Objavljen je Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu 2020/2021

03. 6. 2021
V Uradnem listu št. 83/2021 je objavljen Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu 2020/2021, ki določa, da:
  • se v 2. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pri pouku instrumenta in petja se znanje oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri pouku plesa najmanj dvakrat, pri pouku komorne igre, pevskega zbora in orkestra pa najmanj enkrat v ocenjevalnem obdobju, pri čemer ni potrebno, da učenec oceno pridobi na nastopu.«.
  • za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(dodatni roki za opravljanje sprejemnega preizkusa in vpis učencev v 1. razred) 
(1) Sprejemni preizkus za vpis učencev v glasbeno šolo se v dodatnem roku lahko opravlja od 15. do 30. junija 2021.
(2) Vpis učencev v 1. razred poteka v dodatnem roku od 1. do 7. julija 2021.«.

Nazaj