Novosti Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril

06. 11. 2015 | Avtor: Štefka Korade Purg

V Uradnem listu RS, št. 56/15 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. To je prva sprememba te uredbe po njeni uveljavitvi leta 2003, zato so zneski daril, ki jih upoštevaje omejitve javni uslužbenci lahko sprejemajo, določeni v evrih, in sicer so:

  • darila manjše vrednosti darila, katerih vrednost ne presega 62,59 evra oziroma katerih skupna vrednost v posameznem koledarskem letu ne presega 125,19 evra, če so prejeta od iste osebe,
  • darila zanemarljive vrednosti oziroma darila manjše vrednosti, katerih vrednost ne presega 20,86 evra.

V nadaljevanju uredba določa še dodatne vrste daril, ki jih javni uslužbenec v zvezi z opravljanjem službe ne sme sprejeti, niti če bi šlo za darilo zanemarljive vrednosti. To upoštevaje je dopolnjen drugi odstavek 3. člena uredbe tako, da zdaj določa, da javni uslužbenec ne sme sprejeti niti darila v zvezi z opravljanjem službe niti darila zanemarljive vrednosti:

  • če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje,
  • če je to prepovedano v skladu z drugim zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi ali
  • če se kot darilo izročajo denar ali vrednostni papirji, darilni boni, vrednostni boni, darilni žetoni in dragocene kovine.

Glede na to, da mora javni uslužbenec, če mu želi darovalec izročiti darilo v zvezi z opravljanjem službe, pa ne gre za darilo zanemarljive vrednosti, izpolniti poseben obrazec, na katerega se vpišejo podatki, kot jih določa 5. člen uredbe, med drugim tudi ocenjena vrednost darila, je ustrezno dopolnjen tudi 9. člen uredbe. Ta člen namreč določa vse podatke, ki jih mora vsebovati seznam daril.

Glede na težave v praksi v zvezi z darili, ki so postala last delodajalca in jih ta ne more uporabljati za opravljanje svoje dejavnosti oziroma v skladu z namenom, za katerega je ustanovljen, je bila navedena uredba dopolnjena še z določbo, da se taka darila prodajo v skladu s predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Konkretno to pomeni, da je za postopke prodaje treba upoštevati določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO).

Te spremembe uredbe niso obsežne, prav tako ne spreminjajo osnovne ureditve, ampak jo le dopolnjujejo, zato morajo javni uslužbenci v celotnem javnem sektorju še naprej upoštevati omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril, kot jih določata tako 11. člen ZJU kot na njegovi podlagi sprejeta uredba iz leta 2003. Bistvena je omejitev glede sprejemanja daril, in sicer javni uslužbenec v zvezi z opravljanjem svojega dela ne sme sprejemati daril razen daril manjše vrednosti.

Nazaj