Organizacija in vodenje zavoda

21. 5. 2019

Sprejem načrta integritete in obvezno vsakoletno poročanje

Ena izmed zahtev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je tudi dolžnost sprejema načrta integritete in vsakoletno poročanje na KPK.

Zakon določa tako obveznost oblikovati in sprejeti načrt integritete v javnem zavodu ter o tem obvestiti komisijo. Zakon resda te obveznosti izrecno ne nalaga poslovodnemu organu javnega zavoda, vendar pa odgovornost poslovodnega organa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 5. 2019

Novosti Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 24/18 z dne 13. 4. 2018 je objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami.

Jutranje varstvo

Ena izmed pomembnejših novosti je zagotovitev jutranjega varstva tudi za učence prve stopnje posebnega programa vzgoje ...

Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2019

Prepoznavnost in imidž zavoda

Želja vseh, ki so kakor koli povezani z izobraževanjem, je, da bi bila šola uspešna in prijazna do učencev in obiskovalcev. Šola mora poleg svoje osnovne funkcije izobraževanja tudi vzgajati, preverjati in ocenjevati napredek udeležencev. Postavlja merila in norme, ki jih morajo udeleženci upoštevati. Že od nastanka šole je znano ...

15. 5. 2019

O inšpekcijskih nadzorih v sistemu javnega sektorja

Na področju delovanja javnega sektorja kot obliki notranjega nadzora delujeta tudi inšpekciji za sistem javnih uslužbencev in inšpekcija za sistem plač v javnem sektorju. Obe inšpekciji delujeta v okviru Inšpektorata za javno upravo, ki je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Razen navedenih inšpekcij v okviru inšpektorata ...

08. 11. 2018

Komuniciranje s težavnimi sogovorniki

Poslovno komuniciranje se od komuniciranja v zasebnem življenju oz. družabnega komuniciranja razlikuje predvsem po svojem namenu. Profesionalno poslovno komuniciranje je sredstvo za informiranje, sprejemanje poslovnih odločitev, reševanje problemov ter vplivanje na ljudi z namenom doseganja za poslovni sistem koristnih rezultatov. Neuspešno je takrat, ko je samo sebi namen in ko ...

Samo za aktivne naročnike:
06. 11. 2018

Od 1. 9. 2019 v uporabi dva nova učna načrta v osnovni šoli

V Uradnem listu RS št. 69/18 je objavljena nova Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola. Ta prinaša:

  1. posodobljen učni načrt za obvezni predmet Slovenščina in
  2. nov izbirni predmet Filmska vzgoja ter učni načrt Filmska vzgoja kot izbirni predmet.

Spremenjeni predmetnik in učna načrta se začnejo uporabljati v šolskem ...

05. 7. 2018

Novosti Pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna

V Uradnem listu št. 43/18 je objavljen nov Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna.

Veljati je začel 7. julija, uporabljati se začne 1. septembra 2018.

Pravilnik je bil sprejet na podlagi 29. člena Zakona o vrtcih, ki umešča poseben ...

22. 11. 2017

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (velja od 21. 10. 2017)

V Uradnem listu RS, št. 55/2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela – ZID-1A, ki je pričel veljati 21. oktobra 2017.

Zakon vsebuje spremembe in dopolnitve, ki bodo omogočile inšpekciji dela učinkovitejše delo, saj vsebuje nove možnosti ukrepanja inšpektorja. Bistvena novost namreč je ...

13. 11. 2017

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (začetek veljave 21. 10. 2017)

V Uradnem listu RS št. 55/2017 dne 6. 10. 2017 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (v nadaljevanju: zakon).

Zakon sledi spremembam, objavljenim v zadnjem Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/2017), in ...

11. 10. 2017

Ravnateljevo spremljanje dela na šoli s poudarkom na spremljanju učenja in poučevanja

Uvodne misli

Ravnatelj kot poslovodni in pedagoški vodja šole skrbi za nemoteno delovanje vseh podsistemov, ki zagotavljajo čim uspešnejše učenje učencev na šoli in poučevanje. Naloge mu okvirno v največji meri opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

[2]

Raznolikost delovnih nalog mu nalaga obveznost, da uresničevanje ...

Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.