Srednješolsko izobraževanje

10. 8. 2015

Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji se deli na splošno ter na poklicno in srednje strokovno in tehniško izobraževanje. Urejeno je z:

  • Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 16/07- uradno prečiščeno besedilo in 36/08),
  • Zakonom o gimnazijah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/07- uradno prečiščeno besedilo),
  • Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list Republike Slovenije, št.79/06).
  • Zakonom o maturi (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo),
  • Zakonom o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 35/01 in 102/07 - ZOsn-F) in
  • Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list Republike Slovenije, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo).

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja tudi za poklicno in srednje strokovno ter splošno izobraževanje. Med drugim določa tudi obvezne sestavine srednješolskih izobraževalnih programov.

Zakon o gimnazijah ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, namenjeno pripravi na nadaljnje izobraževanje v visokem šolstvu.

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ureja nižje in srednje poklicno izobraževanje in srednje strokovno izobraževanje, ki omogoča pridobitev ustreznega znanja, spretnosti in kompetenc za delo v določenem strokovnem področju in hkrati pripravo na nadaljnje izobraževanje zlasti v višjem in visokem strokovnem šolstvu.

Zakon o maturi določa vsebino poklicne in splošne mature, pravice in obveznosti kandidatov, ki opravljajo poklicno oziroma splošno maturo, sestavo in pristojnosti maturitetnih organov ter postopek in način opravljanja poklicne in splošne mature.

Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja ureja uresničevanje pravic navedenih skupnosti med drugim tudi na področju srednjega šolstva.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ureja usmerjanje ter določa način in obliko vzgoje in izobraževanja tudi na področju srednješolskega izobraževanja.

Srednješolski izobraževalni programi 

Sprejem javno veljavnih izobraževalnih programov določata 15. in 17. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 - pop., 65/09 - pop. in 20/11).

Objava srednješolskih izobraževalnih in vzgojnih programov obsega sezname, ki vključujejo informacije o sprejetju, začetku izvajanja prenovljenih in izteku nadomeščenih izobraževalnih programov, spremembah ter njihovo vsebino:

A) Splošni del
1. Izobraževalni program
2. Cilji izobraževalnega programa
3. Trajanje izobraževanja
4. Vpisni pogoji
5. Obvezni načini ocenjevanja znanja
6. Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja
7. Nacionalne poklicne kvalifikacije

B) Posebni del
1. Predmetnik
2. Izvedba izobraževalnega programa
3. Znanje izvajalcev
4. Katalogi znanja, učni načrti in izpitni katalogi.

S sprejemom in začetkom uvajanja novega izobraževalnega programa preneha veljavnost ustreznega predhodnega izobraževalnega programa, zato vpis v 1. letnik izobraževanja po tem programu ni več možen. Izobraževanje lahko nadaljujejo oziroma dokončajo le tisti kandidati, ki so se v 1. letnik do sedaj veljavnega izobraževalnega programa vpisali najkasneje v šolskem letu pred začetkom izvajanja novega izobraževalnega programa.

V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06) in Zakonom o gimnaziji (Ur. l. RS, št. 1/07) lahko ti kandidati končajo izobraževanje najpozneje v roku, določenem za izvedbo izobraževalnega programa, podaljšanem za dve leti.

Vpis v srednje šole

Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06, 12/08 in 107/12).

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih in sicer šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na podlagi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je podlaga za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

Učbeniki

Učbenik

Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja.
Učbenike lahko založnik, ki vidi svoj interes, v skladu s Pravilnikom o potrjevanju učbenikov vloži v potrditev, učbenike pa potrdi strokovni svet.

Učbeniški skladi v SŠ

Temeljne usmeritve države na področju učbenikov so določene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), v Zakonu o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje, v Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, Pravilniku o potrjevanju učbenikov, in izobraževanja in Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov, so zagotovitev učbenikov in drugih učnih gradiv za nemoteno izvajanje celotnega programa osnovne šole, zagotavljanje učbenikov za srednje šole, zagotavljanje sredstev za učbeniške sklade na osnovnih in srednjih šolah, zagotavljanje učbenikov za šole z italijanskim učnim jezikom in dvojezične osnovne ter srednje šole, zagotavljanje učbenikov za romske otroke, zagotavljanje učbenikov za šole s prilagojenim programom (slepi, slabovidni, otroci z nižjim izobrazbenim standardom, otroci z Downovim sindromom itd.) in zagotavljanje sredstev za prenovljene programe srednjih šol.

Prevozi v srednješolskem izobraževanju 

Subvencionirani prevozi

Sprememba zakonodaje na področju subvencioniranega prevoza za dijake in študente

Z dnem 20. 8. 2012 se je začel uporabljati Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF in 57/12, v nadaljevanju zakon), po katerem se področje subvencioniranja prevozov prenaša iz Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Po tem zakonu so do subvencioniranega prevoza upravičeni vlagatelji, ki imajo bivališče najmanj 5 km oddaljeno od kraja izobraževanja in status:

  • dijaka,
  • udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po javno veljavnih programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, če ni v delovnem razmerju, ni prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela do dopolnjenega 26. leta starosti,
  • študenta, ki ni zaposlen.

Zakon uvaja vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice, na podlagi katere Ministrstvo za infrastrukturo in prostor odloča o pravici vlagatelja do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice. Vlagatelj je dolžan ustrezno izpolnjeno vlogo predložiti izvajalcu javnega linijskega prevoza potnikov v cestnem in železniškem prometu, le ta pa jo mora vnesti v evidenco ministrstva.

Način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza je določen v Pravilniku o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št.69/13 ), Pravilniku o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št.69/13 ) in Pravilniku o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 55/14).

Dokumentacija v srednjih šolah

Šolska dokumentacija za srednje šole predstavlja obrazce, ki se uporabljajo ob prijavi za vpis in ob vpisu v srednje šole, za izpite v srednji šoli (popravne, predmetne, dopolnilne, diferencialne, delne) ter ob zaključku izobraževanja.

V kategoriji OBRAZCI, VZORCI, PREGLEDNICE/ORGANIZACIJA IN VODENJE ZAVODA/NIVOJI IZOBRAŽEVANJA IN OPISI lahko najdete:
- Prijava za vpis v začetni letnik SŠ (ITA)
- Prijava za vpis v začetni letnik SŠ (MAD)
- Prijava za vpis v začetni letnik SŠ (SI)
- Vloga za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami
- Vpisnica SŠ (ITA)
- Vpisnica SŠ (MAD)
- Vpisnica SŠ (SI)

Obrazci, vzorci, preglednice

{phocadownload view=category|id=14|target=s}

 

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Nazaj