Dostop do dokumentov sindikata javnega sektorja

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec sprašuje, ali ima kot član sindikata pravico do zapisnikov sej sindikata iz javnega sektorja, zapisnikov sej nadzornega organa sindikata, letnega finančnega poročila. Nadalje prosilca zanima (v primeru, da ima pravico do teh podatkov), ali morajo biti ti zapisniki dostopni vsem članom sindikata.

Na podlagi informacij IP v nadaljevanju posreduje neobvezno mnenje v zvezi z vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

Dopis prosilca se ne dotika v celoti področij, za katere je pristojen IP (varstvo osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja). Kadar z dokumenti razpolagajo organi širšega javnega sektorja oziroma organi, ki jih zavezuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), lahko vsakdo od njih zahteva določene dokumente, takšen organ pa mora o pravici posameznika tudi odločiti. Najprej je treba ugotoviti, ali je sindikat zavezanec po ZDIJZ, kar načeloma po določba zakona ni. IP se v mnenju o dejanskem upravičenju posameznika do dostopa do informacij javnega značaja ne more in ne sme opredeljevati. V kolikor bi zahtevali določene osebne podatke, bi za to morali imeti (oziroma bi jo moral za posredovanje imeti sindikat) ustrezno pravno podlago.

Sicer pa prosilca glede odnosa med člani sindikata in sindikatom IP napotuje na preučitev določb statuta sindikata ter veljavno zakonodajo.

Obrazložitev

Uvodoma IP mora pojasniti, da se dopis ne dotika v celoti področij, za katere je pristojen IP, in sicer področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja. V nadaljevanju IP pojasnjujemo svoje pristojnosti in pravice prosilca, kar se tiče področij, na katerih deluje IP.

Glede področja dostopa do informacij javnega značaja

V zaprosilu za mnenje prosilec sprašuje o pravici člana (oziroma članov) sindikata do dokumentov, ki so nastali pri sindikatu delavcev javnega sektorja. Če z dokumenti razpolagajo organi širšega javnega sektorja oziroma organi, ki jih zavezuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju ZDIJZ), lahko vsakdo od njih zahteva določene dokumente, takšen organ pa mora o pravici posameznika tudi odločiti.

Pri tem se je torej treba vprašati, ali je sindikat zavezanec po ZDIJZ. Slednji zakon namreč določa, da so zavezanci:

 • državni organi,
 • organi lokalnih skupnosti,
 • javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava,
 • nosilci javnih pooblastil in
 • izvajalci javnih služb.

Ali je sindikat zavezanec po ZDIJZ, lahko prosilec sicer preveri tudi v registru zavezancev po ZDIJZ, ki je objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).  Za vse pravne osebe, ki so vpisane v register zavezancev, velja domneva, da so zavezane za posredovanje informacij javnega značaja. Vendar če pravna oseba ni vpisana v register, to po drugi strani še ne pomeni, da ni zavezana po ZDIJZ. Vendar pa načeloma sindikati po določbah zakona ne sodijo v neposredni krog zavezancev po ZDIJZ.

IP pa o morebitni pravici (v primeru, da bi govorili o dostopu do informacij organa, ki je zavezan po ZDIJZ) dejansko ne more presojati v samem mnenju, saj je na področju dostopa do informacij javnega značaja pritožbeni organ in bi o elementih, o katerih nas sprašujete, lahko odločal v morebitnem pritožbenem postopku. Podrobneje se lahko o pravici do dostopa do informacij javnega značaja prosilec pozanima na: https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-zna%C4%8Daja/.

Glede področja varstva osebnih podatkov

Deloma bi se lahko vprašanje glede dostopa do dokumentov sindikata dotikalo tudi področja varstva osebnih podatkov, in sicer izključno takrat, kadar bi se v dokumentih, s katerimi se prosilec želi seznaniti, pojavili tudi osebni podatki določenih oziroma določljivih posameznikov. V takšnem primeru bi se morali vprašati, ali ima sindikat pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov takšnih oseb svojim članom.

Glede tega IP lahko le na splošno pojasni, da mora biti za vsako obdelavo osebnih podatkov podana ustrezna pravna podlaga, te so opredeljene v prvem odstavku 6. člena Splošne uredbe. Slednji določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita, če je podana ena od naslednjih pravnih podlag:

 • privolitev (točka (a)),
 • sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),
 • zakon (točka (c)),
 • zaščita življenjskih interesov posameznika (točka (d)),
 • izvajanje javne naloge (točka (e) v zvezi s četrtim odstavkom 9. člena ZVOP-1),
 • zakoniti interesi upravljavca, če ne prevladajo interesi in pravice oz. svoboščine posameznika (točka (f)).

IP v mnenju na podlagi zgolj opisa situacije ne more presojati, ali obstaja pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov ali ne. Mora pa to v prvi vrsti zelo dobro preučiti sindikat, ki bi prejel zahtevo za posredovanje takšnih (osebnih) podatkov.

Navedeno glede pravne podlage pa se ne nanaša na posredovanje vseh drugih podatkov in informacij, ki ne veljajo za osebne podatke. Glede pravic članov sindikata za dostop do dokumentov o delovanju sindikata bi se prosilec moral predvsem obrniti na statut sindikata, poleg njega pa pregledati morebitne določbe Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o reprezentativnosti sindikatov in morebitne kolektivne pogodbe. V zvezi z dostopom do podatkov, ki niso osebni podatki in niso informacije javnega značaja, pa vam IP ne more svetovati oziroma o takšnem dostopu tudi ne bi mogel odločati v pritožbenem postopku.

Celotno mnenje je na voljo TUKAJ.

Nazaj