

Pri konkretnih primerih je treba upoštevati Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Uradni list RS, št. 40/12, in  naslednje pojasnilo: 

Če zaposlena za službeno pot uporabi službeno vozilo, ki ga prevzame na delovnem mestu, potem ji do delovnega mesta pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z delo, in sicer praviloma se povrnejo stroški javnega prevoza, če javni prevoz ni možen, se povrnejo stroški kot kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Še dodatno pojasnilo: vsi aneksi h kolektivni pogodbi glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela določajo, da se javnemu uslužbencu povrnejo stroški javnega prevoza, kilometrina pa se lahko povrne šele, ko javni prevoz ni možen. Vsi aneksi namreč določajo, da javni prevoz ni možen, če:

  • ne obstaja,
  • ga glede na delovni čas javnega uslužbenca ni možno uporabiti ali
  • bi uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas javnega uslužbenca, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za javnega uslužbenca pomenila več kot eno uro dnevne časovne izgube v eno smer.

Upoštevaje navedeno je torej treba ugotoviti, ali je javni prevoz možen in ga zaposlena lahko uporabi tudi v soboto, ko je napotena na službeno pot. Če ga ne more uporabiti, potem se ji izplača kilometrina kot povračilo stroškov prevoza na delo in z dela oziroma do delovnega mesta, kjer prične službeno pot. Samo dejstvo, da se pripelje z lastnim avtomobilom, še ne pomeni avtomatično izplačila kilometrine.

Glede kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene je treba upoštevati, da aneks sicer določa dve višini kilometrine (15 in 30 odstotkov), kar pomeni, da je treba v primeru, da gre zaposlena na službeno pot z lastnim avtomobilom,  določiti tudi višino kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.