Računovodstvo - Izplačilo potnih stroškov delavcu, ki dela preko podjemne pogodbe

04. 7. 2018 | Avtor: Petra Ertl, urednica

Vprašanje: Delavka, ki je pri nas zaposlena za polni delovni čas, dodatno v drugem zavodu opravlja pedagoško delo. Zanima me višina izplačila potnih stroškov delavca, ki ima sklenjeno podjemno pogodbo.

Odgovor: Podjemna pogodba je pogodba civilnega prava in je definirana v Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo)u. S podjemno pogodbo se prevzemnik posla (izvajalec) zavezuje opraviti določen posel (na primer  izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo), naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. Plačilo se določi s pogodbo, če ni določeno že z obvezno tarifo ali s kakšnim drugim obveznim aktom. Povračila stroškov v primerih, ko se sklepa podjemna pogodba, v zakonu niso določena.

V primeru, ko je sklenjena podjemna pogodbe, je torej treba v okviru zneska, ki je določen kot plačilo, upoštevati tudi morebitne potne stroške, kar pa v nadaljevanju pomeni, da se z davkom (akontacijo dohodnine) obdavči vse, kar oseba, ki ima sklenjeno podjemno pogodbo, prejme. Navedeno torej pomeni, da se obračuna davek tudi od prevoznih stroškov, če bi bili vključeni v plačilo po pogodbi. Oseba, ki prejme tako plačilo po podjemni pogodbi, pa lahko uveljavlja dejanske stroške v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, in sicer na podlagi dokazil in do določene višine, kot to določa zakon o dohodnini, že med letom pa se pri ugotavljanju davčne obveznosti prizna znižanje davčne osnove za 10% (normirani stroški).

Upoštevati je namreč treba, da je povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo potnih in drugih stroškov, ki  jih ima delavec, pravica iz delovnega razmerja.  ZDR-1 ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem in določa plačilo za delo, v prvem odstavku 130. člena pa določa tudi, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prevoz na delo.

Ker povračilo stroškov v zvezi z delom ni zakonsko določena, kot to velja za delovna razmerja,  je to lahko le predmet pogodbenega dogovora med udeleženci, ki sklepajo pogodbo.

Izhajajoč iz navedenega se pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja v obdavčitev všteva vsak dohodek prejet na podlagi podjemne pogodbe, torej tudi tisti del dohodka, ki se morebiti nanaša na povračilo stroškov v zvezi z delom. Na podlagi navedenega pojasnjujemo, da Zakon o dohodnini in Zakon o davkih  ne določata pravice do pokrivanja stroškov v primeru podjemne pogodbe, zato bi bilo pokrivanje stroškov na predlagan način v nasprotju z določili obeh zakonov.  

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.